Miten omaisuuden ositus toimitetaan?

Ositusmenettelyyn sovelletaan samoja sääntöjä kuin perinnönjakoon. Lähtökohta on, että puolisot tekevät sopimusosituksen. Jos sopimukseen ei päästä, on puolisolla mahdollisuus hakea käräjäoikeudelta pesänjakajan määräystä. Käytännössä riitaisten puolisoiden välillä ja vähänkään suuremman omaisuuden kysymyksessä ollen olisi molempien puolisoiden syytä turvautua omaan lakimieheen, jonka välityksellä ositusta voidaan yrittää saada aikaan.

Puolisot saavat toimittaa osituksen haluamallaan tavalla. Puolisoiden sopimusvapautta rajoittaa mahdollisten velkojien oikeus. Osituksesta laadittava osituskirja tulee jättää maistraattiin rekisteröitäväksi, jotta ositus pätevöityy mahdollisia velkojien takaisinsaantiuhkia kohtaan. Osituksen toimittamista varten puoliso voi hakea julkista haastetta omien tai toisen puolison velkojen selvittämiseksi.

Osituksessa voidaan erottaa kaksi vaihetta, laskennallinen ja reaalinen vaihe. Laskennallisessa osituksessa määritetään kummankin osapuolen arvomääräinen osuus avio-oikeuden alaisesta omaisuudesta. Pääsääntöisesti tämä on puolet avio-oikeuden alaisen omaisuuden yhteisestä säästöstä. Kummankin puolison avio-oikeuden alaisen omaisuuden säästö tulee myös erikseen määrittää, jotta tasingonmaksuvelvollinen puoliso tiedettäisiin.

Säästöä määritettäessä puolison omaisuuden arvosta vähennetään puolison yksityiset velat. Puolisoiden yhteinen velka vähennetään kummankin puolison avio-oikeuden alaisesta säästöstä siinä suhteessa kuin velka puolisoiden kesken jakaantuu. Samoin yhteisissä nimissä oleva omaisuus jaetaan kummankin puolisoiden avio-oikeuden alaiseen säästöön omistuksen suhteessa.

Mahdollinen avio-oikeuden ulkopuolinen omaisuus eli ns. vapaa omaisuus jätetään osituslaskelman ulkopuolelle. Se kenen nimissä vapaa omaisuus on, saa sen myös pitää. Vapaan omaisuuden osalta kysymyksessä on omaisuuden erottelu. Samassa toimituskirjassa ja toimituksessa voidaan käsitellä puolisoiden koko omaisuuden kohtalo.

Osituksen laskennallista vaihetta seuraa osituksen reaalinen vaihe, jossa puolisoille luovutetaan laskennallista arvomäärää vastaava omaisuus ja enemmän omistava puoliso joutuu suorittamaan tasinkoa vähemmän omistavalle. Tasinkoa suorittava saa määrätä, mitä omaisuutta hän tasinkona suorittaa tai hänellä on oikeus suorittaa tasinko rahana. Tasinko on avio-oikeuden toteuttamiseksi toiselle puolisolle suoritettava tasauserä. Puolisoiden yhteinen omaisuus on omaisuuden osituksessa taikka erottelussa vaadittaessa jaettava.

Nopeaa apua lakiasioihin.