Perunkirjoitus

Kuolinpesän saatavat ›

Kuolinpesän saatavat voidaan periä kuolinpesälle samoin edellytyksin kuin ne olisi voitu periä perinnönjättäjälle tämän vielä eläessä. Kuolinpesän saatavilla tarkoitetaan yleensä niitä saatavia, jotka on ollut perinnönjättäjän henkilökohtaisia saatavia tämän vielä eläessä. ”Saatava” on oikeus tulevaisuudessa tulevaan suoritukseen. Esimerkiksi, jos henkilö lainaa rahaa toiselle henkilölle, syntyy silloin lainan ottajalle velka antajaa kohtaan ja lainan antajalle saatava Lue lisää ›

Perunkirjoitus on aina pakko toimittaa ›

Toisin kuin ositus ja perinnönjako, perunkirjoitus on toimitettava jokaisen kuolinhetkellään vakituisesti Suomessa asuneen perittävän jälkeen.  Laki ei salli poikkeusta tästä säännöstä edes täysin varattoman ja velattoman henkilön kohdalla. Muualla kuin Suomessa asuneen henkilön jälkeen riittää pelkkä lahjaveroilmoituksen tapainen perintöveroilmoitus Suomessa kuolinhetkellä sijainneesta omaisuudesta. Miksi perukirja on tärkeä laatia, jos pesää ei heti jaeta? Perunkirjoitus on Lue lisää ›

Perunkirjoitus ›

Perintökaaren mukaisesti perunkirjoituksen toimituttaa sellainen henkilö, joka parhaiten tuntee pesän tilan. Häntä kutsutaan pesän ilmoittajaksi. Pesän ilmoittaja kutsuu perunkirjoitusta pitämään kaksi uskottua miestä. Pesän varat ja velat sekä muut pesää koskevat tiedot ilmoittaa uskotuille miehille pesän ilmoittaja. Perunkirjoitus on toimitettava kolmen (3) kuukauden kuluessa kuolemasta. Ellei siihen aikatauluun ehditä, voi verottajalta pyytää kirjallisella hakemuksella lisäaikaa Lue lisää ›

Perunkirjoitukseen kutsuminen ›

Perunkirjoitukseen kutsuminen tehdään kirjallisesti tai suullisesti. Kutsu on toimitettava kaikille pesän osakkaille ja muille oikeudenomistajille. KeNET on kutsuttava perunkirjoitukseen Perunkirjoitukseen on toimitettava kutsu kaikille pesän osakkaille. Pesän osakkaita ovat perilliset ja leski niin kauan, kunnes ositus lesken ja perinnönjättäjän perillisten välillä on toimitettu. Käytännössä ositusta ei ole toimitettu ikinä ennen perunkirjoitusta ja vaikka ositus olisikin Lue lisää ›

Perukirjan täydentäminen eli täydennysperunkirjoitus ›

Perukirjan täydentäminen tehdään silloin, kun varsinaiseen perukirjaan ei ole merkitty kaikkea sitä, mitä vainaja omisti tai oli velkaa tai sieltä puuttuu muu olennainen tieto. Milloin toimitetaan täydennysperunkirjoitus? Jos perunkirjoituksen jälkeen ilmaantuu uusia varoja tai velkoja, on kuukauden kuluessa laadittava täydennys- tai oikaisukirja. Täydennysperukirjan laatiminen perustuu perintökaaren säännökseen. Perintökaaren mukaan ”Jos perunkirjoituksen jälkeen ilmaantuu uusia varoja tai velkoja, Lue lisää ›

Perunkirjoituksen tarkoitus ›

Perunkirjoitus on toimitettava jokaisen kuolleen luonnollisen henkilön jälkeen kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. Perunkirjoituksen toimittaa kaksi uskottua miestä. Perunkirjoituksesta säädellään perintökaaressa. Mikä on perukirjan tehtävä? Perunkirjoituksella on kaksi funktiota. Ensinnäkin perunkirjoituksessa laadittava perukirja toimii veroilmoituksena. Perukirjan perusteella verottaja tekee perintöverotusta koskevat päätökset. Toisekseen perukirja toimii myöhemmän mahdollisen osituksen ja perinnönjaon pohjana. Perunkirjoituksen hoitamisesta vastaavat kuolinpesän osakkaat. Lue lisää ›

Perukirjan laatiminen ›

Perukirjan laatiminen on sen pesän osakkaan velvollisuus, joka parhaiten tuntee pesän tilan. Artikkelissa kerrotaan yleisesti mitä perukirjaan tulisi kirjata. Henkilöiden nimeäminen Perukirjan alkuun yksilöidään henkilö, perinnönjättäjä, kenen jälkeen perukirja laaditaan. Tämän jälkeen luetteloidaan kuolinpesän osakkaat ja muut oikeudenomistajat. Osakkaiksi merkitään perintökaaren mukaiset perilliset, jotka on saatu selville sukuselvityksen avulla, sekä mahdolliset yleistestamentin saajat. Lisäksi osakkaaksi Lue lisää ›

Perukirjan liitteet ja asiakirjat ›

Perukirjan liitteet on toimitettava perukirjan mukana verottajalle. Liitteeksi otetaan kaikki asiakirjat, joilla on olennaista merkitystä pesän tilan selville saamiseksi. Perukirjan liitteet vaihtelevat tilanteen mukaan. Yksiselitteistä listaa siitä, mitä pitää ottaa perukirjan liitteeksi, ei ole. Yleinen sääntö on, että perukirjan liitteeksi oheistetaan kaikki asiakirjat, jotka ovat tarpeen pesän tilan selville saamiseksi. Liitteeksi ei voi kuitenkaan laittaa ”liikaa” Lue lisää ›

Perunkirjotuksen kumoaminen ›

Perunkirjotuksen kumoaminen ei ole yleensä mahdollista. Kumoaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että väärin tehtyä perunkirjoitusta täydennetään oikeilla tiedoilla. Perunkirjotuksen kumoaminen Suomen oikeuskäytäntö ei tunne sellaista menettelyä, jossa perunkirjoitus voitaisiin kumota eli perua tai poistaa kokonaan. Jos perukirjaa rasittaa liian kovat muoto tai sisältö virheet, voidaan kyllä katsoa niin, ettei perunkirjoitusta ole lainkaan laadittu. Siinä tapauksessa, että perukirjassa Lue lisää ›

Perunkirjoituksen laiminlyönti ›

Perunkirjoituksen laiminlyönti johtaa lopulta siihen, että käräjäoikeus määrää sopivaksi katsomansa henkilön perunkirjoitusta suorittamaan. Perukirjan laatiminen on sen pesän osakkaan velvollisuus, joka pitää kuolinpesää hallussaan taikka joka muuten parhaiten tuntee pesän tilan. Perunkirjoitus on perinnönjättäjän oikeudenomistajien tekemä veroilmoitus siitä omaisuudesta, mitä heille perintönä tulee. Samoin kuin muutkin veronalaiset tulot, myös perinnöt on ilmoitettava verottajalle. Perunkirjoitus on pidettävä Lue lisää ›