Miten suhtautuvat toisiinsa ulosotto ja perinnöstä luopuminen? Tehokas perinnöstä luopuminen vie omaisuuden ulosoton ulottumattomiin.

Ulosotto kuolinpesässä

Ulosottovelallisen saama perintö on ulosmitattavissa siten kuin ulosottokaaressa tarkemmin säädetään. Normaalitilanteessa kuolinpesän osakkaan perintö on ulosmittauskelpoista omaisuutta. Käytännössä ulosotto toteutetaan kuolinpesässä siten, että saatuaan tiedon siitä, että ulosotossa oleva velallinen on saamassa kenties perintöä, ulosottomies lähestyy tässä vaiheessa osakasta ja/tai kuolinpesän pesänhoitajaa. Ulosottomies antaa velalliselle osakkaalle sekä kuolinpesän hoitajalle maksukiellon perintöosuudesta. Maksukielto tarkoittaa sitä, että pesän osakkaalle ei saa tilittää hänen perintöosuuttaan ilman ulosottomiehen lupaa. Kun on tiedossa, mitä pesän osakkaalle olisi tulossa, ulosottomies harkitsee, erottaako se perintöä ulosottovelkojen maksuun kokonaan tai joiltakin osin.

Perinnöstä luopuminen estää ulosoton

Jos kuolinpesän osakas luopuu perinnöstä, ei siihen voi ulosotto puuttua millään tavalla. Kun velallinen osakas luopuu perinnöstä, ei hänelle koskaan siirry mitään perintöä, mitä voisi ulosmitata. Myöskään velkojat eivät voi pakottaa velallista ottamaan perintöä vastaan.

Välttääkseen ulosoton puuttumisen perintösaantoon osakkaan tulee luopua perinnöstä oikein. Puhutaan tehokkaasta perinnöstä luopumisesta. Perinnöstä luopuminen on tehokas silloin, kun perinnöstä luovutaan kokonaan ja ehdoitta ennen kuin perillinen on ryhtynyt perintöön. Kokonaan luopuminen tarkoittaa sitä, että perinnöstä ei saa ottaa vastaan mitään osaa. Ehdoitta luopuminen tarkoittaa muun muassa sitä, että perillinen ei saa määrätä sitä tahoa, kenen hyväksi hän perinnöstä luopuu. Luopuja vetäytyy siis pesästä kokonaan ja hänen osuutensa jakaantuu hänen sijaansa tuleville perillisille perintökaaren mukaan.

Nopeaa apua lakiasioihin.