Voiko ositus tai perinnönjako peräytyä, jos pesän velat on laiminlyöty?

Jos pesän luovuttaminen virallisselvitykseen tapahtuu sen jälkeen, kun ositus tai perinnönjako on jo toimitettu, ositus tai perinnönjako peruuntuvat. Mikäli velka äsken mainitussa tilanteessa kuitenkin voidaan maksaa vainajalle kuuluneesta omaisuudesta ja mahdollisesta tasinkosaatavasta toiselta puolisolta, on pesänselvittäjän hallintoon luovutettava vain se, mitä hänen harkintansa mukaan on tarpeen velkojen maksamiseen ja hallintokustannuksiin. Kyseinen määrä on osakasten suoritettava siinä suhteessa, kuin he ovat osituksessa tai perinnönjaossa saaneet liikaa. Muilta osin jää ositus tai perinnönjako pysyväksi.

Vastuu vainajan veloista syntyy sellaiselle osakkaalle, joka on osallistunut ositukseen tai perinnönjakoon taikka joka on vastaanottanut osituksessa tai perinnönjaossa hänelle tulleen omaisuuden. Henkilökohtainen vastuu koskee niitä vainajan velkoja, jotka osakas on perinnönjakoa tai ositusta toimitettaessa tiennyt tai joista hän viimeistään osituksen tai perinnönjaon jälkeen toimitetussa perunkirjoituksessa on saanut tiedon. Jos joku osakas ei kykene suorittamaan osuuttaan, on muiden täytettävä vajaus osituksessa tai jaossa saamallaan omaisuudella tai sen arvolla.

Erityisjälkisäädöksen eli legaatin taikka tarkoitemääräyksen perusteella pesästä saatu omaisuus on palautettava siltä osin kuin se tarvitaan velan katteeksi. Jollei erityisiä vastasyitä ole, on myös saadun ja sittemmin hukatun omaisuuden arvo pesään korvattava.

Lähde §: perintökaari

Lue lisää vainajan ja kuolinpesän veloista.

Suomen Juristit Oy
16.02.2021
(Päivitetty 11.08.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.