Ulosottomiehen oikeudet koskevat myös lieviä voimakeinoja. Ulosottomies voi tehtäväänsä hoitaessaan kohdata erilaisia esteitä. Velallinen on voinut esimerkiksi piilottaa omaisuuttaan tai laittaa sitä lukkojen taakse. Myös fyysisen vastarinnan kohtaaminen on mahdollista. Jotta ulosottomies voisi hoitaa tehtävänsä tehokkaasti ja turvallisesti, on ulosottomiehen oikeudet voimakeinojenkin osalta määritelty laissa ja ulosottomiehelle on annettu mahdollisuus erilaisten voimakeinojen käyttöön.

Ulosottomiehellä on oikeus virka-apuun poliisilta. Virka-avun pyytäminen poliisilta onkin aina ensisijainen keino. Tilanteeseen sopiva viranomainen voi olla kuitenkin jokin muukin kuin poliisi. Ulosottomies voi pyytää virka-apua esimerkiksi sosiaali-, raja-, tulli- ja veroviranomaisilta.

Ulosottomiehellä itsellään on kuitenkin oikeus eräiden voimakeinojen käyttöön etsiessään ulosmittauskelpoista omaisuutta. Ensinnäkin hänellä on oikeus avata ovia ja lukkoja. Lisäksi etsintöjen suorittaminen huoneissa ja varastoissa on mahdollista. Toimien on oltava aina olosuhteet huomioon ottaen perusteltuja.

Kohdatessaan fyysistä vastarintaa, on ulosottomiehen ensisijaisesti pyydettävä virka-apua poliisilta. Kuitenkin ulosottomies voi itsekin käyttää vastarinnan murtamiseksi tarpeellisia voimakeinoja. Käytettävät voimakeinot on suhteutettava tilanteeseen. Lain mukaan voimakeinoja on voitava pitää puolustettavina ottaen huomioon täytäntöönpanotehtävän laatu, vastarinnan vaarallisuus sekä tilanne muutoinkin. Eli ulosottomies ei saa käyttää ankarampia voimakeinoja kuin tilanne vaatii.


Lue lisää ulosottomiehen ratkaisuvallasta.

Lähde §: ulosottokaari


Suomen Juristit Oy
13.5.2015
(Päivitetty 28.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.