Digi- ja väestötietovirasto voi kuolinpesän osakkaan, eloonjääneen puolison, pesänhoitajan, pesänselvittäjän, pesänjakajan tai testamentin toimeenpanijan hakemuksesta vahvistaa, että kaikki pesän osakkaat ja perittävän aviopuoliso on säädetyllä tavalla perukirjaan merkitty.

Digi- ja väestötietoviraston on vahvistettava osakasluettelo, jos väestötietojärjestelmässä olevien tietojen ja muun saatavissa olevan selvityksen nojalla on perusteltua otaksua, että perukirjassa olevat tiedot ovat oikeat ja täydelliset. Digi- ja väestötietovirasto tekee osakastietojen vahvistuksesta merkinnän perukirjaan tai sen oikeaksi todistettuun jäljennökseen.

Digi- ja väestötietoviraston vahvistama perukirjan osakasluettelo on julkisesti luotettava. Vahvistettua perukirjaa pidetään viranomaisissa riittävänä selvityksenä pesän osakkaista, jollei asiassa muuta ilmene. Virkatodistuksien avulla osakastietojen oikeellisuutta ei siten tarvitse joka kerta erikseen tarkistaa. Vahvistettu osakasluettelo myös helpottaa asiointia pankeissa ja eri oikeustointen tekoa.

Jos joku osakkaista on jäänyt Digi- ja väestötietoviraston vahvistamaan osakasluetteloon merkitsemättä, on muiden osakkaiden kuolinpesän puolesta tekemä oikeustoimi sitova, jos se, jonka kanssa oikeustoimi oli tehty, oli vilpittömässä mielessä. Vilpitön mieli tarkoittaa sitä, ettei oikeustoimen osapuoli tiennyt eikä hänen pitänytkään tietää, että pesässä oli maistraatin vahvistamaan osakasluetteloon merkitsemätön osakas.

Lähde §: perintökaari

Lue lisää perukirjan laatimisesta ja toimittamisesta.

Nopeaa apua lakiasioihin.