Henkivakuutus osituksessa

Jos korvaus on maksettu kuolinpesälle, se yleensä kuuluu vainajan avio-oikeuden alaisiin varoihin. Perukirjaan vakuutuskorvaus on tällöin merkittävä vainajan varoihin, vaikka sen arvo ei ylittäisi vapaaosaa. Ellei korvausta ole vielä maksettu,… Lue lisää »

Ylisuuret henkivakuutusmaksut

Jos perittävä on kuolemansa varalta ottamassaan henkivakuutuksessa määrännyt kolmannen henkilön edunsaajaksi tai siirtänyt henkivakuutuksensa kolmannelle henkilölle, on perittävän suorittamat vakuutusmaksut perintöosaa määrättäessä luettava jäämistön varojen lisäykseksi, mikäli ne eivät ole… Lue lisää »

Testamentilla määrätty henkivakuutuskorvaus

Voiko henkivakuutuskorvauksesta määrätä testamentilla? Testamenttausvapauden kannalta on huomion arvoista se, että testamentilla voidaan vakuutuskorvauksesta määrätä vain silloin, kun korvaus kuuluu kuolinpesän varoihin. Jos voimassa on edunsaajamääräys muun kuin kuolinpesän hyväksi,… Lue lisää »

Henkivakuutuskorvaus perintö- ja lahjaverotuksessa

Milloin henkivakuutuskorvaus kuuluu perintö- ja lahjaverotuksen piiriin? Henkivakuutuskorvaus kuuluu perintö- ja lahjaverotuksen piiriin, jos sitä ei käsitellä tuloverolain mukaisena tulona. Verollisiksi on perintö- ja lahjaverolaissa määritelty kaikki henkilövakuutuksen nojalla saadut… Lue lisää »

Henkivakuutuskorvauksista luopuminen

Voiko henkivakuutuskorvauksista luopua? Vakuutuskorvauksesta luopuminen on samantyyppinen oikeustoimi kuin testamentista luopuminen. Sekä testamentissa että henkivakuutuksen edunsaajamääräyksessä on kyse vainajan yksipuolisesta vastikkeettomasta tahdonilmaisusta. Tällöin korvauksesta luopumisen täytyy olla mahdollista. Edunsaajaksi nimetyllä… Lue lisää »

Henkivakuutuskorvauksesta luopuvan sijaantulijat

Kuka tulee vakuutuskorvauksesta luopujan tilalle? Ei ole nimenomaista säännöstä siitä, kuka tulee vakuutuskorvauksesta luopujan tilalle. Vakuutussopimuslaissa on kyllä säädetty tilanteesta, joka syntyy edunsaajan kuollessa ennen vakuutustapahtumaa. Vakuutusyhtiöillä voi myös olla… Lue lisää »

Henkivakuutuskorvauksien verovapaus ja vapaaosan suuruus

Mikä osa henkivakuutuskorvauksesta on saajalleen verotonta? Perintö- ja lahjaverolaissa on säädetty henkivakuutuskorvausten vapaaosat perintöverotuksessa. Henkivakuutuskorvauksille on säädetty saajakohtainen 35.000 euron suuruinen verovapaa osa. Jos saatu korvaus on yli 35.000 euroa,… Lue lisää »

Henkivakuutus ja lakiosa

Ylisuuri henkivakuutus ja lakiosa ovat ristiriitaisia tarkoitusperiltään. Ylisuuri henkivakuutus pienentää lakiosaa mutta lakiosaoikeus on kuitenkin vahvempi. La­ki­o­sa on puo­let la­ki­mää­räi­sen pe­ri­mys­jär­jes­tel­män mu­kaan tu­le­van pe­rin­tö­o­san ar­vos­ta. Jos perittävä on kuolemansa varalta ottamassaan… Lue lisää »