Palvelusrikos

Palvelusrikokseen syyllistyy sotilas, joka rikkoo tai jättää täyttämättä palvelukseen kuuluvan velvollisuuden taikka palvelusta tai sotilaallista järjestystä koskevan ohjesäännöllä tai muulla tavoin annetun määräyksen. on palvelustehtävässä siinä määrin alkoholin tai muun… Lue lisää »

Lain vastaisen esimiehen käskyn noudattaminen

Joissain tapauksissa sotilas voidaan tuomita rangaistukseen sellaisesta lain vastaisesta teosta, jonka hän on tehnyt esimiehen käskystä. Lain vastaisesta teosta, jonka sotilas on tehnyt esimiehensä käskystä, tuomitaan käskynalainen rangaistukseen ainoastaan, mikäli… Lue lisää »

Sotakarkuruus

Mikäli sotilas sota-aikana karkaa vihollisen puolelle tai ilman pakottavaa syytä antautuu viholliselle, katsotaan hänen syyllistyvän sotakarkuruuteen. Sotakarkuruussäännös on ensisijainen maanpetokseen nähden. Henkilö tuomitaan kuitenkin sotakarkuruuden sijaan törkeästä maanpetoksesta, mikäli hän… Lue lisää »

Sotilaan sopimaton käyttäytyminen

Sotilaan sopimattomalla käyttäytymisellä tarkoitetaan tekoa, jossa sotilas, joka muulloin kuin palvelustehtävässä ollessaan joko puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen käytössä olevalla kasarmi- tai muulla alueella, julkisella paikalla tai julkisessa tilaisuudessa esiintyy ilmeisen päihtyneenä,… Lue lisää »

Luvaton poliittinen toiminta

Luvattomaan poliittiseen toimintaan voi syyllistyä puolustusvoimien sotilasvirassa palveleva henkilö, sotilastehtävään määrätty määräaikaisessa virkasuhteessa puolustusvoimien virkamiehenä toimiva henkilö, puolustusvoimissa sotilasvirkaan koulutettava oppilas tai rajavartiolaitoksen sotilastehtävässä palveleva henkilö. Edellä mainittu henkilö syyllistyy… Lue lisää »

Yleisiä määritelmiä – Sotilas, sota-aika

Laissa on määritelty, mitä sotarikosten yhteydessä tarkoitetaan sotilaalla ja sota-ajalla. Sota-aikana sotilasta koskevia säännöksiä sovelletaan myös tiettyjen muiden laissa määriteltyjen henkilöiden osalta. sotilas Sotilaalla tarkoitetaan: puolustusvoimien sotilasvirassa palvelevaa sekä sitä… Lue lisää »

Niskoittelu ja yhteinen niskoittelu

Mikäli sotilas kieltäytyy täyttämästä esimiehen taikka vartio-, päivystys-, järjestyspartio- tai poliisitehtävää suorittavan sotilaan hänelle palveluksessa antamaa käskyä taikka tahallaan jättää sen täyttämättä tai viivyttää sen täyttämistä, katsotaan hänen syyllistyvän niskoitteluun.… Lue lisää »

Haitanteko esimiehelle

Haitanteko esimiehelle on esimiehen väkivaltaista vastustamista lievempi teko, jolla pyritään estämään tai vaikeuttamaan kohteen palvelustoimen suorittamista. Kyseiseen rikokseen syyllistyy sotilas, joka käyttämättä väkivaltaa tai sen uhkaa, oikeudettomasti estää tai yrittää… Lue lisää »

Karkaaminen sotilasrikoksena

Karkaaminen on sotilasrikos, jossa sotilaan luvaton poissaolo jatkuu pitkään ja aiheuttaa olennaista haittaa palvelukselle. Luvattomasta poissaolosta on kyse, kun sotilas poistuu oikeudettomasti siitä joukosta tai paikasta, jossa hänen on palveltava,… Lue lisää »