Pesänselvityksen tavoitteena on kuolinpesän jakokuntoon saattaminen. Kuolinpesässä on selvitettävä pesän varat ja velat, koska ne oikeudet ja velvoitteet, jotka sitoivat perittävää, pysyvät voimassa perittävän kuoleman jälkeenkin. Lähtökohtaisesti perittävän omaisuuden hoitaminen perittävän kuoleman jälkeen kuuluu kaikille kuolinpesän osakkaille.

Ensi vaiheessa velvollisuus perittävän omaisuudesta huolehtimiseen on osakkaalla, joka asui perittävän kanssa tämän kuollessa tai joka voi muutoin pitää huolta omaisuudesta. Lähimmän osakkaan tulee antaa kuolemantapauksesta viipymättä tieto muille osakkaille. Hoito- ja tiedonantovelvollisuus koskee lisäksi eloonjäänyttä puolisoa, vaikka tämä ei olisikaan kuolinpesän osakas.

Kuolinpesän hallinto

Kuolinpesän selvittämiseksi osakkaiden tulee yhdessä hallita kuolinpesän omaisuutta. Perintökaari lähtee siitä, että osakkaat yksimielisesti päättäisivät kuolinpesän velkojen maksusta ja velkojen maksuun tarvittavan omaisuuden rahaksi muuttamisesta. Jos osakkaat eivät pääse yksimielisyyteen pesänselvityksestä, voi yksikin kuolinpesän osakas hakea tuomioistuimelta pesänselvittäjän määräämistä.

Kuolinpesän omaisuuden luovuttamista pesänselvittäjän hallintoon voi osakas hakea, vaikkei epäsopua pesänselvityksestä osakkaiden kesken vallitsisikaan. Pesänselvittäjän hallinto on kuolinpesän konkurssiin luovuttamisen ohella kuolinpesän virallisselvitystä, jolla on merkitystä osakkaan henkilökohtaista velkavastuuta rajoittavana tekijänä. Pesänselvittäjän hallinnossa osakkaiden asialegitimaatio kuolinpesän asioissa on siirtynyt oikeuden määräämälle pesänselvittäjälle, joka siis yksin edustaa kuolinpesää ulospäin.


Lue lisää kuolinpesän varojen jaosta.

Lähde §: perintökaari


Suomen Juristit Oy
16.02.2015

Nopeaa apua lakiasioihin.