Perintökaaren mukaisesti perunkirjoituksen toimituttaa sellainen henkilö, joka parhaiten tuntee pesän tilan. Häntä kutsutaan pesän ilmoittajaksi. Pesän ilmoittaja kutsuu perunkirjoitusta pitämään kaksi uskottua miestä. Pesän varat ja velat sekä muut pesää koskevat tiedot ilmoittaa uskotuille miehille pesän ilmoittaja. Perunkirjoitus on toimitettava kolmen (3) kuukauden kuluessa kuolemasta. Ellei siihen aikatauluun ehditä, voi verottajalta pyytää kirjallisella hakemuksella lisäaikaa perunkirjoituksen toimittamiselle.

Perunkirjoituksen käynnistyminen

Perunkirjoitus käynnistyy siten, että se osakasjonka hoidettavana pesän omaisuus on, tai pesänselvittäjä tai testamentin toimeenpanijamäärää perunkirjoituksen ajan ja paikan ja valitsee kaksi uskottua miestä toimittamaan perunkirjoituksenJotta kaikki perilliset tulevat perukirjaan oikein merkityiksi, on vainajasta hankittava sukuselvitys. 

Perunkirjoitukseen kutsutaan kaikki kuolinpesän osakkaat ja muut oikeudenomistajat. Kuolinpesän osakkaita ovat perinnönjättäjän perilliset, yleistestamentin sajaat sekä leski siihen saakka, kunnes ositus on toimitettu. Muina oikeudenomistajina perunkirjoitukseen kutsutaan erityistestamentin saajat sekä toissijaiset perilliset tai toissijaiset testamentin saajat. Osalliset kutsutaan perunkirjoitukseen kirjallisesti tai suullisesti. Kutsussa on mainittava perunkirjoituksen aika ja paikka. Jokaisella osallisella on läsnäolo-oikeus perunkirjoituksessa, mutta ei velvollisuutta. Lisäksi perunkirjoitukseen voi valtuuttaa toisen henkilön omasta puolestaan.

Pesän ilmoittaja ilmoittaa vainajalle kuuluneen varallisuuden. Pesän ilmoittajana toimii se, joka hoitaa pesän omaisuutta tai muutoin on sen tilaan parhaiten perehtynyt, käytännössä usein leski. Uskottujen miesten tehtävä taas on arvioida pesän varat. 

Perukirjan sisältö

Pesän varat ja velat on merkittävä perukirjaan sellaisina kuin ne kuoleman tapahtuessa olivat. Tämä tarkoittaa sitä, että perukirjaan merkitään vainajan pankkitilien ja arvo-osuustilien saldo kuolinpäivän mukaisestiPerukirjaan merkitään myös vainajan omistamat kiinteistöt, osakehuoneistot ym. sekä arvokkaampi irtain omaisuus kuten ajoneuvot. Tavanomaista koti-irtaimistoa ei tarvitse eritellä. 

Myös saatavat, kuten vielä maksamatta oleva veronpalautus tai esimerkiksi velka osakkaalta merkitään perukirjaan vainajan varoiksi. Perukirjaan merkitään vainajan velat, joista hän oli elinaikanaan vastuussa ja jotka olivat maksamatta kuolinhetkellä, riippumatta siitä, oliko velka erääntynyt vai ei. Näin ollen perukirjaan merkitään mm. kuolinhetkellä maksamatta olevat puhelinlaskut, sähkölaskut sekä asuntolaina. Vainajan velkojen lisäksi perukirjaan merkitään ns. pesän velat, eli vainajan hautaamisesta sekä perunkirjoituksesta ja hautakiven hankkimisesta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset. 

Jos vainajan jälkeen on elossa puoliso, on myös tämän varat ja velat merkittävä perukirjaan. Perukirjassa on ilmoitettava, onko puolisoilla avio-oikeudesta vapaata omaisuutta. Jos vainaja oli leski ja hänen aiemmin kuolleen puolisonsa omaisuus oli vielä osittamatta, ilmoitetaan myös aiemmin kuolleen puolison varat jälkimmäisenä kuolleen puolison kuolinpäivän mukaan. 

Perukirjassa on lisäksi mainittava, mikäli vainaja on eläessään antanut ennakkoperintöä tai tehnyt testamentin. Myös henkivakuutuskorvaus on ilmoitettava perukirjassa riippumatta siitä, kenelle se on maksettu. Lisäksi perukirjassa on mainittava muutkin vainajan kolme vuotta ennen kuolemaansa perilliselle tai testamentinsaajalle antamat lahjat. 

Perunkirjoituksen päätteeksi pesän ilmoittaja ja uskotut miehet allekirjoittavat perukirjan.  

Perukirjan käsittely perunkirjoituksen toimittamisen jälkeen

Verohallinnolle lähetettävään perukirjaan on liitettävä testamentti ja avioehtosopimus, perinnönjakokirja, jos perinnönjako on jo toimitettu, sekä osituskirja tai perinnönjakokirja, jos vainajan puoliso on kuollut aiemmin ja vainajan ja puolison perinnönsaajien välillä on toimitettu ositus ja perinnönjako. Verohallinnolle ei siten tarvitse lähettää sukuselvityksiä tai saldotodistuksia. 

Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa kuolemantapauksesta, jollei Verohallinto hakemuksesta myönnä lisäaikaa. Hakemus on tehtävä ennen perunkirjoituksen toimittamisen määräajan päättymistä. Perukirja on toimitettava Verohallinnolle kuukauden kuluessa perunkirjoituksen toimittamisesta. Jos perunkirjoituksen jälkeen ilmaantuu uusia varoja tai velkoja, on kuukauden kuluessa laadittava täydennysperukirja 

Perunkirjoitus on siis ensi sijassa veroilmoitus, mutta huolellisesti laadittu perukirja palvelee myös myöhempää perinnönjakoa. Perunkirjoituksen toimittamatta jättäminen voi ankarimmillaan johtaa osakkaan vastuuseen perittävän veloista. 

Ella Suitiala

Artikkelin kirjoittaja:

Ella Suitiala
Lakimies – OTM
Suomen Juristit Oy
21.04.2021

Nopeaa apua lakiasioihin.