Erityisjälkisäädös on virallinen nimitys erityistestamentille eli legaatille. Erityisjälkisäädös määrää perinnöksi jäävästä omaisuudesta vain rajatulta osalta, ei koko omaisuudesta.

Erityisjälkisäädöksen olemus

Erityisjälkisäädöksellä tarkoitetaan testamenttia, jolla testamentintekijä määrää jostakin tietystä omaisuudestaan taikka tietystä rahamäärästä jonkun hyväksi. Yleistestamentti on testamentti, jossa puhutaan ”koko omaisuudesta” erottelematta, mitä omaisuutta testamentti koskee. Legaatti puolestaan nimeää erikseen sen omaisuuden, jota testamentti koskee. Samat testamentin muotovaatimukset koskevat kaikkia kuolemanvaraisia testamentteja riippumatta niiden luokittelusta tai laadusta. Legaattikin on tehtävä kirjallisesti ja se on kahden esteettömän todistajan oikeaksi todistettava.

Erityisjälkisäädöksen täyttäminen kuolinpesästä

Legaatti täytetään jakamattomasta pesästä niin sanotusti ”pesän päältä”. Legaatti erotetaan kuolinpesästä saajalleen niin pian kuin se on mahdollista kuitenkin siten, ettei siitä aiheudu haittaa muille pesän osakkaille tai asiaan osallisille. Legaatti ei saa kuitenkaan loukata rintaperillisen oikeutta lakiosaan, jos rintaperillinen lakiosaansa vaatii. Legaatin saaja saa omaisuuden kuolipesästä siinäkin tapauksessa, että lakiosaperillisen lakiosaa ei voida pesästä sen jälkeen enää täyttää, jos legaatin saaja suorittaa lakiosaperillisille lakiosat rahana.

Legaatin saajan asema

Erityisjälkisäädöksen saaja ei ole pelkän legaatin perusteella kuolinpesän osakas. Hän tulee kuolinpesään kuitenkin oikeudenomistajaksi, vaikka varsinaista osakasasemaa ja sen tuomia oikeuksia ei saakaan. Osakasaseman puuttumisen vuoksi legaatin saajalla ei ole päätösvaltaa kuolinpesän asioiden hoitamisessa. Näin ollen periaatteessa on mahdollista, että osakkaat ”sulkevat ulkopuolelle” legaatin saajan ja suorittavat perinnönjaonkin keskenään. Jos perinnönjako kuitenkin toimitetaan, ennen kuin erityisjälkisäädös on täytetty tai siihen tarvittava omaisuus laitettu erityiseen hoitoon, osakkaat vastaavat henkilökohtaisesti siitä, että legaatti pannaan täytäntöön niin kuin jakoa ei olisi toimitettu.

Nopeaa apua lakiasioihin.