Perillinen voi luopua perinnöstä, jolloin hän lakkaa olemasta kuolinpesän osakas. Luopujan sijaan tulevat luopujan sijaantuloperilliset, eli perilliset, jotka perisivät luopujan, jos tämä olisi kuollut.  

Jotta perinnöstä luopumisesta ei aiheutuisi ei-toivottuja veroseuraamuksia, on luopumisen oltava tehokas. Tehokkaan luopumisen edellytys on, ettei perillinen ole ryhtynyt sellaisiin toimiin, että hänen voidaan katsoa ottaneen perinnön vastaan. Perillisen on katsottava vastaanottaneen perinnön, jos hän on yksin tai muiden kanssa ottanut pesän hoitoonsa taikka perillisenä muutoin ryhtynyt jäämistöä koskeviin toimiin. Perillinen ei siten saa ottaa vastaan perintöä, myydä omaisuutta tai tehdä muitakaan omistajalle kuuluvia oikeustoimia kuolinpesän varallisuuden kanssa.

Pelkkä perunkirjoitukseen osallistuminen ei estä perillistä luopumasta perinnöstä. Perillinen ei myöskään voi määrätä kenelle hänelle tulossa oleva perintö menee hänen luopumisensa jälkeen. Jos luopuminen katsotaan tehottomaksi, määrätään luopujalle perintövero sillä perusteella, että hän on ottanut perinnön vastaan. Lisäksi luovutuksen saajalle määrätään omaisuudesta lahjavero.  

Perinnöstä luopuminen ja velkojat

Velkojat eivät voi estää perillistä luopumasta perinnöstä, vaikka perinnön vastaanottamisen jälkeen perillinen voisi maksaa velkansa velkojille. Perinnöstä luopuminen tehdäänkin usein tilanteessa, jossa pesän osakas on velkaantunut, eikä hän halua perinnön menevät hänen velkojilleen. Perinnöstä luopuminen voi kuitenkin estää velkajärjestelyyn pääsyn. Velallisen oikeutta perintöön tai testamenttiin ei saa ulosmitata, jos velallinen osoittaa, että hän on perittävän eläessä luopunut oikeudestaan perintöön perintökaaren mukaisesti tai perittävän kuoleman jälkeen antanut kirjallisen luopumisilmoituksen tiedoksi kuolinpesälle tai perittävän kuoleman jälkeen jättänyt luopumisilmoituksen Digi- ja väestötietovirastoon tai Ahvenanmaan maakunnassa Ahvenanmaan valtionvirastoon. Velallisen tulee myös viipymättä ilmoittaa luopumisilmoituksen tallettamisesta pesän osakkaille ja hallinnolle. 

Sen jälkeen, kun kuolinpesäosuuden ulosmittauspäätös on tehty, velallinen ei voi velkojia sitovasti luopua oikeudestaan perintöön, vaan kuolinpesäosuus ulosmitataan. Edunvalvoja ei kuitenkaan voi ilman holhousviranomaisen lupaa luopua päämiehensä perinnöstä. 

Ennakkoluopuminen 

Perinnöstä on mahdollista luopua perittävän eläessä (ennakkoluopuminen) joko hyväksymällä perittävän toiselle henkilölle tekemä testamentti tai muulla tavoin kirjallisesti ilmoittamalla perittävälle luopuvansa perinnöstä (perinnöstäluopumisilmoitus). Perinnöstäluopumisilmoituksen on oltava kirjallinen ja se on osoitettava perittävälle. Perillinen saa kuitenkin lakiosansa, jollei hän ole saanut luopumisesta kohtuullista vastiketta, taikka jollei hänen puolisolleen testamentin nojalla tai jälkeläisilleen lain tai testamentin nojalla tule lakiosaa vastaavaa omaisuutta. Tällainen lakiosaa vastaava korvaus voidaan siis maksaa luopujalle itselleen. Korvauksen on likimäärin vastattava lakiosan arvoa luopumishetkellä. Ennakkoluopuminen on pätevä myös silloin, jos luopujan puoliso saa lakiosaa vastaavan omaisuuden testamentilla tai mikäli luopujan jälkeläiset saavat lakiosaa vastaavan omaisuuden lain nojalla tai testamentilla. 

Mikäli korvausta luopumisesta ei suoriteta eikä luopujan puoliso tai jälkeläinen saa lakiosaa vastaavaa omaisuutta edellä mainitulla tavalla, lakiosaperillinen pysyy kuolinpesän osakkaana ja on oikeutettu saamaan lakiosaansa vastaavan määrän omaisuutta perittävän kuoltua.  

Jälkiluopuminen 

Perinnöstä luopuminen on mahdollista tehdä perittävän kuoltua (jälkiluopuminen) ilmoittamalla siitä pesänselvittäjälle, uskotuille miehille tai muille kuolinpesän osakkaille. Perittävän kuoleman jälkeen tehty luopuminen on vastikkeettakin pätevä. Perinnöstä luopuminen on syytä tehdä kirjallisesti.  


Ella Suitiala

Artikkelin kirjoittaja:

Ella Suitiala
Lakimies, OTM
Suomen Juristit Oy
13.06.2021

Nopeaa apua lakiasioihin.