Perinnön lakiosa on puolet perintöosasta. Jos rintaperillisellä olisi oikeus 1/3 -osaan perinnöstä, mutta perinnönjättäjä on tehnyt testamentin ja sillä määrännyt omaisuutensa muulle kuin rintaperilliselle, on rintaperillisellä kuitenkin oikeus lakiosaan 1/6.

Perinnön lakiosa

Lakiosaan on oikeutettu vain rintaperillinen. Perintökaaren mukaan ”Lähinnä saavat perinnön rintaperilliset. Kukin lapsista saa yhtä suuren osan perinnöstä. Milloin lapsi on kuollut, tulevat lapsen jälkeläiset hänen sijaansa, ja joka haara saa yhtä suuren osan. Rintaperillisellä sekä ottolapsella ja tämän jälkeläisellä on lakiosa perittävän jälkeen.”

Lakiosasta puhutaan siis vain siinä tapauksessa, että perittävältä jäi rintaperillinen tai rintaperillisiä, ja samaan aikaan hän on tehnyt testamentin toisen hyväksi siten, että rintaperillisten saama perintöosuus olisi vähemmän kuin puolet siitä, mitä heille tulisi suoraan lain nojalla ilman testamenttia.

Lakiosaa on vaadittava. Rintaperillinen ei saa automaattisesti lakiosaansa, vaan hänen on esitettävä sitä koskeva lakiosavaatimus. Luontevaa on esittää lakiosavaatimus samassa yhteydessä, kuin testamentin tiedoksisaantiin vastataan. Lakiosan maksaminen on testamentin saajan vastuulla. Lakiosaperillinen ja testamentin saaja voivat tehdä lakiosasopimuksen, jossa sovitaan lakiosan määrästä, laadusta ja sen suorittamisen tavasta ja aikataulusta.

Nopeaa apua lakiasioihin.