Perukirjan laatiminen on sen pesän osakkaan velvollisuus, joka parhaiten tuntee pesän tilan. Artikkelissa kerrotaan yleisesti mitä perukirjaan tulisi kirjata.

Henkilöiden nimeäminen

Perukirjan alkuun yksilöidään henkilö, perinnönjättäjä, kenen jälkeen perukirja laaditaan. Tämän jälkeen luetteloidaan kuolinpesän osakkaat ja muut oikeudenomistajat. Osakkaiksi merkitään perintökaaren mukaiset perilliset, jotka on saatu selville sukuselvityksen avulla, sekä mahdolliset yleistestamentin saajat. Lisäksi osakkaaksi merkitään leski, jos perinnönjättäjä oli kuollessaan avioliitossa ja puolisoilla on avio-oikeus toistensa omaisuuteen eikä ositusta puolisoiden välillä ole tehty. Muina oikeudenomistajina perukirjaan merkitään erityistestamentin saajat, toissijaiset perilliset sekä testamentin viimesaajat. Kaikista henkilöistä merkitään nimet, henkilötunnukset ja osoitteet.

Kuolinpesän yleistiedot

Perukirjassa on hyvä mainita kaikki merkittävästi kuolinpesän tilanteeseen vaikuttavat seikat, kuten esimerkiksi perinnönjättäjän aikaisemmat avioliitot, tehdyt testamentit, henkivakuutusten ja niiden perusteella maksettavien korvausten yksilöinti, onko joku luopunut perinnöstä, oliko avioehtosopimusta, onko annettu ennakkoperintöjä (kenelle, milloin, mitä, minkä arvoista) ja niin edelleen. Ylipäätään perukirjaan pitää kirjata kaikki sellainen, millä on vaikutusta perintöverotukseen tai myöhempään perinnönjakoon taikka velkojien oikeuksiin. Lisäksi perukirjaan merkitään tieto siitä, kuka ottaa vastaan kuolinpesää koskevia ilmoituksia ja antaa lisätietoja kuolinpesän tilasta sekä yhteystiedot tälle henkilölle.

Varat ja velat

Perukirjassa luetellaan perinnönjättäjän omaisuus. Omaisuus on yksilöitävä riittävällä tarkkuudella (rekisterinumerot, kiinteistötunnukset, pankkitilit, osakenumerot…) sekä arvostettava ne käypään arvoon. Koti-irtainta, jos se on vähäistä, ei tarvitse perukirjassa eritellä ja se saadaan merkitä arvoltaan nollaksi. Velkoina merkitään sekä vainajan henkilökohtaiset velat, joita ei oltu maksettu kuolinhetkellä sekä kuolinpesän velat kuten hautajaisista ja perunkirjoituksesta aiheutuneet kulut. Varat arvostetaan kuolinhetken mukaan. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että pankkitilin saldo merkitään kuolinpäivän mukaisena, ei perunkirjoitushetken mukaisena.

Allekirjoitukset

Perukirjan allekirjoittaa vähintään pesän ilmoittaja ja kaksi uskottua miestä. Pesän ilmoittaja on se, joka on pyytänyt uskotut miehet perunkirjoitusta toimittamaan ja on toimittanut heille pesää koskevia tietoja. Myös jokainen perunkirjoitustilaisuudessa paikalla ollut osakas voi allekirjoittaa perukirjan, mutta se ei ole välttämätöntä.

Lue lisää perunkirjoituksen täydentämisestä ja perukirjasta.

Nopeaa apua lakiasioihin.