Takaisinsäännösten puitteissa, ositus voidaan velkojien toimesta peräyttää konkurssipesään, jos puoliso on osituksessa luovuttanut puolisolleen tai tämän perillisille omaisuuttaan huomattavasti enemmän kuin hän olisi ollut velvollinen luovuttamaan. Puolisolla ei yleensä ole velvollisuutta osituksessa luovuttaa vastapuolelle enempää kuin mitä osituslaskelma suoritettavasta tasingosta näyttää.

Jotta osituksessa omaisuutta saanut puoliso tai tämän perilliset voisivat saada suojaa toisen puolison velkojien takaisinsaantivaatimuksilta konkurssissa ja ulosotossa, osituskirja tulisi jättää Digi- ja väestötietovirastoon rekisteröitäväksi.

Osituksen peruuntuminen

Mikäli toinen aviopuolisoista on velallinen ja aviopari päätyy avioeroon, voi velallinen osapuoli luopua oikeudestaan osituksessa. Luopumisesta ja osituksen peräytymisestä säännellään laista takaisinsaannista konkurssipesään.

Ote Laki takaisinsaannista konkurssipesään (26.4.1991/758) mukaisesti: ”Jos velallinen on luopunut oikeudestaan osituksessa avioliittolain 104 §:ssä tarkoitetulla tavalla, ositus peräytyy:

1) jos osituskirjaa ei ollut annettu Digi- ja väestötietovirastoon tai Ahvenanmaan maakunnassa Ahvenanmaan valtionvirastoon ennen määräpäivää;

2) jos osituskirja on annettu Digi- ja väestötietovirastoon tai Ahvenanmaan maakunnassa Ahvenanmaan valtionvirastoon myöhemmin kuin vuosi ennen määräpäivää; tai

3) jos osituskirja on annettu Digi- ja väestötietovirastoon tai Ahvenanmaan maakunnassa Ahvenanmaan valtionvirastoon tätä aikaisemmin mutta myöhemmin kuin kolme vuotta ennen määräpäivää eikä näytetä, ettei velallinen ositusta toimitettaessa ollut ylivelkainen eikä osituksen vuoksi tullut ylivelkaiseksi.”

Osituksen peruuntumisen edellytykset

Osituksen peräytymisen edellytyksenä on, että velallinen oli oikeustointa tehtäessä ylivelkainen tai että oikeustoimi osaltaan johti ylivelkaisuuteen. Tämän lisäksi toinen osapuoli tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää maksukyvyttömyydestä tai ylivelkaisuudesta. Lisäksi edellytetään, että toinen osapuoli tiesi oikeustoimen merkityksestä velallisen taloudellisille oloille sekä seikoista, joiden vuoksi oikeustoimi oli sopimaton.

Jos osituksessa on ollut osapuolena velallisen läheinen, kuten puolison kanssa toimitetussa osituksessa asianlaita ainakin on, tämän katsotaan tienneen edellä mainittujen seikkojen olemassa olosta.

Jos ositus on tehty aikaisemmin kuin viisi vuotta ennen määräpäivää eli konkurssiin asettamista, osituksen peräytyminen tapahtuu ainoastaan, jos velallisen läheinen on ollut siinä osapuolena. Ositus voi siis teoriassa peräytyä vaikka kahdenkymmenen vuoden kuluttua osituksesta toteutuvassa eronneen puolison konkurssissa. Tämä on mahdollista, jollei osituskirjaa ole muistettu ensinnäkään laatia, jonka jälkeen myöskään rekisteröidä Digi- ja väestötietovirastossa.

 

Nopeaa apua lakiasioihin.