Perintöosuuden myynti ennen perinnönjakoa

Voinko myydä perintöosuuteni jo ennen perinnönjakoa? Perillisellä ja testamentin saajalla on perittävän kuoltua oikeus luovuttaa perintöosuutensa toiselle. Kaupankäynti elossa olevan henkilön jäämistöllä on sen sijaan kielletty ja sitä koskeva sopimus… Lue lisää »

Perintöön ryhtyminen estää perinnöstä luopumisen

Mitä tarkoittaa perintöön ryhtyminen? Perillisen on lain mukaan otettava kuolinpesä hoitoonsa ja hallintaansa ja ryhdyttävä toimenpiteisiin mm. perunkirjoituksen toimittamiseksi. Perillisen myös edellytetään osallistuvan perunkirjoitukseen. Lakimääräisiin jäämistöä koskeviin toimiin ryhtyminen tai… Lue lisää »

Perintöverotus ja ennakkoluopumisen huomiointi

Miten perinnöstä luopuminen otetaan perintöverotuksessa huomioon? Perinnöstä luopuminen voidaan ottaa huomioon jo säännönmukaista perintöverotusta toimitettaessa, mikäli luopumisesta on verottajalle annettu kirjallinen selvitys. Ellei luopumista ole tehty tai selvitystä verotoimistoon annettu… Lue lisää »

Perintö ja luopumistahdonilmaisu

Perinnöstä luopuminen Paitsi passiivisuuden perusteella, perillinen voi menettää oikeutensa perintöön myös tarkoituksellisella luopumistahdonilmaisulla. Perinnöstä luopumisella ymmärretään perillisasemassa olevan aktiivisin toimin tapahtuvaa luopumistointa. Perinnöstä luopuminen jäämistöoikeudellisena oikeustoimena voi tapahtua ennen tai… Lue lisää »

Perillinen voi luopua perinnöstä

Harkitsetko perinnöstä luopumista? Perillinen voi luopua perinnöstään jo ennakolta eli ennen perittävän kuolemaa. Ennakkoluopuminen tapahtuu perittävän tekemän testamentin hyväksymisellä tai muulla tavoin kirjallisella perinnöstä luopumisilmoituksella perittävälle. Luopumisesta huolimatta perillinen säilyttää… Lue lisää »

Lahjaverovelvollisuus jo saadusta lakiosasta

Aiheuttaako lakiosasta perittävän elinaikana maksettu korvaus veroseuraamuksia? Perinnöstään ennakkoon luopuva perillinen on lahjaverovelvollinen, jos hän saa elossa olevalta perittävältä lakiosaansa vastaavan korvauksen. Entä perintövero perittävän kuoltua? Perittävän kuoleman jälkeen tapahtuvassa… Lue lisää »

Konkurssi tai ulosotto ei estä perinnöstä luopumista

Voinko luopua perinnöstä, vaikka olen konkurssissa tai ulosmittauksen kohteena? Tehokas perinnöstä luopuminen oikeaan aikaan saa suojaa luopujan velkojia vastaan. Perintöön liittyvillä seikoilla on niin henkilökohtainen luonne, että perinnöstä luopumisen sääntelyssä… Lue lisää »

Perinnöstä luopuminen: Kirjallinen luopumisilmoitus

Onko perinnöstä luopuminen tehtävä kirjallisesti? Perinnöstä luopuminen on perintökaaren mukaan tehtävä kirjallisesti. Perillisten keskinäisissä suhteissa suullinenkin luopuminen voi muodostua sitovaksi. Luopumisen suhde perintöverotukseen ja luopujan velkojiin kuitenkin edellyttää kirjallista muotoa.… Lue lisää »

Ennakkoluopuminen perinnöstä

Miten perinnöstä voi luopua ennen perinnönjättäjän kuolemaa? Ennen perittävän kuolemaa tapahtuva ennakkoluopuminen perinnöstä on pätevä, jos perillinen hyväksyy testamentin tai muulla tavoin kirjallisesti ilmoittaa perittävälle luopuvansa perinnöstä. Ennakkoluopuminen on testamentin… Lue lisää »