Perunkirjoitus

Perunkirjoituksen lisäaika ›

Perunkirjoituksen lisäaika haetaan verottajalta silloin, kun perunkirjoitusta ei ehditä toimittaa kolmen kuukauden kuluessa perinnönjättäjän kuolemasta. Perunkirjoituksen toimittaa sellainen henkilö, joka tuntee parhaiten pesän tilan. Häntä kutsutaan pesän ilmoittajaksi. Pesän ilmoittaja kutsuu perunkirjoitusta pitämään kaksi uskottua miestä. Uskotut miehet arvioivat pesän varat ja velat. Pesän varat ja velat sekä muut pesää koskevat tiedot ilmoittaa uskotuille miehille Lue lisää ›

Mitä perunkirjoituksen jälkeen? ›

Mitä perunkirjoituksen jälkeen? Perunkirjoitus on pakollinen asia, joka on aina hoidettava kuoleman jälkeen. Seuraavana vuorossa ovat ositus ja perinnönjako. Perunkirjoituksella on kaksi funktiota. Ensinnäkin perunkirjoituksessa laadittava perukirja toimii veroilmoituksena. Perukirjan perusteella verottaja tekee perintöverotusta koskevat päätökset. Toisekseen perukirja toimii myöhemmän mahdollisen osituksen ja perinnönjaon pohjana. Verotus Perunkirjoituksen jälkeen odotettavissa on siis perintöveropäätös. Jokainen, joka perii Lue lisää ›

Perunkirjoituksen hinta ›

Mikä on perunkirjoituksen hinta? Perunkirjoituksen hinta voi vaihdella satasista tuhansiin euroihin. Hinnoitteluun vaikuttaa pesän laajuus ja haastavuus. Perunkirjoituksen hintaan vaikuttaa moni asia. Perunkirjoitukselle ei ole ns. listahintaa eikä lainsäädännössä ole määritelty sen enempää vähimmäis- kuin enimmäishintojakaan. Perunkirjoituksen hinta määräytyy vapaiden markkinoiden logiikalla. Perunkirjoituksen hinta on vapaasti sovittavissa uskottujen miesten kanssa. Perunkirjoituksia tekee lakimiesten lisäksi myös Lue lisää ›

Perunkirjoitus ›

Perintökaaren mukaisesti perunkirjoituksen toimituttaa sellainen henkilö, joka parhaiten tuntee pesän tilan. Häntä kutsutaan pesän ilmoittajaksi. Pesän ilmoittaja kutsuu perunkirjoitusta pitämään kaksi uskottua miestä. Pesän varat ja velat sekä muut pesää koskevat tiedot ilmoittaa uskotuille miehille pesän ilmoittaja. Perunkirjoitus on toimitettava kolmen (3) kuukauden kuluessa kuolemasta. Ellei siihen aikatauluun ehditä, voi verottajalta pyytää kirjallisella hakemuksella lisäaikaa Lue lisää ›

Perunkirjoitukseen voidaan käyttää valtakirjaa ›

Pitääkö kuolinpesän osakkaan antaa toiselle perunkirjoitus valtakirja, jos ei itse osallistu perunkirjoitukseen? Voi antaa, mutta se ei ole välttämätöntä. Perunkirjoitus on toimitettava jokaisen kuolleen henkilön jälkeen kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. Perunkirjoituksen toimituttaa se henkilö, joka parhaiten tuntee pesän tilan. Häntä kutsutaan pesän ilmoittajaksi. Pesän ilmoittaja kutsuu perunkirjoitusta pitämään kaksi uskottua miestä. Uskotut miehet arvioivat pesän varat Lue lisää ›

Perunkirjoituksen tarkoitus ›

Perunkirjoitus on toimitettava jokaisen kuolleen luonnollisen henkilön jälkeen kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. Perunkirjoituksen toimittaa kaksi uskottua miestä. Perunkirjoituksesta säädellään perintökaaressa. Mikä on perukirjan tehtävä? Perunkirjoituksella on kaksi funktiota. Ensinnäkin perunkirjoituksessa laadittava perukirja toimii veroilmoituksena. Perukirjan perusteella verottaja tekee perintöverotusta koskevat päätökset. Toisekseen perukirja toimii myöhemmän mahdollisen osituksen ja perinnönjaon pohjana. Perunkirjoituksen hoitamisesta vastaavat kuolinpesän osakkaat. Lue lisää ›

Perukirjan liitteet ja asiakirjat ›

Perukirjan liitteet on toimitettava perukirjan mukana verottajalle. Liitteeksi otetaan kaikki asiakirjat, joilla on olennaista merkitystä pesän tilan selville saamiseksi. Perukirjan liitteet vaihtelevat tilanteen mukaan. Yksiselitteistä listaa siitä, mitä pitää ottaa perukirjan liitteeksi, ei ole. Yleinen sääntö on, että perukirjan liitteeksi oheistetaan kaikki asiakirjat, jotka ovat tarpeen pesän tilan selville saamiseksi. Liitteeksi ei voi kuitenkaan laittaa ”liikaa” Lue lisää ›

Perukirjan täydentäminen eli täydennysperunkirjoitus ›

Perukirjan täydentäminen tehdään silloin, kun varsinaiseen perukirjaan ei ole merkitty kaikkea sitä, mitä vainaja omisti tai oli velkaa tai sieltä puuttuu muu olennainen tieto. Milloin toimitetaan täydennysperunkirjoitus? Jos perunkirjoituksen jälkeen ilmaantuu uusia varoja tai velkoja, on kuukauden kuluessa laadittava täydennys- tai oikaisukirja. Täydennysperukirjan laatiminen perustuu perintökaaren säännökseen. Perintökaaren mukaan ”Jos perunkirjoituksen jälkeen ilmaantuu uusia varoja tai velkoja, Lue lisää ›

Perukirjan sukuselvitys ›

Perukirjan sukuselvitys tarkoittaa sitä virkatodistusten kokonaisuutta, joka hankitaan sen selvittämiseksi, ketkä ovat perillisinä kuolinpesän osakkaita. Perukirjan liitteeksi on aina ehdottomasti otettava sukuselvitys. Sukuselvitys koostuu virkatodistuksista. Sukuselvityksen pohjaksi otetaan perinnönjättänja eli vainaja. Vainajasta tilataan virkatodistukset jokaiselta paikkakunnalta, missä hän on asunut sen jälkeen, kun on täyttänyt 15-vuotta siihen saakka, kunnes on hän on menehtynyt. Virkatodistusten tilaaminen Lue lisää ›

Perukirjan vahvistaminen ›

Perukirjan vahvistaminen Digi- ja väestötietovirastossa tarkoittaa perukirjan osakasluettelon vahvistamista. Digi- ja väestötietoviraston tarkoituksena ei ole tutkia eikä vahvistaa perukirjaa tai sen oikeellisuutta miltään muilta osin. Perukirjan vahvistaminen tapahtuu digi- ja väestötietovirastossa Kun perunkirjoitus on pidetty ja perukirja laadittu, voidaan se vahvistuttaa Digi- ja väestotietovirastossa (ent. maistraatti). Perukirjan vahvistuttaminen tarkoittaa kuitenkin vain sen osakasluettelon vahvistamista. Vahvistaminen Lue lisää ›