Kuolinpesän velat

Kuolinpesän varojen käyttö ›

Kuolinpesän varojen käyttö on vapaasti osakkaiden keskenään sovittavissa silloin, kun kuolinpesä on osakkaiden yhteisessä hallinnassa. Kuolinpesän varojen käyttö Kuolinpesän varojen käyttö riippuu siitä, miten kuolinpesän on järjestäytynyt. Kuolinpesä voi järjestäytyä osakkaiden yhteiseen hallintaan tai rajoitettuun pesänselvittäjän hallintaan. Pesänselvittäjällä tarkoitetaan käräjäoikeuden määräämää pesänselvittäjää, joka määrätään sen jälkeen, kun joku tai jotkut osakkaista ovat hakeneet käräjäoikeudeltä pesänselvittäjän Lue lisää ›

Velkojen laiminlyönti ja sen seuraukset ›

Voiko ositus tai perinnönjako peräytyä, jos pesän velat on laiminlyöty? Jos pesän luovuttaminen virallisselvitykseen tapahtuu sen jälkeen, kun ositus tai perinnönjako on toimitettu, ositus tai perinnönjako peruuntuvat. Mikäli velka äsken mainitussa tilanteessa kuitenkin voidaan maksaa vainajalle kuuluneesta omaisuudesta ja mahdollisesta tasinkosaatavasta toiselta puolisolta, on pesänselvittäjän hallintoon luovutettava vain se, mitä hänen harkintansa mukaan on tarpeen Lue lisää ›

Kuolinpesän osakkaan henkilökohtainen velkavastuu ›

Millä perusteilla kuolinpesän osakas voi joutua henkilökohtaiseen velkavastuuseen? Ylivelkaisissa kuolinpesissä on omat riskinsä osakkaan kannalta. Kuolinpesää ei pidä mennä jakamaan, ellei varmuutta ole siitä, että velat ovat hoidossa. Jos kuolinpesän varat eivät riitä vainajan ja kuolinpesän velkojen hoitamiseen, on pesä luovutettava virallisselvitykseen, ettei osakas joutuisi henkilökohtaisesti vastaamaan vainajan ja kuolinpesän veloista. Osakkaat vastaavat henkilökohtaisesti vainajan Lue lisää ›

Kuolinpesän konkurssi ja sen oikeusvaikutukset ›

Mitä oikeusvaikutuksia on kuolinpesän asettamisella konkurssiin? Osakkailla ei konkurssin alettua ole enää puhevaltaa pesän selvitystä koskevissa asioissa. Osakkaat menettävät määräysvaltansa kuolinpesän omaisuuteen ja konkurssipesään määrätään pesänhoitaja. Osakkaat eivät joudu henkilökohtaiseen vastuuseen vainajan veloista, jos he luovuttavat kuolinpesän omaisuuden konkurssiin kuukauden kuluessa perunkirjoituksen toimittamisesta. Jos konkurssipesän varat eivät riitä konkurssimenettelyn kustannuksiin eikä kukaan velkojista ota niitä Lue lisää ›

Kuolinpesän velka ›

Mitä on kuolinpesän velka? Vainajan veloista erotetaan kuolinpesän velat, jotka ovat pääsääntöisesti perittävän kuoleman jälkeen hautajaisista, pesänselvityksestä, perunkirjoituksesta, pesän hoidosta, hallinnosta ym. toimenpiteistä aiheutuneet kulut. Kuolinpesän velat on maksettava kuolinpesästä ennen vainajan velkoja. Ennen vainajan velkoja pesän varoista on maksettava pesänselvitysvelat. Kuolinpesän velaksi katsotaan myös pesänjakajan hakemisesta aiheutuneet kulut. Vainajan veloista henkilökohtaisesti vastuussa oleva osakas Lue lisää ›

Kuolinpesän konkurssi ›

Kuka voi hakea kuolinpesän konkurssia? Kuolinpesän konkurssia voi hakea kuolinpesän osakas, kuolinpesään määrätty pesänselvittäjä taikka kuolinpesän velkoja. Kuolinpesän konkurssia haetaan vainajan viimeisen kotipaikan käräjäoikeudesta. Kuolinpesän osakkaista jokainen yksin voi tehdä konkurssihakemuksen. Pesänselvittäjä voi ja joissakin tilanteissa hänen täytyykin luovuttaa kuolinpesän omaisuus konkurssiin. Konkurssissa kuolinpesästä tulee konkurssipesä, jota hallinnoidaan konkurssisäännösten mukaan, mikäli mahdollista.