Kuolinpesän konkurssi ja sen oikeusvaikutukset

Mitä oikeusvaikutuksia on kuolinpesän asettamisella konkurssiin?

Osakkailla ei konkurssin alettua ole enää puhevaltaa pesän selvitystä koskevissa asioissa. Osakkaat menettävät määräysvaltansa kuolinpesän omaisuuteen ja konkurssipesään määrätään pesänhoitaja. Osakkaat eivät joudu henkilökohtaiseen vastuuseen vainajan veloista, jos he luovuttavat kuolinpesän omaisuuden konkurssiin kuukauden kuluessa perunkirjoituksen toimittamisesta.

Jos konkurssipesän varat eivät riitä konkurssimenettelyn kustannuksiin eikä kukaan velkojista ota niitä vastatakseen, konkurssi määrätään tuomioistuimen toimesta raukeamaan. Uuden konkurssilain mukaan konkurssi voi raukeamisen sijasta jatkua julkisselvityksenä konkurssiasiamiehen valvonnassa. Osakkaiden velkavastuun kannalta konkurssin jatkumisella ei kuitenkaan ole merkitystä.

Kun kuolinpesän omaisuus on luovutettu konkurssiin, voidaan velkojien toimesta ryhtyä takaisinsaantitoimenpiteisiin. Vainajan velkojia loukkaavat toimet voidaan tällöin peräyttää takaisinsaannilla konkurssipesään. Perusteet, joiden täyttyessä oikeustoimi peruuntuu ja omaisuus määrätään luovuttavaksi konkurssipesään, ovat samat kuin konkurssissa yleensäkin ja lisäksi on säädelty erikseen mm. osituksen ja perinnönjaon peräytymismahdollisuus.

Juuri takaisinsaannin vuoksi voi konkurssimenettelyn käynnistäminen olla velkojien tai osakkaiden intressissä. Velkoja voi tätä kautta saada suorituksen sellaisesta omaisuudesta, jota ei ole otettu eikä voitu ottaa perukirjassa ja pesänselvityksessä huomioon, mutta joka on peräytettävissä konkurssipesään.

Nopeaa apua lakiasioihin.