Perinnöstä luopuminen perunkirjoituksessa on mahdollista. Silloin luopuminen on yleensä tehokas. Perinnöstä luopuminen kirjataan perukirjaan.

Perillinen voi luopua oikeudestaan perintöön perittävän eläessä tai tämän kuoltua. Yleensä perinnöstä luovutaan vasta perinnönjättäjän kuoltua. Perinnöstä luopumiselle ei ole asetettu aikarajaa, mutta perinnöstä on luovuttava ennen kuin perillinen ryhtyy perintöön, jotta luopuminen olisi tehokas. Perintöön ryhtymisellä tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että perillinen ottaa vastaan perintösaannon taikka myy/vaihtaa/vuokraa tai muulla tavalla määrää omaisuudesta kuten sen omistaja. Perintöön ryhdytään, kun perillinen alkaa sellaisiin toimiin, että hänen voidaan katsoa ottaneen perinnön vastaan. Perintöön ryhtymistä on perinnön vastaanottaminen sekä ilmoitus halukkuudesta ottaa se vastaan. Lakisääteisiin velvoitteisiin ryhtyminen, kuten perunkirjoitukseen osallistuminen, ei ole perintöön ryhtymistä, mikä ilmenee mm. tapauksista KKO 1985 II 113 ja KKO 2003:95.

Perunkirjoituksen yhteydessä tapahtuva perinnöstä luopuminen on siis lähes poikkeuksetta tehokas perinnöstä luopuminen. Perunkirjoitus onkin aika luonteva paikka ilmoittaa perinnöstä luopumisesta. Perunkirjoitus on tilaisuus, jossa kuolinpesä kokoontuu ensimmäisen kerran perintöasian käsittelyn merkeissä.

On kuitenkin mahdollista, että perintöön ryhdytään jo ennen perunkirjoituksen toimittamista. Perunkirjoituksen aikaraja on kolme kuukautta perittävän kuolemasta, mutta poikkeuksellisesti sen toimittaminen voi joskus venyä pitkästikin tämän ajan yli. Siksi perunkirjoitusta ei voi pitää minään automaattisena rajana, jolloin perinnöstä luopumisen vielä ehtii tehdä tehokkaasti. Merkittävä raja tehokkaassa perinnöstä luopumisessa on perintöön ryhtyminen, ei perunkirjoituksen toimittaminen.

Käytännön sekä perinnöstä luopumisen tehokkuuden varmistamisen kannalta on suositeltavaa ilmoittaa perinnöstä luopumisesta jo ennen perunkirjoitusta. Kirjallisen luopumisilmoituksen voi antaa esimerkiksi uskotulle miehelle, joka toimittaa perunkirjoitusta. Tämän jälkeen perillinen voi varmistaa perunkirjoitustilaisuudessa, että luopuminen merkitään perukirjaan.

Nopeaa apua lakiasioihin.