Yksityiset

Heikko ja vahva adoptio ›

Suomessa on olemassa kahdenlaisia otto-/adoptiolapsia riippuen siitä, milloin adoptio on tapahtunut. Heikko tai vahva adoptio ei itsessään vaikuta lapsen asemaan osana perhettä mutta perintöoikeudellisesti se vaikuttaa erinäisiin asioihin. Heikon adoption ottolapsisuhteet ovat vähenemään päin, sillä termiä sitoo ajallinen vaikutus. Artikkelissa käydään läpi mitä heikolla ja vahvalla adoptiolla oikein tarkoitetaan. Heikko adoptio Sellainen ottolapsisuhde, joka on Lue lisää ›

Tilauksen peruuttaminen tavaran kaupassa ›

Ostaja voi huomata kaupanteon jälkeen, ettei hän sittenkään halua tai tarvitse tavaraa, esimerkiksi taloudellisen tilanteensa, markkinaolosuhteiden tai muun mielenmuutoksen seurauksena. Mikäli ostaja ilmoittaa myyjälle halustaan vetäytyä sopimuksesta ennen tavaran luovutusta, on kyseessä tilauksen peruuttaminen. Tämä voi tulla kyseeseen esimerkiksi tilanteessa, jossa asiakas tilaa myymälässä haluamansa tavaran noutaakseen sen toimitusajan jälkeen, mutta ilmoittaakin myyjälle ennen tavaran saapumista halustaan purkaa kauppa. Jos osapuolten välisessä Lue lisää ›

Huolenpitovelvollisen oikeus ja velvollisuus myydä tavara ›

Sopijapuoli, joka on velvollinen huolehtimaan tavarasta, voi tietyissä tilanteissa myydä tavaran. Tavaraa myytäessä on noudatettava huolellisuutta, ja mahdollisuuksien salliessa vastapuolelle on ilmoitettava myyntiaikeista. Vastapuolelle ei näin ollen tarvitse ilmoittaa tavaran myynnistä esimerkiksi tilanteissa, joissa tavaran myynti tulee tehdä kiireellisesti sen nopean pilaantumisen vuoksi.   Tavaran myyntitavasta ei ole huolellisuusvaatimuksen lisäksi säännelty erikseen laissa, mutta hyväksyttävänä tapana on nähty esimerkiksi Lue lisää ›

Huolenpito tavarasta ›

Joissain tilanteissa (myyjä tai ostaja) voi joutua huolehtimaan tavarasta toisen sopijapuolen lukuun. Sillä sopijapuolella, joka on huolehtinut tavarasta vastapuolen lukuun, on oikeus saada korvaus huolenpidosta aiheutuneista tarpeellisista kuluista ja kustannuksista. Hän saa myös pidättää tavaran itsellään, kunnes korvaus maksetaan tai siitä asetetaan hyväksyttävä vakuus.  Myyjä  Jos ostaja ei nouda tai vastaanota tavaraa oikeaan aikaan, on myyjällä Lue lisää ›

Tavaran oikeudellinen virhe ›

Oikeudelliset virheet eivät liity tavaran laatuun tai tavarassa selvästi havaittaviin virheisiin, vaan oikeudellisiin seikkoihin. Oikeudellinen virhe tarkoittaa sitä, että tavaran omistaa myyjän sijaan kolmas henkilö, tai ostajan edellytysten vastaisesti tavaraa rasittaa sivullisen oikeus. Näin ollen oikeudellinen virhe voi tulla kyseeseen esimerkiksi tapauksissa, joissa myyjällä on ainoastaan käyttöoikeus tavaraan lainasopimuksen perusteella, tavaraa rasittaa rajoitettu esineoikeus (kuten panttioikeus), tai tavara on varastettu. Oikeudellinen Lue lisää ›

Asunnon ensimmäisen myyjän vastuu ›

Ensimmäisellä myyjällä tarkoitetaan perustajaosakasta, joka myy asunnon otettavaksi käyttöön ensimmäistä kertaa rakentamisvaiheessa tai sen jälkeen, ja muuta elinkeinonharjoittajaa, joka myy asunnon otettavaksi käyttöön ensimmäistä kertaa uudisrakentamisen tai siihen verrattavan korjausrakentamisen jälkeen.  Asunnon ensimmäisellä myyjällä on laaja vastuu, joka ulottuu sekä sopimusosapuoliin että asunnon myöhempiin ostajiin ja asuntoyhteisöön, kuten asunto-osakeyhtiöön. Asuntokauppalain perusteella nimittäin asuntoyhteisöllä on oikeus vedota Lue lisää ›

Kiinteistönvälitys: Toimeksiantosopimus ›

Kiinteistönvälityssopimus eli toimeksiantosopimus tehdään yleensä myyjän eli kohteen omistajan sekä välitysliikkeen kesken. Välitysliikkeen tehtävänä on toimeksiantosopimuksen mukaisesti etsiä ostaja toimeksiantajan asunnolle tai vaihtoehtoisesti etsiä asunto tai muu vastaava ostajan toimeksiannosta. Kiinteistönvälittäjän vastuulla oleva välitystehtävä tulee hoitaa huolellisesti ja ammattitaitoisesti, hyvää välitystapaa noudattaen. Välittäjän on otettava huomioon sekä toimeksiantajan että tämän vastapuolen edut. Välittäjän on toteutettava Lue lisää ›

Kiinteistönvälittäjän korvausvastuun edellytykset ja syntyminen ›

Normaali kiinteistönvälittäjän vastuu syntyy tahallisuuden tai vaihtoehtoisesti huolimattomuuden eli tuottamuksen vallitessa. Kiinteistönvälittäjän korvausvastuu tulee puolestaan kyseeseen vain, mikäli välittäjä ei ole menetellyt noudattaen kaikkea tehtävässä edellytettyä huolellisuutta. Kiinteistönvälittäjän vastuuta arvioitaessa tahallisuus ja tuottamuksellisuus tulee arvioitavaksi aina jälkikäteen, jolloin pohditaan vastausta kysymykseen ”miten olisi tullut menetellä vahingon välttämiseksi?”. Tuottamusta arvioidaan hyvän kiinteistönvälitystavan nyrkkisääntönä. Lähtökohtaisesti välittäjän vastuu Lue lisää ›

Välitysliikkeen rekisteröinti ›

Lain mukaan välitysliike tarkoittaa kiinteistönvälitysliikettä sekä vuokrahuoneiston välitysliikettä. Välitysliikerekisteriä ylläpitää aluehallintovirasto. Sellainen henkilö, joka aikoo harjoittaa välitystoimintaa, on velvollinen tekemään rekisteri-ilmoituksen aluehallintavirastoon. Välitystoimintaa harjoittamaan aikovan tahon tulee siis tehdä rekisteri-ilmoitus aluehallintovirastolle, jonka toimialueella liikkeen hallinnon hoitamisen on tarkoitus pääasiassa tapahtua. Rekisteriin merkittyjen tietojen muutoksista tulee ilmoittaa viipymättä aluehallintovirastolle, jotta välitysliikerekisteriin merkityt tiedot pysyisivät ajantasalla. Aluehallintaviraston Lue lisää ›

Kiinteistönvälittäjän rooli kaupanteossa ›

Kiinteistönvälittäjää voidaan pitää kaupan kolmantena osapuolena, jonka tehtävänä on olla mukana asunto- tai kiinteistökaupassa. Välittäjä ei varsinaisena merkityksessä ole osapuolena kaupassa, vaan hänen tehtävänään on saattaa kaupan osapuolet yhteen välittäjän roolissa ja saada kauppasopimus syntymään myyjän ja ostajan välillä. Mitä on kiinteistönvälitys? Kiinteistönvälitys on toimintaa, jossa tulon saamiseksi saatetaan kaupan osapuolet yhteen luovutettaessa kiinteistöä tai Lue lisää ›