Henkivakuutus

Perusasiat henkivakuutuskorvauksesta ›

Mitä ovat henkivakuutuskorvaukset? Vakuutukset voidaan jakaa karkeasti henkilö- ja esinevakuutuksiin. Henkilövakuutusten piiriin kuuluvat mm. vapaaehtoiset henkivakuutukset, ryhmähenkivakuutukset, tapaturmavakuutukset sekä eläkevakuutus. Henkilövakuutuksia voidaan myöntää myös erilaisina yhdistelmävakuutuksina. Vakuutuksen kohteena on luonnollinen henkilö (vakuutettu). Henkivakuutuksen tarkoituksena voi kuolemanvaravakuutuksen ohella olla säästäminen. Säästöhenkivakuutuksen perusteella sovittu vakuutuskorvaus eli säästösumma maksetaan vakuutetun saavutettua sovitun iän. Jos hän sitä ennen kuolee, Lue lisää ›

Henkivakuutuskorvaus osituksessa ›

Jos vakuutuskorvaus maksetaan kuolinpesälle, se luetaan vainajan varoihin ja otetaan huomioon osituksessa vainajan ja lesken välillä. Tällöin leski saa avio-oikeuden nojalla saamansa osuuden vakuutuskorvauksista verovapaasti. Jos leski avio-oikeusosuuden lisäksi saa pesästä perintönä tai testamentilla vakuutuskorvausta, sitä koskee 35.000 euron vapaaosa.

Henkivakuutuksen edunsaajamääräyksen tulkinta ›

Vakuutussopimuslaissa on annettu ohjeita siitä, kuinka vakuutukseen sisältyviä edunsaajamääräyksiä tulkitaan silloin, kun edunsaajaa ei ole nimeltä mainittu. Tulkintaohjeita on tällöin noudatettava, ellei määräyksestä tai olosuhteista muuta seuraa. Vakuutuksenantaja vastaa siitä, että se maksaa vakuutuskorvauksen oikealle edunsaajalle, eikä verottajan tarvitse asiaa sen kummemmin tutkia. Seuraavassa otetaan esille tärkeimmät edunsaajamääräyksen tulkintasäännöt. Jos edunsaajaksi on määrätty puoliso, määräys Lue lisää ›

Henkivakuutuksen edunsaajamääräys ›

Vakuutuksenottajalla on oikeus määrätä se taho, jolla vakuutuksenottajan tai vakuutetun sijasta on oikeus henkilövakuutuksesta suoritettavaan korvaukseen. Useimmiten edunsaajaksi on merkitty omaiset. Edunsaajamääräys sisältyy yleensä kirjallisiin vakuutusehtoihin. Vakuutukenottaja voi muuttaa määräystä ilmoittamalla siitä kirjallisesti vakuutuksenantajalle. Edunsaajalle määrätty vakuutuskorvaus maksetaan edunsaajalle riippumatta siitä, onko kuolinpesässä varoja. Edunsaajamääräyksen voimassa ollessa ei vakuutuskorvaus siis kuulu kuolinpesän varoihin. Merkittävänä motiivina Lue lisää ›