Kuolinpesän velat

Kuolinpesän osakkaan henkilökohtainen velkavastuu ›

Ylivelkaisissa kuolinpesissä on omat riskinsä osakkaan kannalta. Kuolinpesää ei pidä mennä jakamaan, ellei varmuutta ole siitä, että velat ovat hoidossa. Osakkaat vastaavat henkilökohtaisesti vainajan veloista, jos pesänselvittäjän hallinto lakkautetaan osakkaiden hakemuksesta ennen kuin velat on maksettu. Millaisin perustein kuolinpesän osakas voi joutua henkilökohtaiseen velkavastuuseen? Henkilökohtainen velkavastuu tarkoittaa sitä, että osakkaiden vastuu on yhteisvastuullista ja ensisijaista Lue lisää ›

Kuolinpesän konkurssi ›

Kuka voi hakea kuolinpesän konkurssia? Kuolinpesän konkurssia voi hakea kuolinpesän osakas, kuolinpesään määrätty pesänselvittäjä taikka kuolinpesän velkoja. Kuolinpesän konkurssia haetaan vainajan viimeisen kotipaikan käräjäoikeudesta. Kuolinpesän osakkaista jokainen yksin voi tehdä konkurssihakemuksen. Kuolinpesän konkurssi saattaa tulla kyseeseen mikäli vainajan velat ovat suuremmat kuin varat, ei perinnönjakoa tällöin voida toteuttaa, sillä mitään jaettavaa pesässä osakkaille ei ole. Lue lisää ›

Kuolinpesän velka ›

Vainajan veloista erotetaan kuolinpesän velat, jotka ovat pääsääntöisesti perittävän kuoleman jälkeen hautajaisista, pesänselvityksestä, perunkirjoituksesta, pesän hoidosta, hallinnosta ym. toimenpiteistä aiheutuneet kulut. Kuolinpesän velat on maksettava kuolinpesästä ennen vainajan velkoja. Ennen vainajan velkoja pesän varoista on maksettava pesänselvitysvelat. Kuolinpesän velaksi katsotaan myös pesänjakajan hakemisesta aiheutuneet kulut. Vainajan veloista henkilökohtaisesti vastuussa oleva osakas vastaa myös kuolinpesän velasta. Lue lisää ›

Kuolinpesän konkurssi ja sen oikeusvaikutukset ›

Osakkailla ei konkurssin alettua ole enää puhevaltaa pesän selvitystä koskevissa asioissa. Osakkaat menettävät määräysvaltansa kuolinpesän omaisuuteen ja konkurssipesään määrätään pesänhoitaja. Osakkaat eivät joudu henkilökohtaiseen vastuuseen vainajan veloista, jos he luovuttavat kuolinpesän omaisuuden konkurssiin kuukauden kuluessa perunkirjoituksen toimittamisesta. Mitä oikeusvaikutuksia on kuolinpesän asettamisella konkurssiin? Jos konkurssipesän varat eivät riitä konkurssimenettelyn kustannuksiin eikä kukaan velkojista ota niitä Lue lisää ›

Velkojen laiminlyönti ja sen seuraukset ›

Voiko ositus tai perinnönjako peräytyä, jos pesän velat on laiminlyöty? Jos pesän luovuttaminen virallisselvitykseen tapahtuu sen jälkeen, kun ositus tai perinnönjako on jo toimitettu, ositus tai perinnönjako peruuntuvat. Mikäli velka äsken mainitussa tilanteessa kuitenkin voidaan maksaa vainajalle kuuluneesta omaisuudesta ja mahdollisesta tasinkosaatavasta toiselta puolisolta, on pesänselvittäjän hallintoon luovutettava vain se, mitä hänen harkintansa mukaan on Lue lisää ›

Kuolinpesän varojen käyttö ›

Kuolinpesän varojen käyttö on vapaasti osakkaiden keskenään sovittavissa silloin, kun kuolinpesä on osakkaiden yhteisessä hallinnassa. Kuolinpesän varojen käyttö riippuu siitä, miten kuolinpesän on järjestäytynyt. Kuolinpesä voi järjestäytyä osakkaiden yhteiseen hallintaan tai rajoitettuun pesänselvittäjän hallintaan. Pesänselvittäjällä tarkoitetaan käräjäoikeuden määräämää pesänselvittäjää, joka määrätään sen jälkeen, kun joku tai jotkut osakkaista ovat erikseen päätyneet hakemaan käräjäoikeudelta pesänselvittäjän määräämistä. Lue lisää ›

Vainajan velat ja kuolinpesän velat ›

Luonnollisen henkilön kuolema ei lakkauta hänen mahdollisia velkasuhteitaan, ja sen vuoksi velkoja voi velallisen kuoleman jälkeen vaatia saataviaan vainajan oikeudenomistajilta. Kuolinpesän osakkaan velkavastuu Kuolinpesän osakas ei vastaa vainajan veloista, vaan vainajan ja pesän velat maksetaan vainajan varoista. Pesänselvitysvelat eli kohtuulliset perunkirjoitus- ja hautajaiskulut sekä pesän selvityksestä ja hallinnosta johtuvat velat maksetaan ennen muita velkoja sitä mukaa kuin ne erääntyvät.   Osakas voi Lue lisää ›