Ulosotossa yleisenä periaatteena on menettelyn joutuisuus. Joutuisuuden varmistamiseksi ulosottomenettelyssä noudatetaan attraktioperiaatetta.

Attraktioperiaatteen mukaan ulosottomiehellä on itsenäistä ratkaisuvaltaa. Hän voi itsenäisesti ratkaista ulosoton yhteydessä ilmenevät ongelmat. Ongelmana voi ilmetä esimerkiksi erimielisyys jonkin ulosmitattavan esineen omistuksesta. Ulosoton kohteena oleva velallinen voi esimerkiksi väittää, että ulosmitattava esine ei kuulu hänelle. Tällöin ulosottomiehen on tutkittava ja ratkaistava asia. Ulosottomiehen ratkaisuvallan ansiosta jokaista erimielisyyttä ei tarvitse ratkaista erillisessä oikeudenkäynnissä.

Ratkaisunsa apuna ulosottomies voi käyttää esimerkiksi asiakirjoja. Lisäksi hän voi yrittää selvittää asiaa kuulemalla asianosaisia vapaamuotoisesti, esimerkiksi puhelimitse. Ongelma voi kuitenkin olla niin monimutkainen, että se vaatii suullista todistelua. Tällöin ulosottomies ei voi ratkaista asiaa. Ulosottomies ei voi ottaa vastaan suullista todistelua. Tällöin ulosottomiehen on osoitettava ongelma tutkittavaksi ja ratkaistavaksi tuomioistuimessa.


Lue lisää omaisuuden ulosmittauksesta.

Lähde §: ulosottokaari


Suomen Juristit Oy
13.5.2015
(Päivitetty 28.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.