Puolison kuoleman jälkeen suoritettavasta osituksesta voidaan käyttää nimitystä jäämistöositus. Perintökaaren perinnönjakoa koskevat menettely- ja muotosäännökset tulevat soveltuvilta osiltaan noudatettaviksi myös avioero-osituksen yhteydessä.

Jäämistöositus on perinnönjakoa edeltävä ja tästä erillinen systemaattinen kokonaisuus. Näin siitäkin huolimatta, että ositus usein toimitetaan perinnönjaon yhteydessä.

Jäämistöosituksessa sama henkilö voidaan tilanteen mukaan määrätä sekä pesänselvittäjäksi että sen jälkeen pesänjakajaksi. Tämä voi olla toimiva ratkaisu vain tilanteissa, joissa ei ilmene merkittäviä ristiriitoja. Pesänselvittäjän on katsottu kuuluvan selkeästi jäämistöoikeudellisten asioiden piiriin eikä pesänselvittäjää voida näin ollen määrätä esimerkiksi avioero-ositukseen.

Avioero-ositus

Ositus on pohjimmiltaan aviovarallisuusoikeudellinen instituutio. Osituksessa toteutetaan avio-oikeus ja näin puretaan puolisoiden välinen aviovarallisuusyhteys. Ositus voi tulla suoritettavaksi avioeron perusteella, jolloin puhutaan avioero-osituksesta.

Lue lisää osituksen toimittamisesta!

Lähde §: avioliittolaki

Suomen Juristit Oy
17.06.2021

Nopeaa apua lakiasioihin.