Jos avio-oikeus on avioehdolla tai muutoin suljettu kokonaisuudessaan pois, on toimitettava omaisuuden erottelu. Omaisuuden erottelussa puolisoiden varallisuus erotetaan toisistaan. Erottelu on ositusta vastaava toimitus, johon sovelletaan ositusta koskevia säännöksiä muun muassa osituksen sovittelusta. Omaisuuden jako ja erottelu onkin hyvä toimittaa heti ositusperusteen synnyttyä.

Yleisin avioehtosopimus on sellainen, että kummallakaan aviopuolisolla ei sen perusteella ole avio-oikeutta toisen mihinkään omaisuuteen. Tällaisissa tapauksissa omaisuuden erottelu on puhtaimmillaan. Mitään ei jaeta, kumpikin vie vain omansa pois. Tällöinkin olisi aina syytä kirjata toimitus ylös, jotta myöhemmin on varmuus siitä, onko ositus tai erottelu toimitettu vai ei.

Millaisia avioehtosopimuksen muotoja on olemassa? Mikä on niiden vaikutus omaisuuden erotteluun? Esittelemme seuraavaksi erilaisia käytössä olevia tapoja.

Omaisuuden jako ja ositus

Omaisuuden osituksen ja erottelun välillä ilmeneviä eroavaisuuksia on tilanteissa, joissa puolisoiden välillä ei ole ollenkaan avio-oikeutta. Tällöin omaisuuden erottelu on yksinkertainen toimenpide ja sen yhteydessä käy ilmi, ettei puolisoiden avio-osan määrittäminen ole samalla tavalla tarpeen kuin esimerkiksi tasajaon periaatteelle perustuvassa osituksessa, jota pidetään pääsääntönä.

Yksi merkittävin ero omaisuuden erottelun ja osituksen välillä on se, että erottelun ollessa selkeä, pesänjakajan ei tarvitse tehdä tasinkoon liittyviä toimituksia vähemmän omaisuutta saavan puolison hyväksi.

Puolisot ovat saattaneet solmia sellaisen avioehtosopimuksen, jonka perusteella he sulkevat täysin pois molempien avio-oikeuden, joka kohdistuu toisen omaisuuteen.  Tällöin avioehtosopimusta kutsutaan poissulkevaksi.

Toinen avioehtosopimuksen vaihtoehto on sopimus, jonka nojalla puolisot sopivat, ettei kummallakaan ole oikeutta johonkin tiettyyn toisen puolison yksilöityyn omaisuuteen. Tällöin avioehtosopimusta on kutsuttu osittaiseksi.Näin ollen myös erottelun voidaan katsoa tulevan kyseeseen vain osittain, sillä avioeron ja osituksen tilanteessa avioehdolla avio-oikeudesta poissuljettu omaisuus on eroteltava avio-oikeuden alaisesta omaisuudesta.

Kolmas vaihtoehto on avioehtosopimus, jolla suljetaan pois ainoastaan toisen aviopuolison oikeus joko kokonaan tai osin toisen puolison omaisuuteen. Näin voidaan sopia joko yksilöidysti poissuljettavasta omaisuudesta tai toisaalta täydellisen toispuolisesta avio-oikeuden ulossulkemisesta. Tällöin sopimusta kutsutaan yksipuoliseksi.

Mitkä ovat omaisuuden erottelun perusteet?

Omaisuuden erotteluun soveltuvat tietyiltä osin samat säännökset kuin ositukseenkin. Aviopuolisoiden on mahdollista määrätä keskinäisistä avio-oikeuksistaan avioehtosopimuksella, testamentilla tai lahjakirjalla. Myös avio-oikeuden yksipuolista irtisanomista on saatettu pitää mahdollisena.

Vaikka ositus onkin yleisin tapa jakaa puolisoiden välinen yhteinen omaisuus, voi omaisuuden erottelu tulla kyseeseen muissakin tilanteissa kuin pelkästään täydellisesti puolisoiden avio-oikeudet poissulkevassa avioehtosopimuksessa.

Omaisuuden erottelua on mahdollista verrata ositukseen niin, että kun osituksen toimittamiseen vaaditaan ositusperuste, tarvitaan omaisuuden erottelulle puolestaan erotteluperuste. Perusteet yhtenevät toisiinsa niin, että myös erottelun perusteena ovat puolison kuolema, avioeron vireilletulo tai asumusero.

Puolisoilla voi olla sekä avio-oikeuden alaista että avio-oikeudesta vapaata omaisuutta. Tällöin vapaa omaisuus jää osituslaskelman ulkopuolelle, ja osituksessa erotellaan vain yhteinen omaisuus. Osituskirjassa on syytä mainita avio-oikeudesta vapaa omaisuus ja sellainen peruste, mikä on avio-oikeuden alaisuudesta vapaata omaisuutta — peruste voi olla esim. lahjakirjamääräys.

Ositusperusteen syntymähetki

Ositusperusteen syntyhetki on joko avioeroasian vireilletulopäivä tai toisen puolison kuolinpäivä. Ositusperusteen syntyhetki ratkaisee sen, mikä omaisuus osituksen piiriin kuuluu, jolloin omaisuus arvostetaan osituksen toimittamispäivän käyvän arvon mukaan.

Omaisuuden erottelun muotosäännöt

Kuten todettu, omaisuuden erottelulla on paljon yhteneväisyyksiä omaisuuden osituksen kanssa. Yhteneväisyydet koskevat myös muotosäännöksiä. Omaisuuden erottelu voidaan tehdä joko sopimuserotteluna tai toimituserotteluna. Muotomääräysten osalta todettakoon, että puolisoiden tulee sopimuserottelussa allekirjoittaa erotteluasiakirja, mikä vaatii kahden esteettömän henkilön läsnäoloa asiakirjan oikeaksi todistamiseen.

Lähde §: avioliittolaki

Lue lisää osituksen sovittelusta ja avioehtosopimuksen muotovaatimuksista.

Suomen Juristit Oy
17.06.2021

Nopeaa apua lakiasioihin.