Yksityiset

Voiko leski luopua tasingostaan? ›

Jos leski ei kuolleen puolisonsa jälkeen vaadi vainajan omaisuutta avio-oikeuden nojalla tasinkona, ei tätä tasingosta luopumista ole verotuskäytännössä yleensä pidetty lahjana. Jos tasingosta luovutaan vain yhden perillisen tai muun kuin perillisasemassa olevan hyväksi, on lahjaveroriski olemassa. Luopuminen tasingosta ilman lahjaveroa ei voine tapahtua enää vuosien päästä. Jos leski on jo ryhtynyt avio-oikeuden nojalla saatuun tasinkoon Lue lisää ›

Asianosaisen passiivisuus riita-asiassa ›

Riita-asioiden oikeudenkäynneissä tutkitaan ja ratkaistaan riitaisia asioita asianosaisten välillä ja asian selvittämiseksi on tärkeää, että osapuolet ovat paikalla asiaa käsiteltäessä. Näin ollen asianosaiset lähtökohtaisesti määrätään saapumaan käräjäoikeudessa pidettävään suulliseen valmisteluistuntoon ja pääkäsittelyyn sakon uhalla, ellei syystä tai toisesta katsota, että asianosaisen henkilökohtainen läsnäolo ei asian valmistelemiseksi ja selvittämiseksi ole tarpeen.   Indispositiivinen riita-asia  Indispositiivisissa riita-asioissa, eli Lue lisää ›

Henkivakuutus osituksessa ›

Jos korvaus on maksettu kuolinpesälle, se yleensä kuuluu vainajan avio-oikeuden alaisiin varoihin. Perukirjaan vakuutuskorvaus on tällöin merkittävä vainajan varoihin, vaikka sen arvo ei ylittäisi vapaaosaa. Ellei korvausta ole vielä maksettu, sitä vastaava saatava otetaan osituksessa huomioon. Myös rintaperillisen lakiosaa laskettaessa vakuutuskorvaus katsotaan vainajan varoiksi. Miten henkivakuutuskorvaus käyttäytyy osituksessa? Jos on kysymys lesken edunsaajamääräyksen nojalla saamasta Lue lisää ›

Oikeudenkäynti: Valmisteluistunto ›

Kantajan haastehakemuksen ja vastaajan siihen antaman kirjallisen vastauksen (ja mahdollisten lisälausumien) jälkeen kirjallinen valmistelu päättyy ja tuomioistuin päättää / ehdottaa valmisteluistunnon ajankohtaa osapuolille. Riita-asian valmisteluistunnossa asia “valmistellaan suullisesti” pääkäsittelyä varten. Valmisteluistunnon tarkoituksena on varmistaa, että asia voidaan ottaa pääkäsittelyyn ratkaistavaksi.   Tuomarin Yhteenveto:  Laajoissa riita-asioissa käräjätuomari, joka toimii jutun puheenjohtajana, laatii haastehakemuksen ja kirjallisen vastauksen perusteella yhteenvedon, joka toimii keskeisenä asiakirjana oikeudenkäynnissä. Mikäli kantajan haastehakemus ja vastaajan kirjallinen vastaus ovat “laadukkaita” eli Lue lisää ›

Asunto-osakeyhtiö: Kunnossapitoa koskevat ilmoitukset ›

Yhtiön on ilmoitettava osakkeenomistajalle ja osakehuoneiston käyttöoikeuden haltijalle riittävän ajoissa sellaisista kunnossapitotöistä, jotka vaikuttavat huoneiston käyttämiseen. Ilmoitus toimitetaan osakkeenomistajan yhtiölle ilmoittamaan osoitteeseen ja huoneistoon. Yhtiöllä on kuitenkin oikeus suorittaa välittömästi kunnossapito- tai korjaustyö, jota ei voi siirtää aiheuttamatta vahinkoa tai haittaa.  Osakkeenomistajan ilmoitusvelvollisuus omasta kunnossapitotyöstä  Osakkeenomistajan on ilmoitettava omasta kunnossapitotyöstään etukäteen kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle, jos se voi Lue lisää ›

Asunto-osakeyhtiö: Kunnossapito ›

Asunto-osakeyhtiössä rakennuksen kunnossapitovastuu jakautuu taloyhtiön ja osakkeenomistajan välillä. Lain olettamasäännöksistä voidaan poiketa yhtiöjärjestyksessä (Lue yhtiöjärjestyksen muuttaminen). Lain olettamasäännöstä laajempaa osakkaan kunnossapitovastuuta sovelletaan usein erillispientaloyhtiöissä.  Kunnossapidon vastuunjako  Yhtiön on pidettävä kunnossa osakehuoneistojen rakenteet ja eristeet. Yhtiö on lisäksi velvollinen pitämään kunnossa lämmitys-, sähkö-, tiedonsiirto-, kaasu-, vesi-, viemäri-, ilmanvaihto- ja muut sen kaltaiset perusjärjestelmät. Vesieriste ja rakenteet vesieristeeseen asti kuuluvat siten Lue lisää ›

Lunastus asunto-osakeyhtiössä ›

Asunto-osakeyhtiön osakkeet ovat vapaasti siirrettävissä. Asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä voi kuitenkin olla lunastuslauseke, joka rajoittaa osakkeen vapaata luovutusta ja antaa vanhoille osakkeenomistajille mahdollisuuden lunastaa myyty osake itselleen. Asunto-osakeyhtiölaki sisältää olettamasäännökset lunastukseen oikeutetuista tahoista, lunastuksenalaisista saannoista sekä lunastusmenettelyn määräajoista, mutta niistä voidaan poiketa yhtiöjärjestyksessä.   Lunastusoikeus  Asunto-osakeyhtiölain olettamasäännöksen mukaan lunastusoikeus koskee kaikenlaisia omistusoikeuden siirtoja paitsi seuraavia:  osakkeen saaja on yhtiön nykyinen osakas  osakkeen saaja on edellisen omistajan perintökaaren Lue lisää ›

Yhdenvertaisuus asunto-osakeyhtiössä ja enemmistöperiaate ›

Päätökset asunto-osakeyhtiössä tehdään enemmistöperiaatteella. Yhtiökokouksen (ja hallituksen) päätöksiin riittää yleensä yli puolet annetuista äänistä ellei laissa tai yhtiöjärjestyksessä säädetä vaadittavasta äänimäärästä toisin.   Enemmistöperiaate ei kuitenkaan saa loukata osakkaiden yhdenvertaisuutta. Yhdenvertaisuus tarkoittaa sitä, että kaikki osakkeet tuottavat yhtiössä yhtäläiset oikeudet, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Asunto-osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous, hallitus tai isännöitsijä ei saa tehdä päätöstä tai ryhtyä toimenpiteeseen joka on Lue lisää ›

Oikeudenkäynti: Riita-asiat, Vastaajan kirjallinen vastaus ›

Tuomioistuimen tiedoksi antamassa haasteessa vastaajaa pyydetään vastaamaan kirjallisesti haastehakemukseen, sekä ilmoittamaan myöntääkö vai kiistääkö vastaaja kantajan haastehakemuksen. Mikäli vastaaja kiistää haastehakemuksen, on vastaajan ilmoitettava vastustamisen perusteet sekä ilmoittamaan ne todisteet, jotka hän esittää vastustamisensa tueksi sekä esittämään muut vaatimuksena esim. vastaajan oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus. Vastaajan on annettava kirjallinen vastaus tuomioistuimen määräämässä ajassa haasteen tiedoksiantohetkestä luettuna. Mikäli Lue lisää ›

Kontradiktorinen periaate – kuulemisperiaate ›

Koska hallintoasian ratkaisulla päätetään yksityisen eduista, oikeuksista tai valvellosuuksista, on ennen päätöksentekoa varattava asianosaiselle tilaisuus tulla kuulluksi. Näin ollen asianosaisen roolissa voi olla kuka tahansa henkilö, johon päätös vaikuttaa ja jonka etua, oikeutta tai velvollisuutta asia koskee. Asianosaisella on esimerkiksi oikeus antaa selitys ja lausua vaatimuksista ja selvityksistä, jotka voivat mahdollisesti vaikuttaa asian ratkaisemiseen.   Kuulemisperiaatteesta huolimatta asianosaisen ei kuitenkaan ole pakko tätä oikeuttaan Lue lisää ›