Perinnöstä luopuminen

Perinnöstä luopuminen ›

Perillinen voi luopua perinnöstä, jolloin hän lakkaa olemasta kuolinpesän osakas. Luopujan sijaan tulevat luopujan sijaantuloperilliset, eli perilliset, jotka perisivät luopujan, jos tämä olisi kuollut.   Jotta perinnöstä luopumisesta ei aiheutuisi ei-toivottuja veroseuraamuksia, on luopumisen oltava tehokas. Tehokkaan luopumisen edellytys on, ettei perillinen ole ryhtynyt sellaisiin toimiin, että hänen voidaan katsoa ottaneen perinnön vastaan. Perillisen on katsottava vastaanottaneen perinnön, Lue lisää ›

Perinnön ulosmittaus ›

Perinnön ulosmittaus voi kohdistua perillisen saamaan perintöön, mutta ulosottoa ei voi tehdä, jos perillinen luopuu perinnöstä tehokkaasti. Perinnön ulosmittaus Ulosottovelallisen saama perintö on ulosmitattavissa siten kuin ulosottokaaressa tarkemmin säädetään. Normaalitilanteessa kuolinpesän osakkaan perintö on ulosmittauskelpoista omaisuutta. Käytännössä ulosotto toteutetaan kuolinpesässä siten, että saatuaan tiedon siitä, että ulosotossa oleva velallinen on saamassa kenties perintöä, ulosottomies lähestyy tässä vaiheessa osakasta ja/tai kuolinpesän pesänhoitajaa. Lue lisää ›

Kuolinpesäosuuden ulosotto ›

Kuolinpesäosuuden ulosotto voi kohdistua perillisen saamaan perintöön, mutta ulosottoa ei voi tehdä, jos perillinen luopuu perinnöstä tehokkaasti. Ulosottovelallisen saamat ns. ylimääräiset tulot ovat ulosmitattavissa siten kuin ulosottokaaressa tarkemmin säädetään. Normaalitilanteessa kuolinpesän osakkaan perintö on ulosmittauskelpoista omaisuutta. Käytännössä ulosotto toteutetaan kuolinpesässä siten, että saatuaan tiedon siitä, että ulosotossa oleva velallinen on saamassa kenties perintöä, ulosottomies lähestyy tässä vaiheessa osakasta ja/tai Lue lisää ›

Ulosotto ja perinnöstä luopuminen ›

Miten suhtautuvat toisiinsa ulosotto ja perinnöstä luopuminen? Tehokas perinnöstä luopuminen vie omaisuuden ulosoton ulottumattomiin. Ulosotto kuolinpesässä Ulosottovelallisen saama perintö on ulosmitattavissa siten kuin ulosottokaaressa tarkemmin säädetään. Normaalitilanteessa kuolinpesän osakkaan perintö on ulosmittauskelpoista omaisuutta. Käytännössä ulosotto toteutetaan kuolinpesässä siten, että saatuaan tiedon siitä, että ulosotossa oleva velallinen on saamassa kenties perintöä, ulosottomies lähestyy tässä vaiheessa osakasta ja/tai kuolinpesän pesänhoitajaa. Ulosottomies antaa velalliselle Lue lisää ›

Perinnöstä luopuminen ja edunvalvoja ›

Voiko edunvalvoja luopua perinnöstä päämiehensä puolesta? Perinnöstä luopuminen ja edunvalvoja eivät yleensä mahdu samaan lauseeseen. Edunvalvojan toteuttama perinnöstä luopuminen on harvinainen tapahtuma. Edunvalvojan tehtävänä on huolehtia päämiehensä taloudellisista eduista. Se on edunvalvonnan keskeinen tehtävä. Taloudellista etua edunvalvonnan alla oleva ihminen saa silloin, kun hän on saamassa perintöä. Ehdoton lähtökohta on tietenkin se, että edunvalvoja huolehtii päämiehelleen Lue lisää ›

Perinnöstä luopuminen ja todistajat ›

Joskus voi tulla kuolinpesässä vastaan asiakirja, johon on kirjattu perinnöstä luopuminen ja todistajat. Sellainen asiakirja on pätevä ja sen laatija voi vetäytyä pesästä. Perinnöstä luopumista koskeva kirjallinen asiakirja on kuitenkin pätevä myös ilman erillisiä todistajia. Useisiin virallisluontoisiin asiakirjoihin liittyy vaatimus siitä, että asiakirjan laatijan lisäksi myös ulkopuoliset todistajat allekirjoittavat asiakirjan. Sitä ei kuitenkaan vaadita perinnöstä luopumisen yhteydessä. Perinnöstä Lue lisää ›

Perinnöstä luopuminen hyväksymällä testamentti ›

Onko juridisesti pätevää toteuttaa perinnöstä luopuminen hyväksymällä testamentti ilman erillistä perinnöstäluopumisilmoitusta? Voi olla pätevää. Yleisesti annetaan ohje, jonka mukaan perinnöstä luopuminen tehdään kirjallisesti toimittamalla erillinen perinnöstäluopumisilmoitus esim. pesänhoitajalle. Perinnöstä luopuminen voi tapahtua kuitenkin myös siten, että perillinen hyväksyy perittävän tekemän testamentin. Testamentin hyväksyminen merkitsee sitä, että perillinen luopuu testamentin moiteoikeudesta. Jos testamentti on tehty siten, ettei perillinen Lue lisää ›

Perinnöstä luopuminen ulosoton välttämiseksi ›

Perinnöstä luopuminen ulosoton välttämiseksi on mahdollista. Perinnöstä pitää luopua oikeaan aikaan, oikealla tavalla, kokonaan ja ehdoitta. Tehokas luopuminen estää ulosoton. Perilliselle vastaisuudessa tulevaa perintöosuutta ei voi ulosmitata etukäteen. Se on ulosmittauskelvoton. Jos siis henkilö joutuu ulosoton kohteeksi, häneltä ei voida vastaisuuden varalle ulosmitata sellaista perintöä, joka hänelle ei ole vielä tullut. Perittävän kuoltua tilanne kuitenkin Lue lisää ›

Perinnöstä luopuminen toisen hyväksi ›

Perinnöstä luopuminen toisen hyväksi on yleensä tehoton perinnöstä luopuminen, mistä voi seurata kaksinkertainen verotus. Perinnöstä luopuminen on perinnönsaajan yksipuolinen oikeustoimi. Perillinen voi luopua oikeudestaan perintöön perittävän eläessä tai tämän kuoltua. Yleensä perinnöstä luovutaan vasta perinnönjättäjän kuoltua. Perinnöstä luopumiselle ei ole asetettu aikarajaa, mutta perinnöstä on luovuttava ennen kuin perillinen ryhtyy perintöön, jotta luopuminen olisi tehokas. Perintöön ryhtymisellä tarkoitetaan esimerkiksi Lue lisää ›

Perinnöstä luopuminen perunkirjoituksessa ›

Perinnöstä luopuminen perunkirjoituksessa on mahdollista. Silloin luopuminen on yleensä tehokas. Perinnöstä luopuminen kirjataan perukirjaan. Perillinen voi luopua oikeudestaan perintöön perittävän eläessä tai tämän kuoltua. Yleensä perinnöstä luovutaan vasta perinnönjättäjän kuoltua. Perinnöstä luopumiselle ei ole asetettu aikarajaa, mutta perinnöstä on luovuttava ennen kuin perillinen ryhtyy perintöön, jotta luopuminen olisi tehokas. Perintöön ryhtymisellä tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että perillinen ottaa Lue lisää ›