Ulosotto

Konkurssi: Lahjan tai lahjanluontoisen sopimuksen peräytyminen ›

Yleisesti ottaen ennen konkurssia velallisen tekemät oikeustoimet, jotka loukkaavat velkojien oikeuksia voidaan peräyttää takaisinsaannin avulla. Sellainen pesänhoitaja tai velkoja voi vaatia takaisinsaantia, mikäli hän on valvonut saatavaansa konkurssissa taikka heidän saatavansa löytyy jakoluettelosta. Takaisinsaannin yleiset edellytykset Mikäli siis velallinen ennen konkurssia velkojien vahingoksi tekee sellaisia oikeustoimia, jotka vahingoittavat velkojia, voidaan oikeustoimia palauttaa konkurssipesään. Näin ollen Lue lisää ›

Ulosotto: Häätö – muuttokehotus ja muuttopäivän määrääminen ›

Hää­tö tu­lee vi­reil­le ha­ke­muk­ses­ta ja siihen tar­vi­taan tuo­miois­tui­men pää­tös. Ulosottoviranomaisen on toimitettava häädettävälle muuttokehotus, jossa on ilmoitettava muuttopäivä sekä kehotus muuttaa vapaaehtoisesti ja huolehtimaan itse omaisuutensa poiskuljettamisesta. Häädettävistä tiloista tulee poistua viimeistään muuttokehotuksessa mainittuna päivänä. Muuttokehotuksessa on ilmoitettava muuttopäivä, jolloin häädettävien on viimeistään muutettava tiloista, sekä se, miten paikalle jääneen omaisuuden suhteen on lain mukaan Lue lisää ›

Ulosottoperuste ›

Ulosoton käynnistyminen edellyttää, että ulosoton hakijalla on ulosottoperuste, jossa ulosoton kohteena olevalle henkilölle on asetettu ulosottokaaren soveltamisalaan kuuluva velvoite tai määrätty turvaamistoimi. Velkoja ei voi siis suoraan hakea erääntyneen saatavansa ulosottoa, kun velallinen on jättänyt saatavansa maksamatta, vaan velkojan on hankittava siitä ulosottoperuste. Ulosottoperusteeksi kelpaavat asiakirjat on lueteltu ulosottokaaressa. Ulosottokaaresta löytyvä luettelo on tyhjentävä, mikä Lue lisää ›

Perinnön ulosmittaus ›

Perinnön ulosmittaus voi kohdistua perillisen saamaan perintöön, mutta ulosottoa ei voi tehdä, jos perillinen luopuu perinnöstä tehokkaasti. Perinnön ulosmittaus Ulosottovelallisen saama perintö on ulosmitattavissa siten kuin ulosottokaaressa tarkemmin säädetään. Normaalitilanteessa kuolinpesän osakkaan perintö on ulosmittauskelpoista omaisuutta. Käytännössä ulosotto toteutetaan kuolinpesässä siten, että saatuaan tiedon siitä, että ulosotossa oleva velallinen on saamassa kenties perintöä, ulosottomies lähestyy tässä vaiheessa osakasta ja/tai kuolinpesän pesänhoitajaa. Lue lisää ›

Irtaimen omaisuuden huutokauppa ›

Ulosottomiehen toimittama irtaimen huutokauppa on julkinen tilaisuus, johon kaikilla on oikeus osallistua. Irtain omaisuus myydään lähtökohtaisesti esineittäin. Tarkoituksenmukainen kokonaisuus voidaan kuitenkin haluttaessa myydä myös yhtenä kokonaisuutena. Irtaimen omaisuuden huutokaupassa noudatetaan pääosin normaaleja huutokaupan sääntöjä. Tarjoukset nostetaan alhaalta ylöspäin, kunnes meklari katsoo, ettei uusia korkeampia tarjouksia ole enää tulossa, minkä jälkeen hän päättää kaupan. Ostaja ostaa huudetun Lue lisää ›

Asuntojen ja kiinteistöjen huutokauppa ›

Jos asunto tai kiinteistö tulee ulosmitatuksi, se voidaan muun ulosmitatun omaisuuden tavoin myydä ulosottomiehen toimittamalla julkisella huutokaupalla eli niin sanotulla pakkohuutokaupalla. Toinen vaihtoehto on vapaa myynti, kuten myynti vapailla markkinoilla tavallisin myyntiehdoin, mutta vapaa myynti edellyttää yleensä velallisen, velkojien ja muiden oikeudenhaltijoiden suostumusta. Asuntojen ja kiinteistöjen huutokauppa tapahtuu Ulosottokaaresta ilmi käyvän saman kaavan mukaisesti. Huutokaupan Lue lisää ›

Asianosaisselvittely kiinteistön pakkohuutokaupassa ›

Asianosaisselvittely Jos velalliselta on ulosmitattu omaisuutta ja omaisuuteen kuuluu huutokaupattava kiinteistö, tulee ennen huutokauppaa toimittaa asianosaisselvittely. Asianosaisselvittelyssä ulosottomiehen tulee selvittää lainhuuto-ja kiinnitysrekisteristä kiinteistöön kohdistuvat panttioikeudet ja erityiset oikeudet sekä hallinnan perusteella huomioon otettavat kirjaamattomat erityiset oikeudet. Jos kiinteistöön kohdistuu ehdolliseen luovutukseen perustuva myyjän kauppahintasaatava, tällainen tulee myös selvittää. Lisäksi tulee selvittää myynnissä pysytettävä ehto, jos Lue lisää ›

Asianosaisluettelo ulosottoasiassa ›

Asianosaisluettelo ulosottoasiassa Asianosaisluettelo ulosottoasiassa liittyy omaisuuden huutokauppaan. Asianosaisluettelosta selviää omaisuuteen kohdistuvat saatavat ja muut oikeudet. Ulosmitatun kiinteän omaisuuden huutokaupan yhteydessä tulee aina toimittaa asianosaisluettelo. Irtaimen omaisuuden huutokaupan yhteydessä sitä ei aina vaadita. Asianosaisuluettelo vaaditaan irtaimen omaisuuden osalta, mikäli tähän omaisuuteen kohdistuu ulosottokaaressa määriteltyjä erityisiä oikeuksia tai saatavia taikka sen katsotaan muusta syystä olevan tarpeen. Ulosottomiehen Lue lisää ›

Asianosaisen oikeus tulla kuulluksi ulosotossa ›

Asianosaisen oikeus tulla kuulluksi ulosotossa Asianosaisen oikeus tulla kuulluksi ulosotossa on keskeinen periaate ja asianosaisen vahva oikeus. Asianosaisella tarkoitetaan jokaista, jolla on joku osuus tai osallisuus ulosottoasiaan. Asianosaisia ovat sekä velkojat että velalliset. Lisäksi asianosainen voi olla edellä mainittujen lisäksi esimerkiksi sellainen ns. kolmas taho, jonka hallussa olevaa omaisuutta ulosottoasia joiltakin osin koskee. Asianosaisen oikeus Lue lisää ›

Asiamies ulosottomenettelyssä ›

Ulosottomenettelyssä sekä velkoja että velallinen voivat halutessaan käyttää asiamiestä. Asiamiehen käyttö ulosottoasiassa on mahdollista samoin kuin käytännössä kaikissa muissakin tilanteissa.Esimerkiksi velkoja, joka on siirtänyt saatavan perinnän lakitoimistolle, voi valtuuttaa lakimiehen toimimaan velkojan asiamiehenä asiassa. Kuka voi toimia asiamiehenä? Asiamies on yleensä lakimies. Asiamiehenä ei saa toimia ulosottomiehelle tai kihlakunnan voudille läheinen henkilö, ettei osapuolten puolueettomuus vaarannu. Lue lisää ›