Yksityiset

Yhteydenpidon rajoittaminen lastensuojelussa ›

Huostaanotetun lapsen yhteydenpitoa vanhempiin tai muihin läheisiin henkilöihin voidaan tietyin edellytyksin rajoittaa. Lähtökohtaisesti lapsen oikeus pitää yhteyttä läheisiinsä on vahvasti turvattu perus- ja ihmisoikeus, ja sen rajoittamisen on oltava hyvin perusteltu poikkeus. Yhteydenpidon rajoittamista koskevassa päätöksessä tulee mainita rajoituksen syy, henkilöt, joihin rajoitus kohdistuu, millaista yhteydenpitoa rajoitus koskee ja missä laajuudessa rajoitus toteutetaan. Yhteydenpitoa voidaan Lue lisää ›

Lapsen mielipide lastensuojeluasiassa ›

Millä tavalla lapsen mielipide otetaan huomioon lastensuojelussa? Onko lapsella mahdollisuutta vaikuttaa omiin asioihinsa? Lain mukaan lastensuojelun tarvetta arvioitaessa ja lastensuojelua toteutettaessa on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu. Lapsen etua arvioitaessa on kiinnitettävä huomiota myös siihen, miten eri toimenpidevaihtoehdot ja ratkaisut turvaavat lapselle mahdollisuuden osallistumiseen ja vaikuttamiseen omissa asioissaan. Lastensuojelua toteutettaessa on selvitettävä lapsen toivomukset ja Lue lisää ›

Avohuollon tukitoimenpiteet lastensuojelussa ›

Lain mukaan lastensuojelussa on toimittava mahdollisimman hienovaraisesti ja käytettävä ensisijaisesti avohuollon tukitoimia, jollei lapsen etu muuta vaadi. Avohuollon tukitoimenpiteet ovat siis ensisijainen tapa toteuttaa lastensuojelua, kun lastensuojelun tarve on todettu. Avohuollon tukitoimien tarkoituksena on edistää ja tukea lapsen myönteistä kehitystä sekä tukea ja vahvistaa vanhempien, huoltajien ja lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien henkilöiden kasvatuskykyä ja Lue lisää ›

Lapsen tulojen vaikutus elatusapuun ›

Vanhempien elatusvastuun laajuutta arvioitaessa otetaan huomioon myös lapsen kyky ja mahdollisuudet itse vastata elatuksestaan. Kun toinen tai molemmat vanhemmista velvoitetaan maksamaan lapselle elatusapua, yksi arvioinnin lähtökohta on lapsen elatuksen tarpeen arvioiminen. Lapsen tulot tai muu varallisuus voivat vähentää elatuksen tarvetta ja siten myös vanhempien elatusvastuun määrää. Tätä on kuitenkin rajattu, eikä kaikkia lapsen tuloja oteta Lue lisää ›

Jälkihuolto lastensuojelussa ›

Jälkihuollolla tarkoitetaan sellaista lapselle tai nuorelle annettua kokonaisvaltaista tukea, jolla pyritään tukemaan lapsen kotiutumista sijaishuollosta tai nuoren itsenäistymistä. Sosiaalihuollosta vastaavalla toimielimellä on velvollisuus järjestää lapselle jälkihuoltoa huostaanoton ja sijoituksen jälkeen. Sama velvollisuus on voimassa, jos sijoitus on tapahtunut avohuollon tukitoimenpiteenä ja kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään puoli vuotta. Myös muilla lastensuojeluasiakkailla voi olla oikeus jälkihuoltoon, mutta tätä Lue lisää ›

Rahanpesu ›

Rahanpesu on rikollista toimintaa, jonka tarkoitus on saada rikoksella hankittu omaisuus näyttämään laillisesti hankitulta. Rikoslain mukaan rahanpesuun syyllistyy henkilö, joka ottaa vastaan, käyttää, muuntaa, luovuttaa, siirtää, välittää tai pitää hallussaan rikoksella hankittua omaisuutta, rikoksen tuottamaa hyötyä tai näiden tilalle tullutta omaisuutta hankkiakseen itselleen tai toiselle hyötyä tai peittääkseen tai häivyttääkseen hyödyn tai omaisuuden laittoman alkuperän Lue lisää ›

Elatusavun muuttaminen ›

Jo vahvistettua elatusapua on mahdollista muuttaa. Elatusavun muuttamiseksi on käytössä samat keinot kuin aiemman elatusavun vahvistamiseen. Käytännössä elatusavun muuttaminen tehdään siis joko vahvistetulla sopimuksella tai tuomiolla. elatusavun muutoksen perusteet Vanhemmat voivat suhteellisen vapaasti sopia elatusavun muutoksesta. Elatusavun muuttaminen voidaan tehdä vanhempien välisellä sopimuksella myös silloin, kun aiempi elatusapu on ratkaistu tuomioistuimen päätöksellä. Huomioitavaa kuitenkin on, Lue lisää ›

Yleinen elatustuki ›

Suomessa lapsella on oikeus riittävään elatukseen. Ensisijaisesti lapsen elatuksesta ovat vastuussa lapsen vanhemmat. Elatusvelvolliseksi kutsutaan tässä sitä vanhempaa, joka on elatussopimuksen tai tuomioistuimen päätöksen mukaan velvollinen suorittamaan elatusapua. Jos elatusvelvollinen ei täytä elatusvelvollisuuttaan, lapsen oikeus riittävään elatukseen turvataan julkisista varoista. Tätä yhteiskunnan maksamaa elatusmuotoa kutsutaan elatustueksi. Milloin voidaan turvautua yleiseen elatustukeen? Yleiseen elatustukeen turvaudutaan, kun Lue lisää ›

Lastensuojeluasian vireilletulo ›

Lastensuojeluasian vireilletulo tarkoittaa sitä, että lasta koskeva asia tulee käsiteltäväksi kunnan sosiaalitoimessa. Lastensuojeluasia tulee vireille hakemuksesta tai kun sosiaalityöntekijä tai muu lastensuojelun työntekijä on saanut muutoin tietää mahdollisesta lastensuojelun tarpeessa olevasta lapsesta. Lastensuojeluasian voi laittaa vireille lapsen huoltaja tai laillinen edustaja tai 12 vuotta täyttänyt lapsi itse. Tällöin kyseessä on hakemus. Lastensuojeluasia voi tulla vireille Lue lisää ›

Huumausainerikos ›

Huumausainerikoksesta säädetään rikoslain 50 luvussa. Rikoslaissa on huumausainerikoksen kohdalla määritelty useita erilaisia tekotapoja. Huumausainerikoksessa voi siten olla kysymyksessä huumausaineen: valmistaminen viljely maahantuonti tai maasta vienti kuljettaminen tai kuljetuttaminen myynti, välittäminen, luovutus tai muu levitys, tai hallussapito Näitä huumausaineita ovat huumausainelaissa tarkoitetut huumausaineet. Lainkohdassa on lisäksi erikseen mainittu kokapensaan, kat-kasvin (Catha edulis), Psilosybe-sienien, oopiumiunikon, hampun tai Lue lisää ›