Pesänselvitys

Tavoitteena kuolinpesän jakokuntoon saattaminen ›

Pesänselvityksen tavoitteena on kuolinpesän jakokuntoon saattaminen. Kuolinpesässä on selvitettävä pesän varat ja velat, koska ne oikeudet ja velvoitteet, jotka sitoivat perittävää, pysyvät voimassa perittävän kuoleman jälkeenkin. Lähtökohtaisesti perittävän omaisuuden hoitaminen perittävän kuoleman jälkeen kuuluu kaikille kuolinpesän osakkaille. Ensi vaiheessa velvollisuus perittävän omaisuudesta huolehtimiseen on osakkaalla, joka asui perittävän kanssa tämän kuollessa tai joka voi muutoin Lue lisää ›

Pesänselvitys kuolinpesässä ›

Pesänselvitys kuolinpesässä tehdään uskottujen miesten, kuolinpesän osakkaiden tai käräjäoikeuden määräämän pesänselvittäjän toimesta. Pesänselvitys toimenpiteenä Kuolinpesä syntyy sillä hetkellä, kun henkilö kuolee. Jokaisen kuolleen henkilön jälkeen jää kuolinpesä. Kuolinpesä on verotusyhtymä ja se on voimassa niin kauan, kunnes kyseinen kuolinpesä tulee kokonaan jaetuksi. Kuolinpesä on siis olemassa perinnönjaon loppuun toimittamiseen saakka. Ensivaiheessa kuolinpesä pitää selvittää. Kuolleen Lue lisää ›

Kuolinpesän veronpalautus ›

Kuolinpesän veronpalautus toimii samalla tavalla kuin henkilöverotuksessakin. Kuolinpesä täyttää oman veroilmoituksen ja liikaa maksetut verot palautetaan. Kuolinpesällä voi olla omia tuloja, omia menoja ja omia tulonhankkimisesta johtuvia menoja. Kuolinpesä voi ostaa, myydä, lahjoittaa, vuokrata ja tehdä muita oikeustoimia, joita yksityishenkilökin voi tehdä. Kuolinvuoden verotus Kuolleen henkilön kuolinvuoden verotus toimitetaan samalla tavalla kuin silloin, jos henkilö Lue lisää ›

Pesänselvittäjä hakemus ja hakeminen ›

Hakemus pesänselvittäjästä tehdään käräjäoikeuteen. Pesänselvittäjää voi hakea jokainen osakas yksin, riippumatta muiden osakkaiden halukkuudesta. Hakemuksen perusteella käräjäoikeus määrää kuolinpesään pesänselvittäjän. Pesänselvittäjän tehtävänä on saattaa kuolinpesä jakokuntoon. Pesänselvittäjä hakemus Pesänselvittäjä hakemus on yksinkertainen asiakirja, joka lähetetään käräjäoikeuteen. Pesänselvittäjä hakemuksesta on käytävä ilmi se, kenen henkilön kuolinpesään pesänselvittäjää haetaan. Vainaja on yksilöitävä etunimellä ja sukunimellä sekä henkilötunnuksella Lue lisää ›

Pesänselvittäjän toimivalta ›

Pesänselvittäjän toimivalta jatkuu, kunnes pesässä on toimitettu ositus tai perinnönjako ja se on tullut lainvoimaiseksi. Tämän jälkeen pesänselvittäjän on jaon mukaisesti luovutettava osakkaille hallussaan oleva omaisuus. Osituksessa ja perinnönjaossa ei pesänselvittäjällä sinänsä ole toimivaltaa. Pesänselvittäjän tehtävä lakkaa myös silloin, jos kuolinpesän omaisuus luovutetaan konkurssiin. Pesänselvittäjän hallinto voi lakata lisäksi kaikkien kuolinpesän osakkaiden tuomioistuimelle tekemästä yhteisestä Lue lisää ›

Pesänselvittäjän tehtävät ›

Pesänselvityksen tavoitteena on kuolinpesän jakokuntoon saattaminen. Pesänselvittäjän määräyksen jälkeen vain pesänselvittäjä edustaa kuolinpesää. Pesänselvittäjän on käytännössä selvitettävä jäämistöön kuuluva omaisuus ja otettava se haltuunsa sekä selvitettävä ja maksettava vainajan velat. Pesän omaisuuden hoitoon kuuluu myös vainajaa sitovien sopimusten täyttäminen ja irtisanominen. Pesänselvittäjän on huolehdittava perunkirjoituksen toimittamisesta, jollei sitä vielä ole toimitettu. Pesänselvittäjän on myös haettava Lue lisää ›

Pesänselvittäjä eli testamentin toimeenpanija ›

Perittävä voi testamentissaan nimetä testamentin toimeenpanijan. Testamentin toimeenpanija on määrättävä myös pesänselvittäjäksi, jollei vasta syitä ole. Pesänselvittäjän määrää hakemuksesta käräjäoikeus. Testamentin toimeenpanijalla on sama valtuus kuin pesänselvittäjällä, ei kuitenkaan valtuutta luovuttaa kuolinpesää konkurssiin. Eloonjääneellä puolisolla on testamentin toimeenpanijan olemassa olosta huolimatta oikeus osallistua pesänselvitykseen. Pesänselvittäjän hallinnosta, vastuusta, toimestaan vapauttamisesta sekä oikeudesta palkkioon säädettyä sovelletaan myös Lue lisää ›

Pesänselvitysvelat ›

Pesänselvitysvelat ovat etusijalla Pesänselvitysvelat maksetaan pesän päältä ennen perinnönjakoa sekä ennen muita velkoja. Pesänselvitysveloilla on etusija muihin velkojiin. Mitkä velat ovat pesänselvitysvelkoja Pesänselvitysvelkoja ovat kaikki ne velat, jotka ovat tarpeellisia kuolinpesän tilanteen selville saamiseksi. Pesänselvitysvelkoina maksetaan esimerkiksi kaikki asiakirjakustannukset ja viranomaisille menevät maksut. Perunkirjoitusta varten pitää tehdä sukuselvitys eli hankkia virkatodistuksia vainajasta ja osakkaista. Pankista Lue lisää ›

Pesänselvitys valtakirja ›

Pesänselvitys valtakirja voidaan antaa jollekin kuolinpesän osakkaalle taikka esimerkiksi perunkirjoitusta toimittavalle uskotulle miehelle. Pesänselvitystä varten annettu valtakirja helpottaa pesänselvitys työtä. Pesänselvitykseen ryhtyy yleensä joku osakkaista tai jotkut osakkaat yhdessä. Pesänselvityksessä hankintaan tietoa vainajan tilanteesta, jolloin kysymyksiä liittyen vainajan omaisuuteen ja velkoihin saattaa olla useita. Pesänselvitykseen kuuluu myös perunkirjoituksen toimittaminen. Kun jollekin osakkaalle annetaan valtakirja näiden Lue lisää ›

Pesänselvittäjä kuolinpesässä ›

Pesänselvittäjä kuolinpesässä voi toimia kuolinpesän osakkaiden valtuuttamana taikka käräjäoikeuden antamalla pesänselvittäjä määräyksellä. Pesänselvittäjä kuolinpesässä osakkaiden valtuuttamana Kuolinpesä syntyy sillä hetkellä, kun henkilö menehtyy. Kuolinpesän ensivaiheessa pesä pitää selvittää. Kuolleen henkilön henkilökohtaisista omistuksista, veloista, oikeuksista ja velvollisuuksista tulee kuolinhetkestä alkaen kuolinpesän omistuksia, velkoja, oikeuksia ja velvollisuuksia. Pesänselvityksen tarkoituksena on saattaa pesä jakokuntoon. Pesänselvitys valtakirja voidaan antaa Lue lisää ›