Konkurssipesään katsotaan kuuluvaksi kaikki se omaisuus, joka velallisella on konkurssin alkaessa. Lain mukaan pesään kuuluu myös omaisuus, joka sinne saadaan palautettua takaisinsaantisäännösten perusteella. Konkurssipesän varallisuutta on luonnollisesti myös pesän harjoittamasta liiketoiminnasta saatava tuotto.

konkurssipesän hoito

Konkurssipesän omaisuutta on hoidettava huolellisesti. Konkurssipesällä on varsin laaja harkintavalta omaisuuden myynnin suhteen. Pääasia on, että myynnistä saadaan paras mahdollinen tulos ja tuotto. Yrityksen ajautuessa konkurssiin, sen pesä myydään usein liiketaloudellisena kokonaisuutena. Ellei tämä ole mahdollista, myydään pesä niin sanotussa konkurssihuutokaupassa. Konkurssipesä ei tietenkään voi myydä omaisuutta, jos se on velkojalla panttina. Pantin realisointivalta on tällöin panttivelkojalla. Hänen antaessaan suostumuksensa, konkurssipesä voi myydä omaisuuden parhaaksi katsomallaan tavalla. Panttiomaisuutta tulee hoitaa samalla tavoin kuin muutakin pesään kuuluvaa omaisuutta. Konkurssipesällä on oikeus ottaa pantin myyntihinnasta omaisuuden hoidosta ja myynnistä sille aiheutuneet kulut. On myös hyvä muistaa, että velalliselle maksettavasta palkasta, eläkkeestä ja elinkeinotulosta konkurssipesä saa vain sen, mitä siitä voidaan mahdollisen elatusavun jälkeen ulosmitata.

Oikeus perintöön, testamenttiin tai tasinkoon 

Pääsääntöisesti velallisen oikeus perintöön tai testamenttiin kuuluu myös konkurssipesään, mikäli velallinen on luonnollinen henkilö. Pääsäännöstä on kuitenkin olemassa poikkeus sillä: velallisen oikeus perintöön tai testamenttiin ei konkurssilain mukaan sisälly konkurssipesään, jos hän perittävän kuoleman jälkeen on ennen konkurssia luopunut tai viimeistään kolmen kuukauden (3kk) kuluessa saatuaan tiedon perittävän kuolemasta ja oikeudestaan perintöön, luopuu perinnöstä lain säätämällä tavalla.

Luonnollisen henkilön konkurssipesään ei kuitenkaan kuulu tämän konkurssin alkamisen jälkeen saama omaisuus tai ansaitsema tulo. Näin ollen luonnollisen henkilön konkurssin aikana perintönä tai tasinkona saama omaisuus ei sisälly konkurssipesään.  

Lähde §: konkurssilaki

Lue lisää mitä konkurssilla tarkoitetaan sekä velkojen maksunsaantijärjestyksestä.


Suomen Juristit Oy
16.02.2015
(Päivitetty 03.08.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.