Rintaperillisellä sekä ottolapsella ja tämän jälkeläisellä on oikeus saada lakiosansa perittävän jälkeen. Lakiosa on puolet perilliselle lakimääräisen perimisjärjestyksen mukaan tulevan perintöosan arvosta. Lakiosaa laskettaessa otetaan huomioon perinnöttömäksi tehty perillinen sekä perillinen, joka on luopunut perinnöstä. 

Lakiosan määrä

Esimerkki 1:

Perinnönjättäjä A:lla on kolme lasta; B, C ja D. Perintökaaren mukaan perintö kuuluu heille ja kunkin lapsen perintöosa on 1/3. Perinnönjättäjä A on kuitenkin tehnyt testamentin ystävänsä E:n hyväksi. Tästä huolimatta B, C ja D ovat oikeutettuja lakiosiinsa, eli puoleen perintöosistaan. Kukin lapsi voi vaatia E:lle osoitetulla lakiosavaatimuksella 1/6 -osaa perinnöstä. 

Tai vastaavasti mikäli perittävällä on neljä rintaperillistä, joista yksi on tehty perinnöttömäksi, on hänen lakiosansa joka tapauksessa 1/8 jäämistön arvosta. 

Lakiosan vaatiminen

Kunkin rintaperillisen on erikseen vaadittava lakiosaansa. Esimerkiksi B:n yksin tekemä lakiosavaatimus ei kohdistu C:n ja D:n hyväksi, vaan heidän on omasta puolestaan esitettävä vastaavat vaatimukset. Lakiosavaatimus on osoitettava testamentinsaajalle. Ennen lakiosavaatimuksen tekemistä testamentinsaajan on pitänyt antaa testamentti todisteellisesti tiedoksi lakiosaan oikeutetuille perillisille.

Oikeus lakiosaan

Lakiosa on loukkaamaton oikeus. Rintaperillinen jää vaille lakiosaa, mikäli perittävä on tehnyt rintaperillisen perinnöttömäksi tai mikäli rintaperillinen on luopunut perinnöstä myös lakiosansa osalta. 

Kysymys lakiosasta tulee ajankohtaiseksi useimmiten silloin, kun perittävä on tehnyt testamentin, joka loukkaa perillisen lakiosaa. Testamentti on perillistä kohtaan tehoton siltä osin kuin se estää häntä saamasta lakiosaansa jäämistöstä tai rajoittaa hänen oikeuttaan määrätä lakiosana tulevasta omaisuudesta. Lakiosaa on vaadittava esittämällä lakiosavaatimus testamentin saajalle haastemiehen välityksellä tai muutoin todistettavasti kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun testamentti on annettu lainmukaisesti tiedoksi perilliselle. Lakiosavaatimus tulee vain sen perillisen hyväksi, joka sitä on vaatinut (individuaaliperiaate). Testamentti on kuitenkin tehokas, jos testamentinsaaja suorittaa perilliselle lakosan rahassa kohtuullisen ajan kuluessa perillisen vaatimuksesta ja ellei rahasuoritusta ole testamentissa kielletty. 

Lakiosa lasketaan perittävän avio-osasta, mikäli vainaja oli kuollessaan avioliitossa ja jommallakummalla puolisolla oli avio-oikeus toisensa omaisuuteen. Lakiosalaskelmassa tehdään siis ensin laskennallinen ositus. Lakiosaa laskettaessa pesän varoihin on lisättävä perittävän antama ennakkoperintö, testamenttiin rinnastuva lahja ja suosiolahja sekä ylisuuret henkivakuutusmaksut. 

 

Lähde §: perintökaari

Lue lisää lakiosan laskennallisista lisäyksistä. 

 

Ella Suitiala

Artikkelin kirjoittaja:

Ella Suitiala
Lakimies, OTM
Suomen Juristit Oy
12.06.2021

Nopeaa apua lakiasioihin.