Pesänselvityksen tavoitteena on kuolinpesän jakokuntoon saattaminen. Pesänselvittäjän määräyksen jälkeen vain pesänselvittäjä edustaa kuolinpesää. Pesänselvittäjän on käytännössä selvitettävä jäämistöön kuuluva omaisuus ja otettava se haltuunsa sekä selvitettävä ja maksettava vainajan velat. Pesän omaisuuden hoitoon kuuluu myös vainajaa sitovien sopimusten täyttäminen ja irtisanominen.

Pesänselvittäjän on huolehdittava perunkirjoituksen toimittamisesta, jollei sitä vielä ole toimitettu. Pesänselvittäjän on myös haettava julkista haastetta vainajan tuntemattomille velkojille, mikäli tähän katsotaan olevan aihetta. Vainajan velan pesänselvittäjä saa maksaa vain, jos siitä ei aiheudu vahinkoa muille velkojille. Pesänselvittäjän on kuolinpesän varoista maksettava kaikki velat. Velkojen maksamiseksi pesänselvittäjällä on oikeus muuttaa kuolinpesän omaisuutta rahaksi. Kiinteän omaisuuden luovuttaminen ja panttaaminen edellyttää kuitenkin osakkaiden tai tuomioistuimen lupaa.

Pesänselvittäjällä on oikeus tehdä pesänselvityksen kannalta tarpeellista velkaa. Jos kuolinpesän varat ovat velkoja pienemmät, pesänselvittäjän on pyrittävä sopimukseen velkojien kanssa. Jos sopimusta ei synny, pesänselvittäjän on haettava pesän asettamista konkurssiin, jolloin pesänselvittäjän tehtävä päättyy. Muissa tapauksissa pesänselvittäjän tehtävä päättyy, kun pesän omaisuus on perinnönjaon jälkeen reaalisesti jaettu. Omaisuuden luovuttaminen perinnönjaon jälkeen näet kuuluu vielä pesänselvittäjän tehtäviin. Itse perinnönjako ei kuulu pesänselvittäjän tehtäviin.

Pesänselvittäjän palkkio

Pesänselvittäjällä on oikeus kuolinpesän varoista saada kohtuullinen palkkio ja korvaus kuluistaan. Jos kuolinpesän varat ei tähän riitä, on osakkaiden huolehdittava palkkiosta. Pesänselvittäjä on tilinpitovelvollinen vainajan omaisuudesta.

Lähde §: perintökaari

Nopeaa apua lakiasioihin.