Takaisinsaanti

Perinnöstä luopuminen ja takaisinsaanti ›

Perinnöstä luopuminen ja takaisinsaanti liittyvät velkaisen perillisen perintösaantoon silloin, kun velkainen perillinen luopuu perinnöstä. Perillisellä on oikeus luopua perinnöstä joko perittävän kuollessa tai tämän vielä eläessä. Tehokas perinnöstä luopuminen edellyttää, ettei perillinen ole ryhtynyt perintöön. Perintöön ryhtyminen tarkoittaa toimia, joilla perillisen voidaan katsoa ottaneen tai haluavan ottaa perinnön vastaan. Perillisen velkaisuus ei estä perinnöstä luopumista, vaikka perillisellä Lue lisää ›

Takaisinsaantikanteen määräaika ›

Takaisinsaantikanne on pantava vireille vuoden kuluessa konkurssin alkamisesta. Siis vuodessa siitä päivästä, jona konkurssituomioistuin on antanut päätöksen konkurssiin asettamisesta. Esimerkiksi jos velallinen on asetettu konkurssiin tuomioistuimen päätöksellä 15.05.2015, on aikaa kanteen nostamiseen 15.05.2016 asti. On kuitenkin mahdollista, että konkurssipesä havaitsee takaisinsaantiperusteen vasta, kun vuoden määräaika on jo kulunut. Näitä tilanteita varten on säädetty toissijainen määräaika. Lue lisää ›

Takaisinsaantiasiassa toimivaltainen tuomioistuin ›

Pääsääntönä on, että takaisinsaantia vaaditaan kanteella käräjäoikeudessa. Takaisinsaantikanne on siis konkurssista erillinen ja itsenäinen oikeudenkäynti. Normaalisti toimivaltainen tuomioistuin on vastaajan kotipaikan tuomioistuin. Vastaajalla tarkoitetaan sitä henkilöä, jota vastaan kanne on nostettu. Takaisinsaantiasiassa kanne nostetaan siis peräytettävän suorituksen saaneen henkilön kotipaikan tuomioistuimessa. Takaisinsaantikanne voidaan valinnaisesti panna vireille konkurssituomioistuimessa. Konkurssituomioistuin on se tuomioistuin, joka on päättänyt velallisen Lue lisää ›

Kenellä on oikeus vaatia takaisinsaantia? ›

Oikeus vaatia takaisinsaantia on konkurssipesän pesänhoitajalla. Pesänhoitaja on konkurssipesän keskeinen toimija. Hänen tehtävänään on muun muassa pesän juoksevien asioiden hoitaminen. Lisäksi pesänhoitajan lakisääteisiin tehtäviin kuuluu mm. takaisinsaantiasioiden hoitaminen. Jos pesänhoitaja saa takaisinsaannilla palautettua omaisuutta pesään, koituu se kaikkien konkurssipesän velkojien hyväksi. Lisäksi velkojalla on oikeus vaatia takaisinsaantia. Edellytyksenä kuitenkin on, että hän on valvonut saatavansa Lue lisää ›

Takaisinsaantiajan määrittäminen: Määräpäivä ›

Takaisinsaantiajalla tarkoitetaan konkurssia edeltävää ajanjaksoa, jonka aikana tehtyjä maksuja voidaan saada takaisin konkurssipesään. Tätä aikaa kutsutaan myös ”kriittiseksi ajaksi”. Jos konkurssivelallinen on tällä ajanjaksolla tehnyt velkojiaan loukkaavia oikeustoimia, ne voidaan tuomioistuimen päätöksellä peräyttää. Oikeustoimen peräyttämisellä tarkoitetaan esimerkiksi konkurssivelallisen suorittaman maksun palauttamista takaisin konkurssipesään. Takaisinsaantiajan tarkoituksena on turvata velkojien yhdenvertaisuus. Ilman takaisinsaannin mahdollisuutta velkoja saattaisi suosia Lue lisää ›

Takaisinsaanti: Omaisuuden palauttaminen tai arvon korvaaminen ›

Mitä vaikutuksia takaisinsaannilla on? Omaisuuden palauttaminen tai arvon korvaaminen saattavat tulla kyseeseen takaisinsaanti-tilanteessa. Jos oikeustoimi peräytetään, niin velalliselta saatu omaisuus on palautettava konkurssipesään. Jos velallinen on saanut palautuksen kohteena olevasta omaisuudesta vastiketta, niin konkurssipesä joutuu palauttamaan tuon vastikkeen. Mikäli vastiketta suorittanut tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää velallisen tarkoituksesta huijata velkojiaan, ei palautusvelvollisuutta vastikkeen osalta Lue lisää ›