Perunkirjoitus ja siellä laadittava perukirja ovat jokaisen Suomessa kuolleen luonnollisen henkilön jälkeen tehtäviä lakimääräisiä toimituksia. Perunkirjoitustoimituksessa laaditaan perukirja, joka on pesän varoista ja veloista tehtävä luettelo. Perukirja toimii myös kuolinpesän osakasluettelona ja veroilmoituksena. Perukirjan pohjalta verottaja tekee perintöverotusta koskevat päätökset. Perukirja toimii lisäksi mahdollisen osituksen ja perinnönjaon pohjana myöhemmässä vaiheessa.

Mitä eroa on perunkirjoituksella ja perukirjalla

Perukirja tulee toimittaa verotoimistoon kuukauden kuluessa perunkirjoituksen toimittamisesta. Perukirja asetetaan perintöverotuksen perustaksi. Perukirja on myös kuolinpesää koskeva dokumenttiluettelo, josta ilmenee vainajan tekemä testamentti sekä muut kuolinpesää koskevat asiakirjat. Perukirjaan on merkittävä kuolinpesän osakkaat, vainajan ja lesken varat sekä velat, jonka lisäksi perukirjasta on ilmettävä puolisoiden yhteiset varat ja velat.

Perukirjassa käydään muun muassa läpi pesän osakkaat ja muut oikeudenomistajat, pesän yleinen tila kuten vainajan avioliitot ja mahdolliset avioehtosopimukset, testamentit, henkivakuutukset, sekä mikäli perinnöstä luopujia on niin heidän tietonsa, ja perunkirjoituksessa läsnäolijat. Tämän jälkeen luetteloidaan pesään kohdistuvat varat ja velat. Perukirjan liitteeksi on toimitettava avioehtosopimuksen ja/tai testamentti on oikeaksi todistettu jäljennös.

Täydennys- tai oikaisuperukirja

Mikäli perunkirjoituksen toimittamisen jälkeen pesään ilmaantuu uusia varoja tai velkoja, on näiden perusteella laadittava täydennys- tai oikaisuperukirja. Tämän laatimiseen on annettu kuukausi aikaa.

Huomioitavaa on, että varattomastakin pesästä on laadittava perukirja, jossa on kuitenkin todettava ettei vainajalta ole tiedettävästi jäänyt omaisuutta tai velkaa. Varattomuudesta huolimatta, perukirjaan on liitettävä samat liitteet kuin pesään, josta varoja löytyy.

perunkirjoituksen aika rajoitus

Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa perinnönjättäjän kuolemasta. Perunkirjoituksen toimittamisesta on sen kuolinpesän osakkaan huolehdittava, jonka hoidettavana kuolinpesän omaisuus on. Jos kuolinpesään on määrätty pesänselvittäjä, perunkirjoituksesta huolehtiminen kuuluu hänelle. Perunkirjoitusvelvollisen on määrättävä toimituksen aika ja paikka sekä valittava perunkirjoitusta toimittamaan kaksi uskottua miestä. Perunkirjoitukseen on myös kutsuttava kaikki osakkaat.

Kuolinpesän omaisuus tulee perunkirjoituksessa ilmoittaa perukirjaan arvioitavaksi. Ilmoitusvelvollinen on se, joka on parhaiten perehtynyt kuolinpesän tilaan. Yleensä eloonjäänyt puoliso tai samassa taloudessa asuva taikka muutoin läheinen lapsi toimii perunkirjoituksessa kuolinpesän ilmoittajana. Uskottujen miesten tehtävänä on arvostaa perukirjaan merkitty omaisuus perittävän kuolinhetken arvoon.

perunkirjoituksen vero-oikeudellinen velvoite

Perunkirjoitus vero-oikeudellisena velvoitteena tarkoittaa sitä, että perunkirjoituksen pohjalta laadittu perukirja on jätettävä asianomaiseen verotoimistoon perintöverotoimenpiteitä varten. Voidaan perustellusti olla sitä mieltä, että nimenomaan perunkirjoituksen vero-oikeudellinen tehtävä on pitänyt perukirjojen laatimisprosentin korkeana ja laadun siedettävänä.

Lue lisää yleisemmin perunkirjoituksesta ja sen sisällöstä.

Perunkirjoituksesta ja perukirjasta säädellään perintökaaressa.

Nopeaa apua lakiasioihin.