Lakiosa

Lakiosan laskennalliset lisäykset ›

Lakiosalaskelmassa pesän varoihin on lisättävä perittävän antama ennakkoperintö sekä, jollei erityisiä vastasyitä ole, hänen sellaisissa olosuhteissa tai sellaisin ehdoin eläessään antamansa lahja, että se on tarkoituksensa puolesta rinnastettavissa testamenttiin (testamenttiin rinnastuva lahja), sekä perittävän jälkeläiselleen tai ottolapselleen taikka tämän jälkeläiselle tai näiden puolisoille antamansa sellainen lahja, jolla on ilmeisesti tarkoitettu suosia sen saajaa lakiosaan oikeutetun Lue lisää ›

Lakiosa ›

Rintaperillisellä sekä ottolapsella ja tämän jälkeläisellä on oikeus saada lakiosansa perittävän jälkeen. Lakiosa on puolet perilliselle lakimääräisen perimisjärjestyksen mukaan tulevan perintöosan arvosta. Lakiosaa laskettaessa otetaan huomioon perinnöttömäksi tehty perillinen sekä perillinen, joka on luopunut perinnöstä.  Lakiosan määrä Esimerkki 1: Perinnönjättäjä A:lla on kolme lasta; B, C ja D. Perintökaaren mukaan perintö kuuluu heille ja kunkin lapsen perintöosa Lue lisää ›

Perinnön lakiosa ›

Perinnön lakiosa on puolet perintöosasta. Jos rintaperillisellä olisi oikeus 1/3 -osaan perinnöstä, mutta perinnönjättäjä on tehnyt testamentin ja sillä määrännyt omaisuutensa muulle kuin rintaperilliselle, on rintaperillisellä kuitenkin oikeus lakiosaan 1/6. Perinnön lakiosa Lakiosaan on oikeutettu vain rintaperillinen. Perintökaaren mukaan ”Lähinnä saavat perinnön rintaperilliset. Kukin lapsista saa yhtä suuren osan perinnöstä. Milloin lapsi on kuollut, tulevat lapsen jälkeläiset Lue lisää ›

Henkivakuutus ja lakiosa ›

Ylisuuri henkivakuutus ja lakiosa ovat ristiriitaisia tarkoitusperiltään. Ylisuuri henkivakuutus pienentää lakiosaa mutta lakiosaoikeus on kuitenkin vahvempi. La­ki­o­sa on puo­let la­ki­mää­räi­sen pe­ri­mys­jär­jes­tel­män mu­kaan tu­le­van pe­rin­tö­o­san ar­vos­ta. Jos perittävä on kuolemansa varalta ottamassaan henkivakuutuksessa määrännyt kolmannen henkilön edunsaajaksi tai siirtänyt henkivakuutuksensa kolmannelle henkilölle, on perittävän suorittamat vakuutusmaksut perintöosaa määrättäessä luettava jäämistön varojen lisäykseksi, jos ne eivät ole olleet Lue lisää ›

Legaatti ja lakiosa ›

Legaatti ja lakiosa Perittävällä on oikeus testamentilla määrätä, kuinka hänen omaisuutensa tulee jaettavaksi hänen kuolemansa jälkeen. Testamentti ei silti ikinä saa loukata rintaperillisen lakiosaa. Legaatti eli erityisjälkisäädös ei tee poikkeusta tähän pääsääntöön. Jos legaatti ja lakiosa ovat vastakkain, oikeus lakiosaan syrjäyttää oikeuden legaattiin. Testamentteja voidaan jaotella eri lajeihin useammallakin tavalla, joista yksi mahdollisuus on jaotella testamentit Lue lisää ›

Keskinäinen testamentti ja lakiosa ›

Vaikuttaako keskinäinen testamentti lakiosaan? Keskinäinen testamentti ja lakiosa voivat olla ristiriitaisia oikeuksia kuolinpesässä. Keskinäinen testamentti ei saa loukata lakiosaa. Keskinäinen testamentti tarkoittaa henkilöiden välistä testamenttia, jossa määrätään, että ensiksi kuolleen omaisuus menee eloonjääneelle. Yleensä keskinäinen testamentti laaditaan puolisoiden välille, mutta mitään estettä ei ole sille, että se tehdään myös muiden henkilöiden kuin puolisoiden välisenä. Keskinäinen Lue lisää ›

Ennakkoperintö ja lakiosa ›

Ennakkoperintö ja lakiosa vaikuttavat toisiinsa kahdella tavalla. Ennakkoperintö ensinnäkin lisätään laskennallisesti jäämistöön lakiosaa laskettaessa, jolloin se nostaa lakiosan arvoa. Tätä kautta lakiosan määrä kasvaa. Toisaalta saatu ennakkoperintö kuitenkin pienentää ennakkoperinnön saajan lakiosaa siinä vaiheessa, kun lakiosan määrästä tehdään ennakkoperintö vähennys. Ennakkoperinnöllä tarkoitetaan perittävän eläessään rintaperilliselle antamaa lahjaa. Kaikkia lahjoja ei kuitenkaan katsota ennakkoperinnöksi. Oletus on Lue lisää ›

Testamentin hyväksyminen ja lakiosa ›

Testamentin hyväksyminen ja lakiosa vaikuttavat toisiinsa. Testamentin hyväksyminen on tapa luopua perinnöstä. Testamentin hyväksymisellä tarkoitetaan kirjallista hyväksymistä. Pelkkä suullinen myötäily tai muuten vaan positiivinen suhtautuminen tehtyyn testamenttiin ei ole testamentin hyväksymistä juridisessa mielessä. Testamentinsaaja antaa testamentin tiedoksi todisteellisesti jokaiselle perilliselle erikseen. Tätä kutsutaan testamentin tiedoksiannoksi. Testamentin tiedoksiannon yhteydessä tiedoksiantaja usein tiedustelee sitä, hyväksyykö perillinen testamentin Lue lisää ›

Suhteellinen lakiosa ›

Suhteellinen lakiosa tarkoittaa suhdelukua, jonka mukaisesti lakiosa määräytyy. Perintöosuuden ollessa 1/3 suhteellinen lakiosa on 1/6 koko perinnöstä. Sen jälkeen, kun kuolinpesä on saatettu jakokuntoon, eli muun muassa osakaspiiri sekä varat selvitetty ja velat maksettu, ja ryhdytään perinnönjakoon, jakaantuu tämä jako vielä kahteen vaiheeseen. Ensin tulee laskennallinen vaihe ja sen jälkeen reaalinen vaihe. Laskennallisessa vaiheessa määritetään osakkaiden Lue lisää ›

Osittainen lakiosa ›

Osittainen perinnöstäluopuminen ei lähtökohtaisesti ole mahdollista ilman kaksinkertaista veroseuraamusta. Perinnöstä luopumisen pääsääntö on, että perinnöstä on luovuttava kokonaan ja ehdoitta. Osittainen perinnöstä luopuminen ei siten ole tehokas luopuminen vaan tehoton, jossa verotuksellisessa mielessä katsotaan olevan kaksi saantoa; ensin perintösaanto ja sen jälkeen lahja siltä osin, kuin perintö on luovutettu eteenpäin. Poikkeus tästä säännöstä on osittainen Lue lisää ›