Perukirjan täydentäminen tehdään silloin, kun varsinaiseen perukirjaan ei ole merkitty kaikkea sitä, mitä vainaja omisti tai oli velkaa tai sieltä puuttuu muu olennainen tieto.

Milloin toimitetaan täydennysperunkirjoitus?

Jos perunkirjoituksen jälkeen ilmaantuu uusia varoja tai velkoja, on kuukauden kuluessa laadittava täydennys- tai oikaisukirja. Täydennysperukirjan laatiminen perustuu perintökaaren säännökseen. Perintökaaren mukaan ”Jos perunkirjoituksen jälkeen ilmaantuu uusia varoja tai velkoja, on kuukauden kuluessa laadittava täydennys- tai oikaisukirja.” Täydennysperunkirjoitusta ja siinä laadittavaa täydennysperukirjaa koskevat samat säännöt kuin varsinaista perunkirjoitusta ja perukirjaa. Täydennysperukirja on toimitettava verotoimistoon kuukauden kuluttua täydennysperunkirjoituksesta.

Täydennysperukirjaan ei ole tarpeen merkitä muuta omaisuutta tai velkaa kuin mitä myöhemmin on ilmaantunut. Muilta osin voidaan viitata aikaisempaan perukirjaan.

Perukirjan täydentämiseen ryhdytään siis silloin, kun varsinaista perukirjaa laadittaessa, on unohdettu merkitä jokin oleellinen tieto perukirjaan. Tilanne voi myös olla sellainen, että mitään ei unohdeta merkitä, mutta perinnönjättäjän omaisuudesta tai veloista jonkun osan olemassaolosta ei pesän ilmoittaja tai kukaan asiaan osallisista ole ollut tietoinen.

Muuta huomioitavaa täydennysperunkirjoituksessa

Kun perukirjaa täydennetään, ei perunkirjoitusta tarvitse tehdä kokonaan uusiksi. Perunkirjoitustilaisuuden järjestelyissä on kuitenkin soveltuvin osin noudattava varsinaisen perunkirjoitustilaisuuden järjestelyitä, eli kaksi uskottua miestä ja pesän ilmoittaja pitää vähintään olla paikalla ja muille oikeudenomistajille on varattava mahdollisuus tulla paikalle.

Täydennysperukirjaan merkitään täydennettävä omaisuus tai velka taikka muu tietoa, minkä jälkeen täydennysperukirja toimitetaan perukirjan tavoin verottajalle. Liitteitä ei tarvitse toimittaa toista kertaa.

Ella Suitiala

Artikkelin kirjoittaja:

Ella Suitiala
Lakimies – OTM
Suomen Juristit Oy
26.03.2021

Nopeaa apua lakiasioihin.