Ulosotto

Perinnön ulosmittaus ›

Perinnön ulosmittaus voi kohdistua perillisen saamaan perintöön, mutta ulosottoa ei voi tehdä, jos perillinen luopuu perinnöstä tehokkaasti. Perinnön ulosmittaus Ulosottovelallisen saama perintö on ulosmitattavissa siten kuin ulosottokaaressa tarkemmin säädetään. Normaalitilanteessa kuolinpesän osakkaan perintö on ulosmittauskelpoista omaisuutta. Käytännössä ulosotto toteutetaan kuolinpesässä siten, että saatuaan tiedon siitä, että ulosotossa oleva velallinen on saamassa kenties perintöä, ulosottomies lähestyy tässä vaiheessa osakasta ja/tai kuolinpesän pesänhoitajaa. Lue lisää ›

Irtaimen omaisuuden huutokauppa ›

Ulosottomiehen toimittama irtaimen huutokauppa on julkinen tilaisuus, johon kaikilla on oikeus osallistua. Irtain omaisuus myydään lähtökohtaisesti esineittäin. Tarkoituksenmukainen kokonaisuus voidaan kuitenkin haluttaessa myydä myös yhtenä kokonaisuutena. Irtaimen omaisuuden huutokaupassa noudatetaan pääosin normaaleja huutokaupan sääntöjä. Tarjoukset nostetaan alhaalta ylöspäin, kunnes meklari katsoo, ettei uusia korkeampia tarjouksia ole enää tulossa, minkä jälkeen hän päättää kaupan. Ostaja ostaa huudetun Lue lisää ›

Asuntojen ja kiinteistöjen huutokauppa ›

Jos asunto tai kiinteistö tulee ulosmitatuksi, se voidaan muun ulosmitatun omaisuuden tavoin myydä ulosottomiehen toimittamalla julkisella huutokaupalla eli niin sanotulla pakkohuutokaupalla. Toinen vaihtoehto on vapaa myynti, kuten myynti vapailla markkinoilla tavallisin myyntiehdoin, mutta vapaa myynti edellyttää yleensä velallisen, velkojien ja muiden oikeudenhaltijoiden suostumusta. Asuntojen ja kiinteistöjen huutokauppa tapahtuu Ulosottokaaresta ilmi käyvän saman kaavan mukaisesti. Huutokaupan Lue lisää ›

Asianosaisselvittely kiinteistön pakkohuutokaupassa ›

Asianosaisselvittely Jos velalliselta on ulosmitattu omaisuutta ja omaisuuteen kuuluu huutokaupattava kiinteistö, tulee ennen huutokauppaa toimittaa asianosaisselvittely. Asianosaisselvittelyssä ulosottomiehen tulee selvittää lainhuuto-ja kiinnitysrekisteristä kiinteistöön kohdistuvat panttioikeudet ja erityiset oikeudet sekä hallinnan perusteella huomioon otettavat kirjaamattomat erityiset oikeudet. Jos kiinteistöön kohdistuu ehdolliseen luovutukseen perustuva myyjän kauppahintasaatava, tällainen tulee myös selvittää. Lisäksi tulee selvittää myynnissä pysytettävä ehto, jos Lue lisää ›

Asianosaisluettelo ulosottoasiassa ›

Asianosaisluettelo ulosottoasiassa Asianosaisluettelo ulosottoasiassa liittyy omaisuuden huutokauppaan. Asianosaisluettelosta selviää omaisuuteen kohdistuvat saatavat ja muut oikeudet. Ulosmitatun kiinteän omaisuuden huutokaupan yhteydessä tulee aina toimittaa asianosaisluettelo. Irtaimen omaisuuden huutokaupan yhteydessä sitä ei aina vaadita. Asianosaisuluettelo vaaditaan irtaimen omaisuuden osalta, mikäli tähän omaisuuteen kohdistuu ulosottokaaressa määriteltyjä erityisiä oikeuksia tai saatavia taikka sen katsotaan muusta syystä olevan tarpeen. Ulosottomiehen Lue lisää ›

Asianosaisen oikeus tulla kuulluksi ulosotossa ›

Asianosaisen oikeus tulla kuulluksi ulosotossa Asianosaisen oikeus tulla kuulluksi ulosotossa on keskeinen periaate ja asianosaisen vahva oikeus. Asianosaisella tarkoitetaan jokaista, jolla on joku osuus tai osallisuus ulosottoasiaan. Asianosaisia ovat sekä velkojat että velalliset. Lisäksi asianosainen voi olla edellä mainittujen lisäksi esimerkiksi sellainen ns. kolmas taho, jonka hallussa olevaa omaisuutta ulosottoasia joiltakin osin koskee. Asianosaisen oikeus Lue lisää ›

Asiamies ulosottomenettelyssä ›

Ulosottomenettelyssä sekä velkoja että velallinen voivat halutessaan käyttää asiamiestä. Asiamiehen käyttö ulosottoasiassa on mahdollista samoin kuin käytännössä kaikissa muissakin tilanteissa.Esimerkiksi velkoja, joka on siirtänyt saatavan perinnän lakitoimistolle, voi valtuuttaa lakimiehen toimimaan velkojan asiamiehenä asiassa. Kuka voi toimia asiamiehenä? Asiamies on yleensä lakimies. Asiamiehenä ei saa toimia ulosottomiehelle tai kihlakunnan voudille läheinen henkilö, ettei osapuolten puolueettomuus vaarannu. Lue lisää ›

Arkaluonteiset henkilötiedot ulosotossa ›

Arkaluonteiset henkilötiedot Arkaluonteiset henkilötiedot on salattava ulosotossa siltä osin, kuin niiden käyttäminen ei ole välttämätöntä ulosottomiehelle, velkojalle tai velalliselle. Arkaluonteisia henkilötietoja on muun muassa sellaiset henkilöön yhdistettävät tiedot, jotka ilmaisevat henkilön rotua tai etnistä alkuperää taikka henkilön yhteiskunnallista, poliittista tai uskonnollista vakaumusta. Rikos, eli henkilön tekemä rikollinen teko ja siitä saatu rangaistus sekä muu rikoksen seuraamus, Lue lisää ›

Ulosottomiehen esteellisyys ulosottoasiassa ›

Ulosottomiehen esteellisyys eli jääviys Ulosottomiehen esteellisyys estää häntä ryhtymästä ulosottoasian täytäntöönpanoon. Ulosottomiehen esteellisyys syntyy, jos ulosottomiehellä on joku henkilökohtainen intressi asiaan. Esteellisyyssäännösten tarkoitus on varmistaa se, että ulosottomies viranomaisena käsittelee asiaa objektiivisesti ja puolueettomasti. Jos ulosottomies on aloittanut ulosottoasian täytäntöönpanon ja hän myöhemmin tulee tai havaitsee itsensä esteelliseksi, on ulosottomiehen keskeytettävä täytäntöönpano. Ulosottomiehen on ns. jäävättävä itsensä Lue lisää ›

Asianosaiskeskustelu pakkohuutokaupassa ›

Mikä on asianosaiskeskustelu? Asianosaiskeskustelu ulosottomiehen järjestämä tilaisuus, jossa selvitetään ulosmitatun ja huutokaupattavaksi aiotun omaisuuden omistus- ja muita oikeuksia. Asianosaiskeskustelussa selvitetään, onko ulosmitattuun irtaimeen omaisuuteen olemassa panttioikeuksia tai muita erityisiä oikeuksia. Samoin siinä selvitetään kohdistuuko irtaimeen omaisuuteen ehdolliseen luovutukseen perustuvaa myyjän kauppahintasaatavaa tai muuta ehtoa, joka tulisi pysyttää omaisuuden myynnissä.   Milloin ja miten asianosaiskeskustelu järjestetään? Lue lisää ›