Perunkirjoituksen laiminlyönti johtaa lopulta siihen, että käräjäoikeus määrää sopivaksi katsomansa henkilön perunkirjoitusta suorittamaan.

Perukirjan laatiminen on sen pesän osakkaan velvollisuus, joka pitää kuolinpesää hallussaan taikka joka muuten parhaiten tuntee pesän tilan. Perunkirjoitus on perinnönjättäjän oikeudenomistajien tekemä veroilmoitus siitä omaisuudesta, mitä heille perintönä tulee. Samoin kuin muutkin veronalaiset tulot, myös perinnöt on ilmoitettava verottajalle. Perunkirjoitus on pidettävä kolmen kuukauden kuluessa perinnönjättäjän kuolemasta. Perukirja on jätettävä verottajalle kuukauden kuluessa perunkirjoituksen toimittamisesta.

Perintökaari sisältää säännöksen perunkirjoituksen laiminlyönnistä. Sen mukaan jos perunkirjoituksen toimittaminen on laiminlyöty, käräjäoikeuden tulee veroviraston ilmoituksesta määrätä sopiva henkilö toimituttamaan perunkirjoitus.

Lue lisää perukirjan oikaisusta ja tarvittavista liitteistä.

Nopeaa apua lakiasioihin.