Ulosoton käynnistyminen edellyttää, että ulosoton hakijalla on ulosottoperuste, jossa ulosoton kohteena olevalle henkilölle on asetettu ulosottokaaren soveltamisalaan kuuluva velvoite tai määrätty turvaamistoimi. Velkoja ei voi siis suoraan hakea erääntyneen saatavansa ulosottoa, kun velallinen on jättänyt saatavansa maksamatta, vaan velkojan on hankittava siitä ulosottoperuste.

Ulosottoperusteeksi kelpaavat asiakirjat on lueteltu ulosottokaaressa. Ulosottokaaresta löytyvä luettelo on tyhjentävä, mikä tarkoittaa sitä, että jos jotakin asiakirjaa ei ole luettelossa mainittu, ei se ole ulosottokaaren mukainen ulosottoperuste.

Tuomio ulosottoperusteena

Tärkein ulosottoperuste-tyyppi on tuomioistuimen antama ratkaisu riita- tai rikosasiassa. Tällainen ratkaisu voi olla tuomio tai jokin muu tuomioistuimen päätös, määräys, väliaikainen määräys tai sen vahvistama sovinto. Käytännössä yksi tärkeimmistä ulosottoperusteista on asianosaisen passiivisuuden perusteella häntä vastaan riita-asiassa annettu tuomio.

Yksityishenkilön velkajärjestelyssä vahvistettu maksuohjelma voi olla ulosottoperusteena, mikäli velallisen maksuohjelman mukainen suoritus on viivästynyt yli kolme kuukautta. Yrityssaneerauksessa vahvistettuun saneerausohjelmaan sisältyvä maksuohjelma on myös ulosottoperuste. Toisaalta taas konkurssissa vahvistettu jakoluettelo ei ole ulosottoperuste konkurssin ulkopuolella.

Ulosottoperusteeksi käy lähtökohtaisesti kotimaisen tuomioistuimen antama tuomio. Ulkomaisen tuomioistuimen antama tuomio tunnustetaan ja pannaan täällä täytäntöön vain, jos niin on erikseen säädetty. Jos ulkomaista tuomiota ei tunnusteta eikä panna täällä täytäntöön, täytyy ajaa kannetta uudelleen Suomessa ulosottoperusteen saamiseksi. Ulkomaista tuomiota ei voida panna Suomessa suoraan ulosottomiehen toimesta täytäntöön, vaan hakemus tehdään tuomioistuimelle tai muulle viranomaiselle, joka tutkii täytäntöönpanon edellytykset.

Turvaamistoimipäätös ja muut ulosottoperusteet

Yleinen tuomioistuin voi antaa turvaamistoimipäätöksen, joka on ulosottokaaren mukainen ulosottoperuste. Turvaamistoimipäätöksellä määrätään turvaamistoimi, kuten esimerkiksi häätö, luovutusvelvoite, tekemisvelvoite tai kieltovelvoite. Turvaamistoimipäätös voi olla väliaikainen eli vastapuolta kuulematta saatu päätös tai se voi olla lopullinen päätös.

Myös välitystuomio on ulosottokaaren mukainen ulosottoperuste. Välitystuomio annetaan välimiesmenettelyn päätteeksi. Välitystuomio ei kuitenkaan itsessään ole täytäntöönpanokelpoinen eli voittopuoli ei voi suoraan kääntyä ulosottomiehen puoleen, vaan välitystuomion täytäntöönpanoa on ensin haettava yleiseltä tuomioistuimelta.

Muita ulosottokaaren mukaisia ulosottoperusteita ovat esimerkiksi osamaksukauppaa koskeva ulosottomiehen tilityspöytäkirja sekä vahvistettu elatusapusopimus. Myös hallintotuomioistuimen päätös hallintolainkäyttöasiassa voi toimia ulosottoperusteena.

Lähde §: ulosottokaari

Lue lisää ulosottomenettelystä.

Suomen Juristit Oy
26.07.2021

Nopeaa apua lakiasioihin.