Vainajan veloista erotetaan kuolinpesän velat, jotka ovat pääsääntöisesti perittävän kuoleman jälkeen hautajaisista, pesänselvityksestä, perunkirjoituksesta, pesän hoidosta, hallinnosta ym. toimenpiteistä aiheutuneet kulut. Kuolinpesän velat on maksettava kuolinpesästä ennen vainajan velkoja. Ennen vainajan velkoja pesän varoista on maksettava pesänselvitysvelat. Kuolinpesän velaksi katsotaan myös pesänjakajan hakemisesta aiheutuneet kulut.

Vainajan veloista henkilökohtaisesti vastuussa oleva osakas vastaa myös kuolinpesän velasta. Osakas voi joutua vastaamaan kuolinpesän velasta muullakin perusteella. Kuolinpesän nimiin tehdystä velasta vastaavat kuolinpesän ohella kaikki ne kuolinpesän osakkaat, jotka ovat olleet velkaa tekemässä.

Kuolinpesän osakkaan vahingonkorvausvastuu

On hyvä muistaa, että osakkaat voivat joutua velkojia kohtaan vahingonkorvausvastuuseen, vaikkeivat he vastaisikaan henkilökohtaisesti vainajan ja pesän velasta. Osakkaat ovat vastuussa velkojalle tai muulle taholle aiheutuneesta vahingosta, jonka he ovat pesää hoitaessaan tai hallitessaan tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttaneet.

Lähde §: perintökaari

Lue lisää kuolinpesän oikeusvaikutuksista.

Suomen Juristit Oy
16.02.2015
(Päivitetty 11.08.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.