Kuolinpesäosuuden ulosotto voi kohdistua perillisen saamaan perintöön, mutta ulosottoa ei voi tehdä, jos perillinen luopuu perinnöstä tehokkaasti.

Ulosottovelallisen saamat ns. ylimääräiset tulot ovat ulosmitattavissa siten kuin ulosottokaaressa tarkemmin säädetään. Normaalitilanteessa kuolinpesän osakkaan perintö on ulosmittauskelpoista omaisuutta.

Käytännössä ulosotto toteutetaan kuolinpesässä siten, että saatuaan tiedon siitä, että ulosotossa oleva velallinen on saamassa kenties perintöä, ulosottomies lähestyy tässä vaiheessa osakasta ja/tai kuolinpesän pesänhoitajaa. Ulosottomies antaa velalliselle osakkaalle sekä kuolinpesän hoitajalle maksukiellon perintöosuudesta. Maksukielto tarkoittaa sitä, että pesän osakkaalle ei saa tilittää hänen perintöosuuttaan ilman ulosottomiehen lupaa.

Osakkaat voivat tehdä sopimuksen perinnön jakamisesta ja laatia perinnönjakokirjankin keskenään. Tässä vaiheessa se on kuitenkin käytettävä ulosottomiehellä, jotta ulosottomies voi nähdä ulosotossa olevan perillisen perinnön määrän. Tämän jälkeen ulosottomies tekee päätöksensä siitä, haluaako hän ottaa perintönä saatavaa omaisuutta ulosottovelkojen maksuun.

Jos perillinen kuitenkin luopuu perinnöstä tehokkaasti, ei ulosotto pääse puuttumaan perintöön miltään osin. Velkojat eivät voi myöskään pakottaa perillistä ottamaan perintöä vastaan. Tehokas perinnöstä luopuminen tarkoittaa sitä, että perillinen vetäytyy pesästä kokonaan. Luopuminen on tehtävä kokonaan ja ehdoitta ennen kuin perillinen ryhtyy perintöön. Perinnöstä luopuva ulosottovelallinen ei siis voi määrätä esimerkiksi siitä, kenen hyväksi luopuminen tehdään ts. kuka saa häneltä jäävän perintöosuuden. Perinnöstä ei voida myöskään luopua vain osittain, vaan siitä on luovuttava kokonaan, jos velallinen ei halua käyttää perintöosuuttaan ulosottovelkojen maksuun.

Nopeaa apua lakiasioihin.