Lakiosa

Lakiosa ›

Rintaperillisellä sekä ottolapsella ja tämän jälkeläisellä on oikeus saada lakiosansa perittävän jälkeen. Lakiosa on puolet perilliselle lakimääräisen perimisjärjestyksen mukaan tulevan perintöosan arvosta. Lakiosaa laskettaessa otetaan huomioon perinnöttömäksi tehty perillinen sekä perillinen, joka on luopunut perinnöstä.  Lakiosan määrä Esimerkki 1: Perinnönjättäjä A:lla on kolme lasta; B, C ja D. Perintökaaren mukaan perintö kuuluu heille ja kunkin lapsen perintöosa Lue lisää ›

Lakiosan laskennalliset lisäykset ›

Lakiosalaskelmassa pesän varoihin on lisättävä perittävän antama ennakkoperintö sekä, jollei erityisiä vastasyitä ole, hänen sellaisissa olosuhteissa tai sellaisin ehdoin eläessään antamansa lahja, että se on tarkoituksensa puolesta rinnastettavissa testamenttiin (testamenttiin rinnastuva lahja), sekä perittävän jälkeläiselleen tai ottolapselleen taikka tämän jälkeläiselle tai näiden puolisoille antamansa sellainen lahja, jolla on ilmeisesti tarkoitettu suosia sen saajaa lakiosaan oikeutetun Lue lisää ›

Ennakkoperintö ja lakiosa ›

Ennakkoperintö ja lakiosa vaikuttavat toisiinsa kahdella tavalla. Ennakkoperintö ensinnäkin lisätään laskennallisesti jäämistöön lakiosaa laskettaessa, jolloin se nostaa lakiosan arvoa. Tätä kautta lakiosan määrä kasvaa. Toisaalta saatu ennakkoperintö kuitenkin pienentää ennakkoperinnön saajan lakiosaa siinä vaiheessa, kun lakiosan määrästä tehdään ennakkoperintö vähennys. Ennakkoperinnöllä tarkoitetaan perittävän eläessään rintaperilliselle antamaa lahjaa. Kaikkia lahjoja ei kuitenkaan katsota ennakkoperinnöksi. Oletus on Lue lisää ›

Hallintaoikeustestamentti ja lakiosa ›

Hallintaoikeustestamentti ja lakiosa voivat olla ristiriitaisia oikeuksia toisiinsa nähden. Miten menetellään, jos molemmat oikeudet pitäisi ottaa huomioon perinnönjaossa. Hallintaoikeustestamentti Hallintaoikeustestamentilla omaisuuden hallintaoikeus siirretään testamentin saajalle. Omistusoikeus ei siis siirry testamentin saajalle, ainoastaan hallintaoikeus. Käytännössä hallintaoikeustestamentti usein tarkoittaa elinikäistä käyttöoikeutta. Hallintaoikeustestamentti voidaan tehdä ns. ”keskinäisenä hallintaoikeustestamenttina”, mikä on yleinen järjestely etenkin puolisoiden kesken. Hallintaoikeustestamentilla voidaan turvata leskeksi jäävän puolison elämisen Lue lisää ›

Testamentin hyväksyminen ja lakiosa ›

Testamentin hyväksyminen ja lakiosa vaikuttavat toisiinsa. Testamentin hyväksyminen on tapa luopua perinnöstä. Testamentin hyväksymisellä tarkoitetaan kirjallista hyväksymistä. Pelkkä suullinen myötäily tai muuten vaan positiivinen suhtautuminen tehtyyn testamenttiin ei ole testamentin hyväksymistä juridisessa mielessä. Testamentinsaaja antaa testamentin tiedoksi todisteellisesti jokaiselle perilliselle erikseen. Tätä kutsutaan testamentin tiedoksiannoksi. Testamentin tiedoksiannon yhteydessä tiedoksiantaja usein tiedustelee sitä, hyväksyykö perillinen testamentin Lue lisää ›

Osittainen lakiosa ›

Osittainen perinnöstäluopuminen ei lähtökohtaisesti ole mahdollista ilman kaksinkertaista veroseuraamusta. Perinnöstä luopumisen pääsääntö on, että perinnöstä on luovuttava kokonaan ja ehdoitta. Osittainen perinnöstä luopuminen ei siten ole tehokas luopuminen vaan tehoton, jossa verotuksellisessa mielessä katsotaan olevan kaksi saantoa; ensin perintösaanto ja sen jälkeen lahja siltä osin, kuin perintö on luovutettu eteenpäin. Poikkeus tästä säännöstä on osittainen Lue lisää ›

Suhteellinen lakiosa ›

Suhteellinen lakiosa tarkoittaa suhdelukua, jonka mukaisesti lakiosa määräytyy. Perintöosuuden ollessa 1/3 suhteellinen lakiosa on 1/6 koko perinnöstä. Sen jälkeen, kun kuolinpesä on saatettu jakokuntoon, eli muun muassa osakaspiiri sekä varat selvitetty ja velat maksettu, ja ryhdytään perinnönjakoon, jakaantuu tämä jako vielä kahteen vaiheeseen. Ensin tulee laskennallinen vaihe ja sen jälkeen reaalinen vaihe. Laskennallisessa vaiheessa määritetään osakkaiden Lue lisää ›

Saako lapsenlapsi lakiosan? ›

Saako lapsenlapsi lakiosan? Perinnönjättäjän lapsen toiminta vaikuttaa siihen, saako lapsenlapsi lakiosan. Lakiosaan on oikeutettu rintaperilliset. Rintaperillisellä tarkoitetaan perinnönjättäjän suoraan alenevassa polvessa olevaa perillistä. Lapsenlapsella on siten oikeus lakiosaan, mutta vasta silloin, jos perinnönjättäjän lapsi ei ota lakiosaa vastaan. Lakiosaoikeus kuuluu kullekin lapselle tai hänen jälkeläisilleen; kullekin haaralle yksi osuus. Esimerkki: Perinnönjättäjällä A on kolme lasta; B, C Lue lisää ›

Keskinäinen testamentti ja lakiosa ›

Vaikuttaako keskinäinen testamentti lakiosaan? Keskinäinen testamentti ja lakiosa voivat olla ristiriitaisia oikeuksia kuolinpesässä. Keskinäinen testamentti ei saa loukata lakiosaa. Keskinäinen testamentti tarkoittaa henkilöiden välistä testamenttia, jossa määrätään, että ensiksi kuolleen omaisuus menee eloonjääneelle. Yleensä keskinäinen testamentti laaditaan puolisoiden välille, mutta mitään estettä ei ole sille, että se tehdään myös muiden henkilöiden kuin puolisoiden välisenä. Keskinäinen Lue lisää ›

Perinnön lakiosa ›

Perinnön lakiosa on puolet perintöosasta. Jos rintaperillisellä olisi oikeus 1/3 -osaan perinnöstä, mutta perinnönjättäjä on tehnyt testamentin ja sillä määrännyt omaisuutensa muulle kuin rintaperilliselle, on rintaperillisellä kuitenkin oikeus lakiosaan 1/6. Perinnön lakiosa Lakiosaan on oikeutettu vain rintaperillinen. Perintökaaren mukaan ”Lähinnä saavat perinnön rintaperilliset. Kukin lapsista saa yhtä suuren osan perinnöstä. Milloin lapsi on kuollut, tulevat lapsen jälkeläiset Lue lisää ›