Vaarallisella sotilasrikoksella tarkoitetaan tekoa, joka on sodan aikana toteutettu ja joka on omiaan aiheuttamaan erityisen vakavaa vaaraa joukolle tai sen toiminnalle taikka vaarantamaan erityisen tärkeän kohteen. Mikäli sotilaat sopivat keskenään vaarallisen sotilasrikoksen tekemisestä, katsotaan teko salahankkeeksi vaarallisen sotilasrikoksen tekemiseksi. Salahankkeesta vaarallisen sotilasrikoksen tekemiseksi, tuomitaan kukin tekoon osallistuja siten, että teon alkuunpanijalle ja johtajalle tuomitaan vankeutta enintään neljä vuotta sekä muille osallisille kurinpitorangaistus tai vankeutta enintään yksi vuosi.

Nopeaa apua lakiasioihin.