Vakuutuksenottajalla on oikeus määrätä se taho, jolla vakuutuksenottajan tai vakuutetun sijasta on oikeus henkilövakuutuksesta suoritettavaan korvaukseen. Useimmiten edunsaajaksi on merkitty omaiset. Edunsaajamääräys sisältyy yleensä kirjallisiin vakuutusehtoihin. Vakuutukenottaja voi muuttaa määräystä ilmoittamalla siitä kirjallisesti vakuutuksenantajalle.

Edunsaajalle määrätty vakuutuskorvaus maksetaan edunsaajalle riippumatta siitä, onko kuolinpesässä varoja. Edunsaajamääräyksen voimassa ollessa ei vakuutuskorvaus siis kuulu kuolinpesän varoihin. Merkittävänä motiivina edunsaajan nimeämiselle onkin suojautuminen kuolinpesän velkojilta.

Nopeaa apua lakiasioihin.