Asianosaiskeskustelu ulosottomiehen järjestämä tilaisuus, jossa selvitetään ulosmitatun ja huutokaupattavaksi aiotun omaisuuden omistus- ja muita oikeuksia. Asianosaiskeskustelussa selvitetään, onko ulosmitattuun irtaimeen omaisuuteen olemassa panttioikeuksia tai muita erityisiä oikeuksia. Samoin siinä selvitetään, kohdistuuko irtaimeen omaisuuteen ehdolliseen luovutukseen perustuvaa myyjän kauppahintasaatavaa tai muuta ehtoa, joka tulisi pysyttää omaisuuden myynnissä.

Milloin ja miten asianosaiskeskustelu järjestetään?

Asianosaiskeskustelu on tarpeellinen, jos ulosottoasiassa esitetyt vaatimukset ovat ristiriidassa keskenään, joku vaade on jätetty ilmoittamatta tai jos joku kiinnitysvelkojista on jäänyt tuntemattomaksi. Näiden lisäksi asianosaiskeskusteluun voidaan ryhtyä, jos se on muusta syystä tarpeen.

Asianosaiskeskustelu tulee järjestää viimeistään kaksi viikkoa ennen irtaimen omaisuuden huutokauppaa. Asianosaiskeskusteluun kutsutaan velallinen, hakija, yhteisomistajat sekä kaikki tunnetut velkojat ja erityisen oikeuden haltijat. Ulosottomies kutsuu asianosaiset paikalle viimeistään neljä viikkoa ennen asianosaiskeskustelua.

Kutsusta tulee ilmetä tarpeelliset tiedot kuten keskeiset tiedot asianosaiskeskustelusta ja kehotus oikeudenhaltijoille ilmoittaa joko asianosaiskeskustelussa tai ennen asianosaiskeskustelua saatavat tai muut oikeutensa. Asianosaisen on luonnollisesti esitettävä myös peruste saatavalleen tai muulle oikeudelle. Perusteeksi käy esimerkiksi velkakirja tai muu saamistodiste, panttikirja tai muu asianosaisen oikeuden perusteena oleva asiakirja.

Ulosmitattuun ja huutokaupattavaan omaisuuteen kohdistuvan saatavan tai muun oikeuden ilmoittamista kutsutaan valvonnaksi. Ulosottomiehen on kutsussaan ilmoitettava mitä seurauksia valvonnan myöhästymisellä olisi. Huomautuksia tai vaatimuksia valvonnoista, myyntiehdoista tai myyntijärjestyksestä ei oteta huomioon asianosaiskeskustelun jälkeen.

Jos joku asianosaisista (velkoja tai muu oikeuden haltija) on jäänyt tuntemattomaksi, on asianosaiskeskustelusta julkaista kuulutus.

Asianosaiskeskustelun kulku

Asianosaiskeskustelussa ulosottomies selostaa tarpeelliset tiedot kuten pantti- ja erityisten oikeuksien sekä yrityskiinnitysten selvitykset sekä olennaiset myyntiehdot. Ulosottomies tekee myös selon etukäteen toimitetuista kirjallisista valvonnoista. Kirjalliset valvonnat pidetään nähtävillä asianosaiskeskustelun ajan. Ulosottomies kehottaa asianosaisia, jotka eivät ole etukäteen valvoneet saataviaan, valvomaan saatavansa  tai oikeutensa asianosaiskeskustelussa sekä luovuttamaan valvonta-asiakirjat ulosottomiehelle. Ulosottomies myös kehottaa asianosaisia esittämään mahdolliset riitautukset toisten valvonnoista. Näiden lisäksi ulosottomies vielä kehottaa asianosaisia tekemään mahdolliset huomautukset ja vaatimukset myyntiehdoista, -kohteesta ja -järjestyksestä.

Lue lisää irtaimen omaisuuden huutokaupasta.

Lähde §: ulosottokaari

Suomen Juristit Oy
08.11.2016
(Päivitetty 28.07.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.