Pesän varoista ja veloista on tehtävä luettelo, perukirja. Perukirja laaditaan perunkirjoitustoimituksessa, joka on lakisääteinen jokaisen Suomessa kuolleen luonnollisen henkilön jälkeen.

Perukirjassa on mainittava perunkirjoituksen aika ja paikka, vainajan täydellinen nimi, ammatti ja kotipaikka sekä syntymä- ja kuolinpäivä. Osakkaiden nimet ja kotipaikat tulee myös merkitä sekä lisäksi ilmoitettava alaikäisten osalta heidän syntymäpäivänsä ja perillisten kohdalta, miten he ovat vainajalle sukua. Perillinen on mainittava, vaikka hänelle ei tulisi mitään kuolinpesän omaisuudesta. Perukirjasta tulee käydä ilmi, ketkä ovat olleet perunkirjoituksessa saapuvilla.

Perukirja toimii paitsi omaisuusluettelona myös kuolinpesän osakasluettelona ja veroilmoituksena. Perukirja tulee toimittaa verotoimistoon kuukauden kuluessa perunkirjoituksen toimittamisesta. Perukirja asetetaan perintöverotuksen perustaksi. Perukirja on myös kuolinpesää koskeva dokumenttiluettelo, josta ilmenee vainajan tekemät testamentit sekä muut kuolinpesää koskevat asiakirjat. Lisäksi perukirjassa on verottajaa varten hyvä ilmoittaa, mihin oikeuksiin esim. leski tulee vetoamaan osituksessa ja perinnönjaossa.

Jollei perukirjaa toimiteta verotoimistoon määräajassa, perintöverotus voidaan määrätä arvioimalla. Myös veronkorotus on mahdollinen. Veroviraston tehtävänä on tarkistaa, että kaikista kuolinpesistä on tehty perukirja. Jos perunkirjoitusta ei ole tehty, verovirasto ilmoittaa siitä käräjäoikeudelle. Ilmoituksen saatuaan käräjäoikeus määrää sopivan henkilön toimituttamaan perunkirjoituksen.

Lue lisää perukirjan tarkoituksesta ja toimittamisesta.

Nopeaa apua lakiasioihin.