Perunkirjoitus

Perukirjan laatiminen ›

Perukirjan laatiminen on sen pesän osakkaan velvollisuus, joka parhaiten tuntee pesän tilan. Artikkelissa kerrotaan yleisesti mitä perukirjaan tulisi kirjata. Henkilöiden nimeäminen Perukirjan alkuun yksilöidään henkilö, perinnönjättäjä, kenen jälkeen perukirja laaditaan. Tämän jälkeen luetteloidaan kuolinpesän osakkaat ja muut oikeudenomistajat. Osakkaiksi merkitään perintökaaren mukaiset perilliset, jotka on saatu selville sukuselvityksen avulla, sekä mahdolliset yleistestamentin saajat. Lisäksi osakkaaksi Lue lisää ›

Kuolinpesän saatavat ›

Kuolinpesän saatavat voidaan periä kuolinpesälle samoin edellytyksin kuin ne olisi voitu periä perinnönjättäjälle tämän vielä eläessä. Kuolinpesän saatavilla tarkoitetaan yleensä niitä saatavia, jotka on ollut perinnönjättäjän henkilökohtaisia saatavia tämän vielä eläessä. ”Saatava” on oikeus tulevaisuudessa tulevaan suoritukseen. Esimerkiksi, jos henkilö lainaa rahaa toiselle henkilölle, syntyy silloin lainan ottajalle velka antajaa kohtaan ja lainan antajalle saatava Lue lisää ›

Perunkirjoitus on aina pakko toimittaa ›

Toisin kuin ositus ja perinnönjako, perunkirjoitus on toimitettava jokaisen kuolinhetkellään vakituisesti Suomessa asuneen perittävän jälkeen.  Laki ei salli poikkeusta tästä säännöstä edes täysin varattoman ja velattoman henkilön kohdalla. Muualla kuin Suomessa asuneen henkilön jälkeen riittää pelkkä lahjaveroilmoituksen tapainen perintöveroilmoitus Suomessa kuolinhetkellä sijainneesta omaisuudesta. Miksi perukirja on tärkeä laatia, jos pesää ei heti jaeta? Perunkirjoitus on Lue lisää ›

Perukirja ›

Perunkirjoitus ja siellä laadittava perukirja ovat jokaisen Suomessa kuolleen luonnollisen henkilön jälkeen tehtäviä lakimääräisiä toimituksia. Perunkirjoitustoimituksessa laaditaan perukirja, joka on pesän varoista ja veloista tehtävä luettelo. Perukirja toimii myös kuolinpesän osakasluettelona ja veroilmoituksena. Perukirjan pohjalta verottaja tekee perintöverotusta koskevat päätökset. Perukirja toimii lisäksi mahdollisen osituksen ja perinnönjaon pohjana myöhemmässä vaiheessa. Mitä eroa on perunkirjoituksella ja Lue lisää ›

Perukirjan sisältö ›

Pesän varoista ja veloista on tehtävä luettelo, perukirja. Perukirja laaditaan perunkirjoitustoimituksessa, joka on lakisääteinen jokaisen Suomessa kuolleen luonnollisen henkilön jälkeen. Perukirjassa on mainittava perunkirjoituksen aika ja paikka, vainajan täydellinen nimi, ammatti ja kotipaikka sekä syntymä- ja kuolinpäivä. Osakkaiden nimet ja kotipaikat tulee myös merkitä sekä lisäksi ilmoitettava alaikäisten osalta heidän syntymäpäivänsä ja perillisten kohdalta, miten Lue lisää ›

Perukirjan osakasluettelon vahvistuttaminen ›

Digi- ja väestötietovirasto voi kuolinpesän osakkaan, eloonjääneen puolison, pesänhoitajan, pesänselvittäjän, pesänjakajan tai testamentin toimeenpanijan hakemuksesta vahvistaa, että kaikki pesän osakkaat ja perittävän aviopuoliso on säädetyllä tavalla perukirjaan merkitty. Digi- ja väestötietoviraston on vahvistettava osakasluettelo, jos väestötietojärjestelmässä olevien tietojen ja muun saatavissa olevan selvityksen nojalla on perusteltua otaksua, että perukirjassa olevat tiedot ovat oikeat ja täydelliset. Lue lisää ›