Harkitsetko perinnöstä luopumista?

Perillinen voi luopua perinnöstään jo ennakolta eli ennen perittävän kuolemaa. Ennakkoluopuminen tapahtuu perittävän tekemän testamentin hyväksymisellä tai muulla tavoin kirjallisella perinnöstä luopumisilmoituksella perittävälle. Luopumisesta huolimatta perillinen säilyttää oikeutensa lakiosaan, jos hän ei ole saanut siitä kohtuullista vastiketta. Oikeutta lakiosaan ei ole, jos perinnöstä ennakolta luopuvan perillisen puoliso tai jälkeläiset testamentilla tai perintönä saavat lakiosaa vastaavan omaisuuden.

Perittävän kuoltua perillinen tai testamentin saaja voivat tehokkaasti luopua oikeudestaan perintöön, jolleivät he ole jo ryhtyneet sellaisiin toimiin, että heidän katsotaan ottaneen perinnön vastaan. Perinnöstä luopuminen tarkoittaa siis kuolinpesästä vetäytymistä perintöön ryhtymättä. Perintöön ryhtymiseksi katsotaan perinnön vastaanottotahdon ilmaisevat toimet kuolinpesässä.

Tehokkaan perinnöstä luopumisen estävien toimien tulee olla sellaisia, joista voidaan katsoa ilmenevän perinnön vastaanottamistahto. Perinnön vastaanottamiseksi eli perintöön ryhtymiseksi ei katsota osallistumista lakimääräisten velvoitteiden hoitoon kuolinpesässä. Perillinen voi siten osallistua esimerkiksi perunkirjoitukseen ja sen jälkeen tehokkaasti luopua perinnöstään ilman, että velkojat taikka verottaja katsoisivat luopumisen tehottomaksi. Sen sijaan sellaiset toimet kuolinpesässä, joilla perillinen vaikuttaa tulevaan perinnönjakoon, katsotaan helposti toimiksi, joilla perillinen ilmaisee perinnön vastaanottamistahtonsa.

Perinnöstä luopuminen on tehtävä kirjallisesti ja luopumisen tulee olla vastikkeeton sekä puhdas perintöosaa koskevista määräyksistä. Jos perillinen perinnöstä luopuessaan samalla määrää perintöosuudestaan lakimääräisestä perimysjärjestyksestä poikkeavasti, katsotaan hänen ryhtyneen perintöön ja perinnöstä luopuminen on tehoton.

Perinnöstä luopunut perillinen ei enää ole kuolinpesän osakas, eikä hän näin ollen esimerkiksi osallistu perinnönjakoon ja allekirjoita perinnönjakokirjaa. Perinnönjakoon osallistuminen katsotaan sitäpaitsi perintöön ryhtymiseksi ja tehokkaan perinnöstä luopumisen estäväksi toimeksi. Perinnöstä luopujan tilalle osakkaiksi tulevat hänen mahdolliset sijaantuloperillisensä eli useimmiten hänen jälkeläisensä. Luopujan perintöosuus jaetaan lakimääräisen perimysjärjestyksen mukaisesti sijaantulo- tai muiden perillisten kesken niinkuin luopujaa ei elossa olisikaan.

Tehoton luopuminen voi joutua velkojien takaisinsaantikanteen kohteeksi. Lisäksi tehottomasti perinnöstään luopunut perillinen joutuu maksamaan osuudestaan perintöveron. Verottaja näet tulkitsee tehottoman perinnöstä luopumisen perintöosuuden luovutukseksi. Jos luovutus on vastikkeeton, luovutuksen vastaanottajalle määrätään lahjavero. Näin ollen väärin tehdystä perinnöstä luopumisesta on seurauksena kahdenkertainen verotus.

Nopeaa apua lakiasioihin.