Jos perillinen on 18 vuotta täytettyään jatkuvasti työllään avustanut perittävää tämän elinkeinon tai ammatin harjoittamisessa tai taloudessa saamatta siitä kohtuullista korvausta, on hänellä mahdollisuus hyvitykseen perittävän kuoleman jälkeen. Hyvitystä on mahdollista saada, vaikkei työnteko ole perustunut osapuolten väliseen sopimukseen. Hyvitystä on erikseen viimeistään perinnönjaossa vaadittava. Hyvitystä on oikeus vaatia enintään viideltä vuodelta, ei kuitenkaan työstä, joka on tehty aikaisemmin kuin kymmenen vuotta ennen perittävän kuolemaa. Hyvitys suoritetaan kertakaikkisena korvauksena.

Hyvityksen määrä

Hyvityksen määrää harkittaessa otetaan huomioon jäämistön varat, tehdyn työn laatu ja määrä, työn suorittajan ammattitaito, hänen perittävältä saamansa vastike sekä muut erityiset asianhaarat. Hyvitys ei saa loukata eloonjääneen puolison oikeutta hallita puolisoiden yhteisenä kotina käytettyä asuntoa ja asuntoirtaimistoa. Hyvityksen antamisella ei myöskään saa loukata perillisen oikeutta lakiosaan. Perittävän kuollessa täyttämättä oleva lahjanlupaus on jätettävä täyttämättä siltä osin kuin se loukkaa perillisen oikeutta hyvitykseen. Testamentti on tehoton siltä osin kuin se loukkaa oikeutta saada hyvitystä.


Lähde §: perintökaari

Nopeaa apua lakiasioihin.