Miten perinnöstä voi luopua ennen perinnönjättäjän kuolemaa?

Ennen perittävän kuolemaa tapahtuva ennakkoluopuminen perinnöstä on pätevä, jos perillinen hyväksyy testamentin tai muulla tavoin kirjallisesti ilmoittaa perittävälle luopuvansa perinnöstä. Ennakkoluopuminen on testamentin ohella ainoa tapa, jolla elossa olevan henkilön tulevasta jäämistöstä voi määrätä.

Ennakkoluopumisesta tehtävä kirjallinen ilmoitus on annettava perittävälle. Käytännössä luopuminen useimmiten tapahtuu hyväksymällä perittävän eläessä tämän tekemä testamentti. Testamenttiin lisätään tällöin perillisen allekirjoituksella varustettuna esim. seuraava ilmoitus: ”Tämän testamentin hyväksyn ja sitoudun olemaan sitä moittimatta millään perusteella.”

Ilmoitus tulee testamentin mukana myös verottajan tietoon. Asiasta on hyvä mainita varmuuden vuoksi myös perukirjassa. Harvemmin näkee testamentista erillisiä ennakkoluopumisilmoituksia edes silloin, kun mitään testamenttia ei ole laadittu. Luopumisilmoitus voi sisältyä myös muuhun asiakirjaan kuin testamenttiin tai pelkkään luopumisasiakirjaan.

Jos perillisen sivuuttava testamentti ei koske koko perittävän jäämistöä, ei testamentin hyväksyminen perittävän elinaikana tarkoita kuin osittaista ennakkoluopumista perinnöstä. Loppuosasta voi tehokkaasti luopua perittävän kuoltua, jos perintöön ei ryhdytä.

Rintaperillinen ei menetä lakiosaansa luopumalla perinnöstä perittävän elinaikana. Oikeus lakiosaan säilyy, ellei sitä vastaavaa korvausta luopumisesta ole suoritettu.

Nopeaa apua lakiasioihin.