Perimys ja lesken asema

Avustus lapselle kuolinpesästä ›

Perittävän alle 21-vuotias lapsi voi hänen perintöosansa lisäksi kuolinpesän säästöstä kertakaikkisena avustuksena päältäpäin saada avustusta koulutusta ja kasvatusta varten, mikäli se harkitaan kohtuulliseksi. Voiko lapsi saada avustusta kuolinpesästä? Avustus on suoritettava jäämistöstä ennen perintöä ja testamenttia. Testamentti on tehoton siltä osin kuin se loukkaa oikeutta saada avustusta. Avustusta on vaadittava viimeistään perinnönjaossa. Koulutus- ja kasvatusavustuksen Lue lisää ›

Puolison perintöoikeus ›

Pääsääntöisesti puoliso perii lapsetta kuolleen aviopuolisonsa. Mitään lakiosaoikeutta ei puolisolla kuitenkaan ole eli lapseton henkilö voi pätevästi testamentata koko omaisuutensa jollekin muulle kuin puolisolleen. Puolison perintöoikeus on oikeutena vahvempi kuin lesken oikeus hallita jäämistöä jakamattomana mutta tämä toimii lesken suojana, kuten myös viimekädessä asumissuoja- ja avustussäännökset. Kun leski perii puolisonsa, on hänen näin ollen maksettava Lue lisää ›

Lesken asumis- ja hallintaoikeus ›

Vaikka rintaperillinen vaatisi jakoa taikka testamentinsaaja testamentin mukaista osuuttaan, saa eloonjäänyt puoliso kuitenkin pitää jakamattomana hallinnassaan puolisoiden yhteisenä kotina käytetyn tai muun jäämistöön kuuluvan eloonjääneen puolison kodiksi sopivan asunnon. Oikeutta asuntoon ei kuitenkaan ole, jos kodiksi sopiva asunto sisältyy eloonjääneen puolison omaan varallisuuteen. Yhteisessä kodissa oleva tavanmukainen asuinirtaimisto on aina jätettävä jakamattomana eloonjääneen puolison hallintaan, Lue lisää ›

Lesken oikeus hallita jäämistöä ›

Eloonjäänyt puoliso saa pitää kuolleen puolison jäämistön jakamattomana hallinnassaan, jollei rintaperillinen vaadi jakoa. Tätä kutsutaan lesken enimmäissuojaksi. Vaikka rintaperillinen vaatisi, että perintö jaetaan lesken eläessä, leski saa pitää jakamattomana hallinnassaan puolisoiden yhteisenä kotina käytetyn tai muun jäämistöön kuuluvan eloonjääneen puolison kodiksi sopivan asunnon tavanomaisine asuntoirtaimistoineen, jollei kodiksi sopivaa asuntoa sisälly eloonjääneen puolison varallisuuteen. Tätä kutsutaan lesken vähimmäissuojaksi, joka menee jopa Lue lisää ›

Lesken hallintaoikeuden kohteen vaihtuminen ›

Verrattain yleinen on tilanne, jossa lesken hallintaoikeuden kohteena oleva omaisuus, esim. asunto, myydään ja tilalle hankitaan jotain muuta. Kyseisissä tilanteissa verottajaa kiinnostaa, onko hallinnasta tosiasiallisesti luovuttu vai onko hallinta siirtynyt sijaan tulleeseen omaisuuteen. Mikäli hallinnasta ollaan luovuttu, tärkeä lisäkysymys kuuluu, onko luopuminen ollut osittain, kokonaan vai ollenkaan vastikkeellinen. Vailla merkitystä eivät myöskään ole mahdolliset muutokset Lue lisää ›

Hallintaoikeudesta luopuminen ›

Lain säännökset eivät aseta estettä hallintaoikeudesta luopumiselle. Leski voi tällöin luopua hallintaoikeudestaan vapaasti. Hallintaoikeudesta luopuminen voi johtaa kuitenkin perintöverotuksen oikaisuun. Näin voi käydä esimerkiksi silloin, kun hallintaoikeuden pysyttäminen leskellä on perintöveroa määrättäessä ”rasittanut” perillisen saamaa omaisuutta ja näin pienentänyt sen arvoa. Kun sitten hallintaoikeus kohteesta poistuu, on sen arvo perilliselle enemmän kuin alkuperäinen verotusarvo on Lue lisää ›

Perinnöttömäksi tekeminen ›

Perittävä voi tehdä perillisen perinnöttömäksi, jolloin rintaperillisen asemassa oleva perillinen ei saa edes lakiosaansa. Perittävä voi tehdä perillisen perinnöttömäksi ensinnäkin, jos perillinen on tahallisella rikoksella syvästi loukannut perittävää, perittävän perimispolvessa olevaa sukulaista, ottolasta tai tämän jälkeläistä. Rikoksen ei siis tarvitse kohdistua itse perittävään. Perillinen voidaan tehdä perinnöttömäksi myös, mikäli perillinen jatkuvasti viettää kunniatonta tai epäsiveellistä elämää. Perinnöttömäksi tekemisestä on määrättävä testamentissa ja samalla mainittava Lue lisää ›

Hyvitys kuolinpesästä perittävän hyväksi tehdyn työn perusteella ›

Jos perillinen on 18 vuotta täytettyään jatkuvasti työllään avustanut perittävää tämän elinkeinon tai ammatin harjoittamisessa tai taloudessa saamatta siitä kohtuullista korvausta, on hänellä mahdollisuus hyvitykseen perittävän kuoleman jälkeen. Hyvitystä on mahdollista saada, vaikkei työnteko ole perustunut osapuolten väliseen sopimukseen. Hyvitystä on erikseen viimeistään perinnönjaossa vaadittava. Hyvitystä on oikeus vaatia enintään viideltä vuodelta, ei kuitenkaan työstä, Lue lisää ›

Elinikäinen nautintaoikeus ›

Elinikäinen nautintaoikeus voidaan pidättää esimerkiksi testamentissa tai kiinteistönkaupassa. Elinikäinen nautintaoikeus on verotukseen vaikuttava oikeus. Nautintaoikeus tarkoittaa laajahkoa käyttöoikeutta toisen omistamaan irtaimeen tai kiinteään esineeseen. Nautintaoikeuden haltijalla on oikeus ”nauttia” oikeuden kohteesta sitä käyttämällä. Nautintaoikeuteen voi kuulua myös oikeus omaisuuden tuottoon. Metsän osalta metsän kasvuun, vuokrakohteen osalta vuokratuloon. Nautintaoikeuden yleisin muoto lienee vastikkeellinen nautintaoikeus, kuten vuokra. Vuokralainen maksaa siitä, että hän saa käyttää huoneistoa, kiinteistöä, Lue lisää ›

Jäämistösuunnittelu ›

Jäämistösuunnittelu kannattaa aloittaa jo elinaikana, sillä kuoleman jälkeen käytettävissä olevat toimenpiteet jäämistön järkevään suunnitteluun ovat vähäisemmät. Jäämistösuunnittelun keskeisiä välineitä ovat lahjat ja ennakkoperinnöt sekä testamentit. Jäämistösuunnittelulla voidaan vaikuttaa paljonkin perintöverotukseen. Jäämistösuunnittelulla voidaan vaikuttaa jäämistön suuruuteen, sen laatuun, käyttöön sekä jakautumiseen perillisten sekä muiden henkilöiden kesken. Jäämistö- eli perintösuunnittelu Jäämistöllä tarkoitetaan kansankielellä perintöä, joka kuolleelta henkilöltä Lue lisää ›