Testamentin hyväksyminen ja lakiosa vaikuttavat toisiinsa. Testamentin hyväksyminen on tapa luopua perinnöstä.

Testamentin hyväksymisellä tarkoitetaan kirjallista hyväksymistä. Pelkkä suullinen myötäily tai muuten vaan positiivinen suhtautuminen tehtyyn testamenttiin ei ole testamentin hyväksymistä juridisessa mielessä. Testamentinsaaja antaa testamentin tiedoksi todisteellisesti jokaiselle perilliselle erikseen. Tätä kutsutaan testamentin tiedoksiannoksi. Testamentin tiedoksiannon yhteydessä tiedoksiantaja usein tiedustelee sitä, hyväksyykö perillinen testamentin vai ei. Tämä on testamentin saajalle merkittävä tieto, sillä testamententin tiedoksiantamisesta alkaa kulua 6 kk moiteaika, jona aikana perillinen voi nostaa testamentin moitekanteen. Hyväksymällä testamentin perillinen luopuu tästä moiteoikeudesta ja testamentti saavuttaa lainvoiman nopeammin.

Testamentin hyväksyminen on järkevää perillisen puolelta silloin, jos hänellä ei ole aikomusta moittia testamenttia eikä järkeviä perusteita moittimiselle. Hyväksymällä testamentin perinnönjakoprosessi yleensä nopeutuu, mikä on myös perillisen etu. Mutta menettääkö perillinen oikeutensa lakiosaan, jos hän hyväksyy testamenttia? Ei menetä, jos perillinen testamentin hyväksymisen yhteydessä ilmoittaa vaativansa lakiosaansa.

Hyvin toteutettu testamentin tiedoksianto toteutetaan siten, että perilliselle annettavassa tiedoksiantolomakkeessa tiedustellaan erikseen se, hyväksyykö perillinen testamentin ja erikseen tiedustellaan se, vaatiiko hän lakiosaansa. Tällöin vältytään tulkinnallisilta erimielisyyksiltä lakiosan suhteen.

Mikäli rintaperillinen hyväksyy testamentin tekemättä erikseen varausta lakiosan vaatimisesta, voidaan hyväksymistä tulkita niin sanottuna totaaliluopumisena siten, että perillinen luopuu sekä moiteoikeudesta testamenttia kohtaan että myös lakiosastaan. Tämän tulkinnan pitävyys riippuu toki siitä näytöstä, mitä osapuolet esittävät myöhemmin sen osalta, mitä testamentin hyväksyjä on tarkoittanut. Tulkinnalliset lähtöolettamat voivat vielä olla eri tilanteissa hieman eri tavalla, joten koko tulkintaongelma välttämiseksi on olemassa vain yksi ehdoton neuvo: Tee selkeä hyväksymistahdonilmaus, jossa on erikseen maininnat testamentin moiteoikeudesta luopumisesta ja lakiosasta luopumisesta / lakiosan vaatimisesta.

Nopeaa apua lakiasioihin.